Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 257/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant st. sekr. sądowy Marta Chwieśko

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania K. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 13 grudnia 2018 roku numer 2018 - (...)116

z udziałem E. M.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że K. M. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 4 lipca 2018 roku jako pracownik u płatnika składek E. M.,

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz K. M. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Magdalena Lisowska