Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 509/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak

Sędziowie:SO Anna Budzyńska

SR del. Monika Rzepiejewska (spr.)

Protokolant:st. sekr. Sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa N. B.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 maja 2018 roku, sygnatura akt V GC 378/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w pkt I. w ten sposób, że zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.979,18 USD (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć dolarów osiemnaście centów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 marca 2017 r. oddalając powództwo w pozostałym zakresie oraz zmienia pkt II. w ten sposób, że znosi wzajemnie koszty procesu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 370 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Budzyńska SSO Natalia Pawłowska – Grzelczak SSR del. Monika Rzepiejewska