Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 206/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Prokurator Prok. Rej. w Kętrzynie: Dariusz Piotrowski

po rozpoznaniu w dniach: 04.06.2019r., 09.07.2019r., 08.10.2019r., 05.11.2019r.
i 28.11.2019r.

sprawy S. B.

s. S. i T. z domu M.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 05 sierpnia 2018r. w ruchu lądowym, na trasie G.B. gm. K., kierował pojazdem mechanicznym – motocyklem marki S. o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem mieszczącym się w przedziale od 2,118 do 2,418 promila alkoholu we krwi,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

II. w dniu 05 sierpnia 2018r., na drodze (...) G.B., gm. K., umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując nieumyślnie wypadek drogowy w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem mieszczącym się w przedziale od 2,118 do 2,418 promila alkoholu we krwi, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie używając w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym przepisom technicznym, jak też przewożąc pasażera, który również tego rodzaju kasku nie używał, kierując motocyklem marki S. o nr rej. (...) od strony B., gm. K. w stronę G., gm. K., nie zachowując wymaganej ostrożności, jechał z prędkością niezapewniającą należytego panowania nad pojazdem, bez uwzględnienia warunków, w jakich ruch się odbywał, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, zjechał na pobocze i doprowadził do uderzenia w przydrożne drzewo, w wyniku czego jadący motocyklem, jako pasażer B. W. doznał rozległych obrażeń czaszkowo mózgowych w postaci rany tłuczonej, sińców i otarć naskórka na głowie, rozległych podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej głowy, wieloodłamowego złamania pokrywy i podstawy czaszki, masywnego krwiaka podpajęczynówkowego z krwią w układzie komorowym, zmiażdżenia tkanki mózgowej na podstawie móżdżku i mózgu, jak też otarć naskórka w okolicach lędźwiowych, złamania mostka i kilku żeber, stłuczenia płuc oraz licznych otarć naskórka na kończynach górnych i dolnych i w rezultacie poniósł śmierć,

tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

III. w okresie od dnia 16 lutego 2018r. do dnia 06 sierpnia 2018r. w B., gm. K., uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego K. D., określonego co do wysokości orzeczeniami sądowymi w postaci postanowienia wydanego w dniu 22 listopada 2016r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RCo 8/16, wyroku wydanego w dniu 31 marca 2017r. przez Sad Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 33/17 oraz wyroku wydanego w dniu 09 marca 2018r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 18/18, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, czym naraził osobę uprawnioną – Kapra D., którego prawa wykonuje matka A. D. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 209 § 1a k.k.

I.  oskarżonego S. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to:

-

za czyn z pkt I a/o, z mocy art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

za czyn z pkt II a/o, z mocy art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. skazuje go na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego S. B. uznaje za winnego popełnienia czynu z pkt III a/o, z tą jedynie zmianą, iż eliminuje z jego opisu, iż naraził osobę uprawnioną K. D. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i czyn ten kwalifikuje z art. 209 § 1 k.k. i za to z mocy art. 209 § 1 k.k. skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 42 § 2 k.k., za czyn z pkt I a/o, orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

V.  na podstawie art. 42 § 3 k.k., za czyn z pkt II a/o, orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

VI.  na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 88 k.k. i art. 90 § 2 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

VII.  na podstawie art. 43a § 2 k.k., za czyn z pkt I a/o, orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VIII.  na podstawie art. 47 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej K. W.;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 206/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

S. B.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 05 sierpnia 2018r. w ruchu lądowym, na trasie G.B. gm. K., kierował pojazdem mechanicznym – motocyklem marki S. o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem mieszczącym się w przedziale od 2,118 do 2,418 promila alkoholu we krwi,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

II. w dniu 05 sierpnia 2018r., na drodze (...) G.B., gm. K., umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując nieumyślnie wypadek drogowy w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem mieszczącym się w przedziale od 2,118 do 2,418 promila alkoholu we krwi, nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie używając w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym przepisom technicznym, jak też przewożąc pasażera, który również tego rodzaju kasku nie używał, kierując motocyklem marki S. o nr rej. (...) od strony B., gm. K. w stronę G., gm. K., nie zachowując wymaganej ostrożności, jechał z prędkością niezapewniającą należytego panowania nad pojazdem, bez uwzględnienia warunków, w jakich ruch się odbywał, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, zjechał na pobocze i doprowadził do uderzenia w przydrożne drzewo, w wyniku czego jadący motocyklem, jako pasażer B. W. doznał rozległych obrażeń czaszkowo mózgowych w postaci rany tłuczonej, sińców i otarć naskórka na głowie, rozległych podbiegnięć krwawych w tkance podskórnej głowy, wieloodłamowego złamania pokrywy i podstawy czaszki, masywnego krwiaka podpajęczynówkowego z krwią w układzie komorowym, zmiażdżenia tkanki mózgowej na podstawie móżdżku i mózgu, jak też otarć naskórka w okolicach lędźwiowych, złamania mostka i kilku żeber, stłuczenia płuc oraz licznych otarć naskórka na kończynach górnych i dolnych i w rezultacie poniósł śmierć,

tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.

III. w okresie od dnia 16 lutego 2018r. do dnia 06 sierpnia 2018r. w B., gm. K., uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego K. D., określonego co do wysokości orzeczeniami sądowymi w postaci postanowienia wydanego w dniu 22 listopada 2016r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RCo 8/16, wyroku wydanego w dniu 31 marca 2017r. przez Sad Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 33/17 oraz wyroku wydanego w dniu 09 marca 2018r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 18/18, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych,

tj. o przestępstwo z art. 209 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

zarzut III

1.uchylanie się przez oskarżonego od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna K. D.

Dokumentacja MOPS

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja o stanie zaległości w sprawie egzekucyjnej

Częściowe zeznania A. D.

Wyjaśnienia oskarżonego

161-170

176

192

175

324-324v

304v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

S. B.

III. w okresie od dnia 16 lutego 2018r. do dnia 06 sierpnia 2018r. w B., gm. K., uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego K. D., określonego co do wysokości orzeczeniami sądowymi w postaci postanowienia wydanego w dniu 22 listopada 2016r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RCo 8/16, wyroku wydanego w dniu 31 marca 2017r. przez Sad Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 33/17 oraz wyroku wydanego w dniu 09 marca 2018r. przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt III RC 18/18, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, tj. o przestępstwo z art. 209§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Okoliczność, że naraził osobę uprawnioną małoletniego K. D. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Zeznania matki małoletniego K. D. z postępowania przygotowawczego

175

324-324v

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Dokumentacja MOPS

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja o stanie zaległości w sprawie egzekucyjnej

Częściowe zeznania A. D.

Wyjaśnienia oskarżonego

Dokumentacja i informacja sporządzona przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodów

Sąd dał wiarę w zakresie, że oskarżony w okresie od 16 lutego 2018r. do dnia 6 sierpnia 2018r. w B. uchylał się od obowiązku alimentacyjnego, albowiem są spójne ze zgromadzoną dokumentacją. Natomiast z uwagi na zmianę zeznań na rozprawie, wyeliminował, że naraził osobę uprawnioną K. D. na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Wobec zmiany zeznań świadka zachodzące wątpliwości rozstrzygnął na korzyść oskarżonego i wyeliminował art. 209 §1a kk.

Sam oskarżony przyznał się do czynu z art. 209§1 kk, wyjaśniając, że alimentów nie płacił w pełnej wysokości, natomiast dawał prezenty i drobne kwoty.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Zeznania A. D. z postępowania przygotowawczego

W zakresie jakim świadek podała, że nie łożył żadnych kwot na dziecko i nie interesował się jego losem. Świadek zmieniła zeznania na rozprawie, zaprzeczając wcześniejszym.

Wobec zmiany zeznań świadka zachodzące wątpliwości Sąd rozstrzygnął na korzyść oskarżonego i wyeliminował art. 209 §1a kk.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

S. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wyczerpał dyspozycję. art. 209 §1 kk, albowiem uchylał się od ciążącego na nim wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości orzeczeniami sądowymi. Oskarżony zgodnie z orzeczeniami był zobowiązany do zapłaty kwot po 400 złotych miesięcznie, czego nie wykonywał. Dla bytu przestępstwa z art. 209 § 1 konieczne jest, aby łączna wysokość zaległości powstałych wskutek uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Łączna wysokość powstałych zaległości alimentacyjnych przez oskarżonego stanowi więcej niż równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

SebastianRafał B.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I i II

III

I II III

I

II

I i II

I

II

Kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za czyn z art. 178a§1 kk i 3 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1kk

Kara 3 miesięcy pozbawienia wolności – uprzednia karalność, godził w dobro i utrzymanie syna

Kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności :

- wysoki stopień społecznej szkodliwości w szczególności czynu z pkt II

- jazda w stanie nietrzeźwości z wynikiem od 2,118 do 2,418 promila alkoholu

- skutek w postaci śmierci pasażera B. W.

- umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w postaci braku kasku ochronnego u siebie i pasażera, nadmierna prędkość i jazda bez uprawnień do kierowania

-konieczność nadzwyczajnego obostrzenia kary wynikająca z art. 178§1 kk

- uprzednia wielokrotna karalność oskarżonego – karta karna k. 328-329

Okoliczności łagodzące to przyznanie się do winy

Zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat – obligatoryjny wynikający z art. 42§2 kk

Zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio wobec wypełnienia normy art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1 kk – obligatoryjnie orzekany w sytuacji, gdy oskarżony spowodował wypadek będąc w stanie nietrzeźwości

Łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów dożywotnio wynikający z przepisów o karze łącznej, które sąd stosuje odpowiednio

Świadczenie pieniężne w wysokości 5000 zł, obligatoryjny środek karny w najniższej przewidzianej wysokości, z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego

Nawiązka obligatoryjna w wysokości 10.000zł na rzecz K. W. – małżonki pokrzywdzonego B. W.. Ma charakter kompensacyjny, małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe i posiadali dziecko. Niewątpliwie na skutek śmierci męża, sytuacja życiowa K. W. uległa znacznemu pogorszeniu- strata męża i ojca dziecka, jak również potencjalnego żywiciela rodziny (w chwili wypadku nie pracował).

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Brak

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonego, by nie orzekać dożywotnio zakazu prowadzenia pojazdów, z uwagi na młody wiek oskarżonego. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami o którym mowa w art. 42§3 kk.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IX

Zwolnienie z kosztów oskarżonego – jest na utrzymaniu matki, pracuje dorywczo,brak stałych dochodów.

6.  1Podpis