Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - st. sekr. sąd. M. R.

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku na rozprawie

sprawy J. A.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o uchylenie decyzji i ponowne ustalenie wysokości emerytury

na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 23 kwietnia 2019 roku znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję o tyle, że dodatkowo ustala J. A. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 10 maja 2013 roku bez pomniejszenia jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, poczynając od dnia 1 kwietnia 2016 roku;

2. oddala odwołanie w pozostałej części.