Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekretarz sądowy W. F.

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania E. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o wypłatę emerytury

na skutek odwołania od decyzji z dnia 8.04.2019 roku znak (...)

oddala odwołanie.