Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X Ka 548/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Bator-Ciesielska

po rozpoznaniu

w sprawie J. K.

oskarżonego z art. 200 § 1 k.k. i inne

z urzędu

na podstawie art. 105 § 1 k.p.k.

postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu postanowienia z 16 września 2019 r. i na stronie 10 uzasadnienia zamiast sformułowania „w art. 280 § 1 k.k.wpisać poprawną kwalifikację prawną, tj.: „w art. 200 § 1 k.k. i inne”

- albowiem-

Sąd wydając przedmiotowe orzeczenie nieprawidłowo określił kwalifikację prawną czynu.

Anna Bator-Ciesielska