Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 730/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale przedstawiciela Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi Beaty Gniewaszewskiej

po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 roku

sprawy S. O. syna J. i M. z domu Z. urodzonego w dniu (...) w C.

oskarżonego o czyn z art. 107 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 18 czerwca 2019 roku sygn. akt II K 96/18

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok ;

2.  zasądza od oskarżonego S. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu opłatę za drugą instancję w wysokości 1.200 (jeden tysiąc dwieście) złotych.