Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania E. H.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G.

o wysokość kapitału początkowego i emerytury

na skutek odwołania od decyzji z dnia 14.09.2018 roku znak (...) - 2018 oraz od decyzji z dnia 10.01. 2019 roku znak (...) i decyzji z dnia 14.05.2019 roku znak (...)

zmienia zaskarżone decyzje i ustala dla E. H. emeryturę od dnia 1.09.2018 roku przy uwzględnieniu kapitału początkowego, ustalonego przy doliczeniu dodatkowego okresu 1.06.1992 -31.05.1993 - jako okresu składkowego.