Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 840/18

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Szczepańska,

Sędziowie: Sędzia SO Iwona Godlewska,

Sędzia SO Marzena Eichstaedt,

Protokolant: staż. Jakub Choiński,

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(...) spółki komandytowej z siedzibą w P.

o wpisanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie sygnatura akt LD XX Ns Rej KRS (...)

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do ponownego rozpoznania.

Iwona Godlewska Mariola Szczepańska Marzena Eichstaedt