Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 351/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

SR del. Monika Rzepiejewska

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Miedzińska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko I. W.

o zapłatę

na skutek apelacji Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt V GC 814/18

uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

Aleksandra Wójcik-Wojnowska Patrycja Baranowska Monika Rzepiejewska