Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 309/19

POSTANOWIENIE

Dnia 9 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący:SSO Agnieszka Górska

Sędziowie:SO Anna Górnik

SR del. Rafał Lila

po rozpoznaniu 9 grudnia 2019 r. w S.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa R. K.

przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z 5 października 2018 r. w sprawie V GC 1632/18

postanawia:

oddalić zażalenie.

Anna Górnik

Agnieszka Górska

Rafał Lila

UZASADNIENIE

Powód R. K. występując z powództwem przeciwegzekucyjnym złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego 24 sierpnia 2018 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie P. J. w sprawie Km 1736/18. Oznaczając tytuł wykonawczy, co do którego domaga się pozbawienia go wykonalności, wskazał, że powództwo dotyczy „tytułu wykonawczego Sygn. akt V U 52/00 Sądu Rejonowego w Koszalinie V Wydział Gospodarczy z dnia 27 maja 2002 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 05 listopada 2004 r. nadanej wyciągowi z listy wierzytelności R. K. wierzytelności Przedsiębiorstwa (...) w K. i w klauzulę wykonalności nadaną 28 listopada 2011 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Sp. z o.o. w K. w postępowaniu VII GUo 120/11 zawisłym przed Sądem Rejonowym w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy w części dotyczącej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Sp. z o.o. w K.”.

Uzasadniając powództwo wskazywał, że nabycie przez pozwaną wierzytelności w kwocie 21.589,94 zł zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym V U 52/00 przed Sądem Rejonowym w Koszalinie przez Przedsiębiorstwo (...) w K. nastąpiło bez wiedzy powoda, gdyż nie został o nim powiadomiony ani przez wierzyciela pierwotnego, ani przez nabywcę wierzytelności. Nadto powód kwestionował istnienie wierzytelności ze względu na to, że klauzula wykonalności została nadana co do wierzytelności tylko ustalonej na liście wierzytelności w kategorii VI w kwocie 21.589,94 zł, a od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie z 27 maja 2002 r. w sprawie V U 52/00 o ukończeniu postępowania upadłościowego rozpoczął bieg termin przedawnienia roszczenia, który wynosił 10 lat. Powód uważał przy tym, że zastosowanie powinien mieć termin przedawnienia z art. 554 k.c. wynoszący dwa lata, wobec czego do przedawnienia według powoda miało dojść 26 maja 2004 r. Z tych faktów powód wywodził, że uzyskana 5 listopada 2004 r. na wniosek pierwotnego wierzyciela klauzula wykonalności nie wywołuje żadnych skutków prawnych w egzekucji wierzytelności ustalonej w postępowaniu upadłościowym, tak samo jak klauzula wykonalności uzyskana przez pozwaną 28 listopada 2011 r.

Powód twierdził też, że pozwana w sposób nieuprawniony nabyła wierzytelność, ponieważ w zakresie działalności zgłoszonym do KRS według Polskiej Klasyfikacji Działalności nie wymieniła działalności związanej z obrotem wierzytelnościami, z czego powód domniemywał, że takiego przedmiotu działalności nie zawarto także w umowie pozwanej spółki, jednocześnie utrzymując, że takie działanie zarządu spółki – jakim jest podejmowanie czynności niezgodnych z umową spółki i polegających na nabywaniu niepewnych wierzytelności co do możliwości wyegzekwowania – stanowi działanie na szkodę spółki.

Dodatkowo powód podnosił zarzut „niepoprawnego wskazania, czy też ustalenia kwoty należności dochodzonej […] tak głównej, jak i należności odsetkowych oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych”, ponieważ w postępowaniu układowym V Ukł 8/97, w postępowaniu nakazowym Ng 1867/97 i w postępowaniu upadłościowym V U 52/00 była wskazywana kwota główna roszczenia w wysokości 10.376,49 zł.

Wreszcie powód powoływał się na art. 5 k.c. i wywodził, że wskazane w nim zasady współżycia społecznego „nakazują, aby roszczenie (...) Sp. z o.o. zostało oddalone w całości”, gdyż „Powód z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa (...), w myśl przepisów Tytułu II Dział I Rozdział I kodeksu cywilnego stał się osobą fizyczną, zaś majątek jego przedsiębiorstwa został w całości zlikwidowany poprzez jego spieniężenie i przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z listą wierzytelności zgłoszoną do postępowania upadłościowego Sygn. akt V U 52/00 zawisłym przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w K.”.

Sąd Rejonowy w Koszalinie postanowieniem z 5 października 2018 r. w sprawie V GC 1632/18 oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego stanowiącego postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z 27 maja 2002 r. w sprawie V U 52/00 zaopatrzone w klauzulę wykonalności 5 listopada 2004 r. na rzecz wierzyciela Przedsiębiorstwa (...) w K., a następnie 28 listopada 2011 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K..

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał na ustawowe przesłanki udzielenia zabezpieczenia określone w art. 730 i art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c. sprowadzające się do wymogu uprawdopodobnienia mającego podlegać zabezpieczeniu roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Analizując spełnienie powyższych przesłanek Sąd I instancji uznał, że powód nie zdołał uprawdopodobnić istnienia po jego stronie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, bowiem powód ograniczył się we wniosku do wskazania, że domaga się udzielenia zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie P. J. pod sygnaturą Km 1736/18, jednocześnie nie wyjaśniając na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne, czy jest skuteczne, do jakich składników majątku komornik sądowy skierował egzekucję, czy są wśród nich ruchomości lub nieruchomości, które mogłyby stanowić przedmiot licytacji. Sąd I instancji zwrócił też uwagę, że powód nie przytoczył żadnych argumentów, z których wynikałaby potrzeba uzyskania natychmiastowej ochrony prawnej przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sąd Rejonowy uznał przy tym, że sam fakt prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi – mimo że jest dla niego niewątpliwie uciążliwością – nie może stanowić samodzielnej przesłanki do uwzględnienia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c.

Powód wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z 5 października 2018 r. w sprawie V GC 1632/18 domagając się jego uchylenia. Zarzucił przy tym Sądowi I instancji naruszenie art. 730 1 § 1-3 k.p.c. mające wpływ na treść postanowienia, przez ich niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji odmowę zabezpieczenia roszczenia powoda. Uzasadniając swoje stanowisko powód ograniczył się do stwierdzenia, iż jego roszczenie jest zasadne oraz że uprawdopodobnił w dostateczny sposób, że tytuł egzekucyjny, którym posłużyła się pozwana, nie powinien w ogóle znaleźć się w obrocie prawnym, gdyż nastąpiło przedawnienie roszczenia. Twierdził też, że brak udzielenia zabezpieczenia utrudni osiągnięcie celu i uniemożliwi wykonanie orzeczenia o pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego, gdyż realizacja postępowania egzekucyjnego doprowadzi do zubożenia powoda oraz spowoduje ewentualne trudności w odzyskaniu „wyegzekwowanego” w postępowaniu Km 1736/18 nienależnego pozwanej roszczenia. Na uzasadnienie takiego stanowiska powód podał, że kondycja finansowa dzisiejszych podmiotów gospodarczych prawa handlowego nie jest pewna i dostatecznie dobra, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w przypadku wyegzekwowania w postępowaniu Km 1736/18 jakiejkolwiek sumy na rzecz pozwanej, przy jednoczesnym pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego V U 52/00, jej zwrot na rzecz powoda będzie znacznie utrudniony o ile wręcz niemożliwy do zrealizowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda okazało się bezzasadne i jako takie podlegało oddaleniu.

Podkreślenia wymaga, że żądanie pozbawienia wykonalności zgłoszone w pozwie odnosi się w istocie do dwóch tytułów wykonawczych, tj. tytułu wydanego na rzecz pierwotnego wierzyciela, jak i na rzecz nabywcy wierzytelności. Z treści pozwu wynika, że postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygnaturą Km 1736/18 zostało wszczęte na wniosek pozwanej, jako nabywcy wierzytelności. Tym samym bezprzedmiotowe jest zabezpieczenie powództwa w tej części, w jakiej odnosi się do tytułu wykonawczego wydanego na rzecz pierwotnego wierzyciela, skoro powód nie powołuje się nawet na prowadzenie przez niego egzekucji.

Dokonując zaś oceny przesłanek zabezpieczenia w zakresie dotyczącym pozwanej nie można odmówić słuszności twierdzeniu, iż w przypadku wyegzekwowania przez pozwaną roszczenia objętego spornym tytułem wykonawczym, prowadzenie dalszego postępowania stanie się bezprzedmiotowe, a tym samym osiągnięcie celu postępowania, jakim jest zapobieżenie prowadzeniu egzekucji w oparciu o sporny tytuł wykonawczy stanie się niemożliwe.

Konstatacja ta nie oznacza jednakże zasadności wniosku o udzielenie zabezpieczenie. Powód nie uprawdopodobnił bowiem na obecnym etapie postępowania podstawowej przesłanki zabezpieczenia, tj. istnienia roszczenia. Do pozwu załączono jedynie dowody w postaci kopii nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Koszalinie w postępowaniu nakazowym z 15 grudnia 1997 r. w sprawie V Ng 1867/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz kopię zgłoszenia wierzytelności Przedsiębiorstwa (...) w K. z 20 stycznia 2001 r. w postępowaniu upadłościowym V U 52/00 Sądu Rejonowego w Koszalinie, z odręcznym wnioskiem syndyka o uznanie w całości kwoty 21.589,54 zł w kategorii VI. Powód nie złożył odpisu tytułu wykonawczego, którego pozbawienia wykonalności się domaga, jak również zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, co uniemożliwia dokonanie oceny co do upływu okresu przedawnienia. Zauważyć jednak należy, iż już same twierdzenia zawarte w pozwie podają w wątpliwość tezę o przedawnieniu roszczenia, jeśli uwzględni się datę nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Powód nie uprawdopodobnił również podstaw do zakwestionowania istnienia obowiązku stwierdzonego w spornym tytule, co– w świetle art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. - możliwe jest jedynie odnośnie tytułu egzekucyjnego niebędącego orzeczeniem sądowym. Brak jest jednocześnie jakichkolwiek materiałów, w szczególności samej umowy przelewu wierzytelności, które czyniłyby wiarygodnymi twierdzenia powoda o wadliwości tej czynności.

Mając na uwadze powyższą argumentację uznać należy, iż powód nie zdołał uprawdopodobnić jednej z dwóch kumulatywnych przesłanek udzielenia zabezpieczenia wynikających z art. 730 1 § 1 i 2 k.p.c., co skutkować musi oddaleniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia. W związku z powyższym Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.

Anna Górnik Agnieszka Górska Rafał Lila

Sygn. akt VIII Gz 309/19

ZARZĄDZENIE

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)