Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1608/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Marzena Eichstaedt

Sędziowie: SO Iwona Godlewska (spr.)

SO Mariola Szczepańska

Protokolant: staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. B.

przeciwko (...)spółce akcyjnej

w W.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 24 września 2018 roku, sygn. akt XII GC 1920/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...)spółki akcyjnej w W. na rzecz R. B. kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Marzena Eichstaedt Iwona Godlewska Mariola Szczepańska