Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 111/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

Sędziowie Ireneusz Grodek

Agnieszka Szulc- Wroniszewska

Protokolant stażysta Agata Warzyńska

sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Waldemara Szymańskiego, Witolda Dąbrowskiego, Marcina Domaradzkiego

po rozpoznaniu w dniach 24 kwietnia 2019 roku, 25 czerwca 2019 roku i 8 listopada 2019 roku

sprawy P. J., córki P. i J. z domu K., urodzonej (...) w T.

oskarżonej o czyn z art. 177 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonej

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 9 listopada 2018 r. sygn. akt II K 939/17

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od oskarżonej P. J. na rzecz oskarżycielki posiłkowej Ż. K. (...) ( jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od oskarżonej P. J. na rzecz Skarbu Państwa 6492,51 zł ( sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza jej 330 (trzysta trzydzieści) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.