Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII C 1045/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 11 października 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w VIII Wydziale Cywilnym

w składzie: przewodniczący: SSR Bartek Męcina

protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Ławniczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2019 roku w Ł.

sprawy z powództwa J. G.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  nie obciąża powoda kosztami procesu.

Sygn. akt VIII C 1045/18

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2018 roku powód J. G., reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wytoczył przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W., powództwo o zapłatę kwoty 5.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lutego 2017 do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że na skutek prowadzonych w sąsiednim lokalu nr (...) przy ul. (...) w Ł. prac remontowych, doszło do powstania licznych pęknięć oraz uszkodzeń widocznych na ścianach mieszkania, będącego własnością powoda i jego żony. Prace remontowe spowodowały również odpadanie kafelków w kuchni powoda. Ponieważ J. G. łączyła z pozwanym umowa ubezpieczenia, powód zgłosił szkodę pozwanemu. W dniu 23 lutego 2017 r. pozwany wydał decyzje odmawiającą wypłaty odszkodowania.

(pozew k. 10- 14)

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd zwolnił powoda od kosztów sądowych w całości.

(postanowienie k. 38)

W odpowiedzi na pozew pozwany, reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany potwierdził, że obejmował ochroną ubezpieczeniową wskazane powyżej mieszkanie powoda. Jednak zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (...) strona pozwana odpowiadała za szkody powstałe w następstwie ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia, rabunku poza miejscem ubezpieczenia, przepięcia, dewastacji oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową. Ponieważ szkoda w mieszkaniu powoda miała zostać spowodowana przez prace remontowe prowadzone w sąsiednim lokalu, w ocenie strony pozwanej nie jest następstwem żadnego z wymienionych ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, w szczególności nie jest następstwem dewastacji.

(odpowiedź na pozew k. 46- 47)

W toku dalszego postępowania stanowiska procesowe stron nie uległy zmianie.

(protokół rozprawy k. 99- 100)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Mieszkanie J. G. o nr 19 położone w Ł. przy ul. (...). Grota- R. 7, objęte było ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia (...) w pozwanym zakładzie ubezpieczeń w ramach polisy nr (...) w okresie od 19 lutego 2016 r. do 18 lutego 2017 r. Zgodnie z treścią zawartej przez strony umowy oraz postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (...), ustalonymi uchwałą zarządu z dnia 25 maja 2015 r., strona pozwana odpowiadała za szkody powstałe w następstwie ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia oraz rabunku poza miejscem ubezpieczenia przepięcia dewastacji.

(polisa k. 21- 23, ogólne warunki ubezpieczenia (...) k. 54- 63)

W dniu 20 grudnia 2016 r. powód zgłosił pozwanemu szkodę wywołaną zalaniem pokoju i kuchni przez opady deszczu. Zgłoszeniu szkody strona pozwana nadała nr (...).

(druk zgłoszenia szkody k. 82- 83)

W 2016 r. w lokalu mieszkalnym sąsiadującym z mieszkaniem J. G. przeprowadzono remont, na skutek którego popękały i poodpadały płytki w kuchni oraz popękały ściany w przedpokoju, łazience i kuchni powoda.

(zeznania świadka A. G. k. 79, zeznania powoda k. 100)

W dniu 15 stycznia 2017 r. powód zgłosił szkodę pozwanemu, który wdrożył postępowanie likwidacyjne.

(potwierdzenie zgłoszenia szkody k. 20, druk zgłoszenia szkody k. 52)

Decyzją z dnia 24 lutego 2017 r. wydaną w sprawie szkody o nr (...) S.A. w W. poinformował o przyznaniu powodowi odszkodowania w wysokości 1.050,15 zł.

(decyzja k. 76)

Decyzją z dnia 27 lutego 2017 r. (...) S.A. w W. odmówił wypłaty odszkodowania, w związku ze zgłoszoną w dniu 15 stycznia 2017 r. szkodą, powołując się na to, że zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (...) strona pozwana odpowiadała za szkody powstałe w następstwie ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem, rabunku w miejscu ubezpieczenia, rabunku poza miejscem ubezpieczenia przepięcia dewastacji oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

(decyzja k. 17)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił bądź jako bezsporny, bądź na podstawie dowodów z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, których prawdziwości ani rzetelności ich sporządzenia nie kwestionowała żadna ze stron. Za podstawę ustaleń faktycznych Sąd przyjął ponadto dowód z zeznań powoda oraz świadka A. G.. Natomiast na rozprawie w dniu 30 września 2019 r. Sąd oddalił wniosek strony powodowej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia zakresu i kosztów naprawy lokalu mieszkalnego powoda w związku z powstałą szkodą. Z uwagi na to, że strona pozwana nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstała w mieszkaniu powoda, o czym szerzej będzie mowa w dalszej części uzasadnienia, nie miało znaczenia w przedmiotowym postępowaniu ustalenie wysokości szkody, a dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z pewnością znacznie przedłużyłoby trwanie postępowania i spowodowało powstanie nieuzasadnionych kosztów procesu.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości.

W niniejszej sprawie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia (art. 805 i następne k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie szkody) oraz postanowienia zawartej przez strony umowy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

W myśl przepisu art. 805 § 1 k.c., przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 2 k.c.). Zgodnie z przepisem art. 812 § 1 i 2 k.c., przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń obowiązany jest doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, które określają m.in. sposób ustalania wysokości szkody oraz warunki wypłaty odszkodowania.

W sprawie bezspornym między stronami była okoliczność, iż mieszkanie J. G. było objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia (...) w pozwanym zakładzie ubezpieczeń w ramach polisy nr (...) w okresie od 19 lutego 2016 r. do 18 lutego 2017 r., czyli w czasie wystąpienia szkody. Pozwany nie kwestionował również faktu zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego doszło do pęknięcia ścian oraz odchodzenia i pęknięcia płytek ściennych w mieszkaniu powoda. Osią sporu w niniejszej sprawie była zasada odpowiedzialności pozwanego za przedmiotową szkodę.

Nie powielając ustaleń faktycznych przypomnienia wymaga, że J. G. korzystał z ubezpieczenia w wariancie standardowym, a suma ubezpieczenia została określona na kwotę 7.000 zł. Zgodnie z treścią łączącej strony umowy ubezpieczenia oraz w myśl postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia (...), ustalonych uchwałą zarządu z dnia 25 maja 2015 r., strona pozwana odpowiadała za szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych, do których zgodnie z § 2 pkt. 136 zaliczały się ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi oraz huk ponaddźwiękowy. Ponadto pozwany ponosił odpowiedzialność za szkodę spowodowaną kradzieżą z włamaniem, rabunkiem w miejscu ubezpieczenia, rabunkiem poza miejscem ubezpieczenia, przepięciem i dewastacją. Zatem rację ma strona pozwana, że szkoda spowodowana zdarzeniem polegającym na prowadzeniu remontu w lokalu mieszkalnym sąsiadującym z mieszkaniem powoda, nie została objęta ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez pozwanego. Nie sposób też przyjąć, aby okoliczności w jakich zgodnie z twierdzeniami pozwu, doszło do powstania szkody wyczerpywały definicję dewastacji, gdyż zgodnie z § 2 pkt. 17 ogólnych warunków ubezpieczenia (...) dewastacja to umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. Z przedstawionych przez stronę powodową twierdzeń dotyczących powstania szkody, trudno przyjąć, aby do pęknięcia i odchodzenia płytek ściennych oraz pęknięcia ścian w mieszkaniu powoda, doszło na skutek umyślnego, czyli celowego działania osób przeprowadzających remont sąsiedniego lokalu mieszkalnego.

Należy zgodzić się również ze stroną pozwaną, że fakt wypłaty J. G. kwoty 1.050,15 zł tytułem odszkodowania, nie ma znaczenia dla uznania zasadności odpowiedzialności pozwanego. Trzeba zwrócić uwagę, że wypłata powyższej kwoty nastąpiła na skutek zgłoszenia przez powoda w dniu 20 grudnia 2016 r. szkody wywołanej nie remontem przeprowadzonym w sąsiednim mieszkaniu, a zalaniem pokoju i kuchni przez opady deszczu. Zgłoszeniu szkody strona pozwana nadała nr (...) i dokładnie w sprawie o podanym numerze, decyzją z dnia 24 lutego 2017 r., (...) S.A. w W. poinformował o przyznaniu odszkodowania w wysokości 1.050,15 zł. Zresztą nie ulega wątpliwości, że nawet gdyby przyjąć, iż wypłata odszkodowania w wysokości 1.050,15 zł nastąpiła w celu naprawienia szkody wywołanej remontem prowadzonym w sąsiednim lokalu, to nie pozbawiałoby to możliwości powoływania się przez stronę pozwaną w postępowaniu sądowym na okoliczność braku odpowiedzialności po jej stronie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd oddalił powództwo w całości.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 k.p.c., mając na uwadze sytuację życiową i majątkową J. G.. Wymienione okoliczności, zdaniem Sądu, oceniane przez pryzmat zasad współżycia społecznego, uzasadniają odstępstwo od podstawowych zasad decydujących o rozstrzygnięciu w przedmiocie kosztów procesu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 102 k.p.c., w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W ocenie Sądu taki właśnie szczególny wypadek zachodzi w stosunku do powoda.

Wskazany przepis pozostawia sądowi orzekającemu swobodę oceny, czy fakty związane z przebiegiem procesu, jak i dotyczące sytuacji życiowej strony, stanowią podstawę do nieobciążania jej kosztami procesu. Do kręgu wypadków szczególnie uzasadnionych należą zarówno okoliczności związane z samym przebiegiem procesu, jak i leżące na zewnątrz. Do pierwszych zaliczane są między innymi sytuacje wynikające z charakteru żądania poddanego rozstrzygnięciu, jego znaczenia dla strony, subiektywne przekonanie strony o zasadności roszczeń. Drugie natomiast wyznacza sytuacja majątkowa i życiowa strony. Wskazać przy tym należy, że całokształt okoliczności, które mogłyby uzasadniać zastosowanie tego wyjątku, powinien być oceniony z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (por. wyrok SA w Łodzi z dnia 2013-11-27, sygn. akt I ACa 725/13; postanowienie SN z dnia 2013-10-24, sygn. akt IV CZ 61/13).

J. G. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Jedyne źródła dochodu stanowią emerytury powoda i jego żony w wysokości 1.880 zł i 1.430 zł. Powód oraz jego żona ponoszą miesięcznie wydatki w postaci m. in. czynszu 400,16 zł, opłat za energię elektryczną 100- 120 zł, opłat za telewizję 93 zł, opłat za gaz 65- 70 zł, opłat za telefon 100 zł, wydatków na leki 600 zł, wydatków na wizyty lekarskie i rehabilitacje 250 zł i spłatę pożyczki 210 zł. Powyższe okoliczności uzasadniają odstępstwo od podstawowych zasad decydujących o rozstrzygnięciu w przedmiocie kosztów procesu i przemawiają za odstąpieniem od obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu należnych stronie przeciwnej, która wygrała sprawę.

Z tych względów, orzeczono jak w sentencji.