Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Nsm 498/19

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2019r.

Sąd Rejonowy w Legionowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Dorota Hańczyc - Górska

Protokolant: Katarzyna Kucucha

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2019 roku

sprawy z wniosku B. W.

z udziałem P. S. i A. P.

o zezwolenie na wydanie paszportu

postanawia:

1.  zezwolić wnioskodawczyni B. W. na złożenie wniosku o wydanie paszportów dla małoletnich: D. S. urodzonego dnia (...) i M. S. (1) urodzonego dnia (...) oraz na odebranie paszportów małoletnich, które to zezwolenie zastępuje zgodę rodziców małoletnich P. S. i A. P.;

2.  pozostawić wnioskodawczynię przy poniesionych kosztach.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10 lipca 2019 roku (data prezentaty) B. W. – pełniąca funkcję niezawodowej rodziny zastępczej dla małoletnich D. S. urodzonego dnia (...) i M. S. (1) urodzonego dnia (...), zwróciła się do tutejszego Sądu o wyrażenie zgody na wyrobienie małoletnim paszportów, w związku z planowanym wyjazdem zagranicznym na wakacje (dowód - wniosek k. 3,4).

Na rozprawie w dniu 3 października 2019 roku wnioskodawczyni popierała wniosek.

Uczestnik postępowania P. S. w odpowiedzi na wniosek z dnia 3 września 2019 roku (data prezentaty) uzupełniony pismem z dnia 10 września 2019 (data prezentaty) oraz 11 września 2019 roku (data prezentaty) wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazał, iż obawia się, że wnioskodawczyni może wywieść małoletnich poza granicę kraju na stałe i więcej nie zobaczy on synów. Ponadto twierdzi, że wyjazdy zagraniczne tylko przedłużą w czasie toczące się postępowania o pozbawienie praw rodzicielskich uczestnika oraz o ustanowienie rodziną zastępczą brata i bratową uczestnika (dowód – odpowiedź na wniosek k. 16, 21,26).

Matka małoletnich A. P. nie zajęła stanowiska w sprawie.

Na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni D. S. urodził się dnia (...), a jego brat M. S. (1) dnia (...). Biologicznymi rodzicami chłopców są A. P. oraz P. S.. Małoletni obecnie przebywają w niezawodowej rodzinie zastępczej B. W. na mocy prawomocnego postanowienia tutejszego Sądu z dnia 23 września 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 494/16. Małoletni na mocy prawomocnego postanowienia tutejszego Sądu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 647/16 mają ustalone kontakty z dziadkami ojczystymi – M. S. (2) i M. S. (3) w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godziny 16:00 do godziny 17:00 w (...) Centrum Pomocy (...) w L. (dowód – prawomocne postanowienie z dnia 23 września 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 494/19 oraz prawomocne postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt. III Nsm 647/16).

Matka A. P. nie wykazuje zainteresowania małoletnimi synami.

Ojciec małoletnich P. S., obecnie przebywa w Zakładzie Karnym w Ł., gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa przeciwko mieniu. Koniec odbywania kary przez uczestnika datowany jest na dzień 20 lutego 2020 roku. Uczestnik kategorycznie sprzeciwia się wydaniu pozwolenia na wyrobienie D. S. i M. S. (1) paszportu z obawy przed wywiezieniem na stałe synów za granicę kraju oraz obawy na przedłużeniu toczących się z udziałem jego i matki nieletnich postępowań.

Z udziałem rodziców małoletnich D. S. i M. S. (1) w tutejszym Sądzie, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt III Nsm 494/16 o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim D. S. i M. S. (1) oraz o ustanowienie A. S. i G. S. rodziną zastępczą dla małoletnich.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu: o dowód z przesłuchania wnioskodawczyni (k- 30 v), zeznania świadka M. S. (2) (k. 30- 30 v).

Sąd Rejonowy dał wiarę dowodowi z zeznań świadka M. S. (2), choć miały one marginalne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Świadek ten w swych zeznaniach przedstawił stanowisko uczestnika w odniesieniu do wniosku oraz własne obawy związane z możliwością zakłócenia swoich kontaktów z wnukami.

W ocenie Sądu Rejonowego należy uznać za wiarygodny dowód z przesłuchania wnioskodawczyni. W zeznaniach swych wnioskodawczyni podała, iż nie zamierza uprowadzić małoletnich poza granice kraju, bowiem posiada w nim swoje centrum życiowe. Zamieszkuje w Polsce, posiada tu zatrudnienie oraz majątek. Zamierza z małoletnimi odbywać wycieczki poza granice Polski. Argumenty przedstawione przez wnioskodawczynię są wiarygodne i przekonywujące.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek B. W., pełniącej funkcję niezawodowej rodziny zastępczej dla małoletnich D. S. i M. S. (1), zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 112 1 § 1 pkt 1 k.r.o. obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem: umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym.

Piecza nad dzieckiem w rozumieniu art. 112 1 § 1 k.r.o. jest pieczą nad osobą, a nie pieczą (zarządem) nad majątkiem dziecka. Piecza nad osobą dziecka oznacza dbałość o osobę dziecka, a zatem dbałość o to, aby dziecko żyło w określonej atmosferze, w warunkach pozwalających zaspokoić rozsądnie rozumiane jego potrzeby, aby było należycie wychowane i aby nie stała się mu krzywda. Podkreśla się, że bieżąca piecza nad osobą dziecka to codzienna troska m.in. o jego naukę, spędzanie wolnego czasu, wybór rozrywek itp. [ J. I. , w: J. P. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, s. 535].

Zgodnie z treścią art. 14 pkt 1. Ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Kwestia posiadania przez dzieci paszportu a co za tym idzie możliwość wyjazdów za granicę kraju należą do istotnych spraw dziecka. W tej kwestii w razie braku porozumienia rozstrzyga Sąd opiekuńczy zgodnie z treścią art. 97 § 2 k.r.o.

W niniejszej sprawie uczestnik postępowania P. S. podał, że obawia się, iż wnioskodawczyni, pełniąca funkcję rodziny zastępczej, może na stałe uprowadzić małoletnich poza granice kraju oraz, że takie wyjazdy przedłużą toczące się w Sądzie postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej uczestnikowi i o ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich D. S. i M. S. (1) – w osobie A. i G. S.. W ocenie Sądu Rejonowego zarzuty te i obawy są bezpodstawne. Uczestnik postępowania P. S. nie wykazał żadnych racjonalnych powodów skutkujących odmową wyrażenia zgody na wyrobienie paszportu małoletnim synom, bowiem na rozprawie w dniu 3 października 2019 roku wnioskodawczyni twierdziła, iż nie zamierza uprowadzić dzieci za granicę. Całe jej centrum życiowe znajduje się w kraju ojczystym. Jako pełniąca funkcję rodziny zastępczej, chce im pokazać świat, pozwolić poznać inną kulturę, zmotywować do nauki języka obcego. Często, jak tylko czas na to pozwala, podróżuje po Polsce z chłopcami i dziewczynką, dla której również jest rodziną zastępczą, w celu pokazania ciekawych miejsc. Ponadto wnioskodawczyni, jak wynika z twierdzeń, najbliższy wyjazd zagraniczny planuje w czasie ferii zimowych, które rozpoczną się w miesiącu lutym 2020 roku.

Sąd wydał zezwolenie na wydanie paszportu kierując się przede wszystkim dobrem małoletnich D. S. i M. S. (1). Dzieci mają, bowiem, prawo do poznawania innych krajów, miast, zabytków, pogłębiania znajomości języków, czy choćby przyjemności podróżowania samolotem, promem, statkiem, koleją, czy samochodem. Podróże rozwijają i pogłębiają ogólną wiedzę.

Wyjazdy dzieci za granicę i korzystanie z atrakcyjnych form wypoczynku z całą pewnością wpływa na fizyczny i duchowy rozwój dziecka przyczyniając się do poszerzenia jego horyzontów, uzdolnień i zainteresowań. Pozwala także na nabranie biegłości językowej oraz unikatowych doświadczeń, które mogą korzystnie zaprocentować w dalszej edukacji dziecka, przygotowując je jednocześnie do lepszego rozumienia świata i zachodzących w nim zmian.

Mając powyższe na uwadze na podstawie powołanych powyżej przepisów, Sąd Rejonowy orzekł jak na wstępie o kosztach rozstrzygając na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.