Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Anna Filipiak

Protokolant : st.sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale ----

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 09.04.2019 r., 24.05.2019r., 06.05.2019r. i 04.06.2019 r. sprawy:

D. I.

s. B. i A.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 listopada 2018r. w holu dworca PKP w W. działając wspólnie i w porozumieniu z nieletnim P. S. dokonał pobicia P. D. w ten sposób, że uderzał go pięścią w twarz a także w klatkę piersiową, w efekcie czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci złamania wieloodłamowego kości nosowej, naruszając prawidłowe funkcjonowanie jego organizmu na czas powyżej siedmiu dni, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a nadto przestępstwa tego dopuścił się publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego przy czym przestępstwa tego dopuścił się, będąc uprzednio skazanym w warunkach art. 64 § 1 k.k. i w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku kary pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu określone w art. 158§ 1 k.k. w zw. z art. 57a§ 1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 19 maja 2015r. sygn. II K 219/15, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od 25 marca 2015r. do 19 maja 2015r. i w okresie od 18 lutego 2016r. do 24 grudnia 2016r., gdzie karę jednego roku pozbawienia wolności odbył w całości,

tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k.

1.  oskarżonego D. I. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego, z tym, że ustala, że działając wspólnie i w porozumieniu z drugą ustaloną nieletnią osobą brał udział w pobiciu pokrzywdzonego, powodując u niego naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż siedem dni i narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 k.k., a nadto uzupełnia opis recydywy poprzez przyjęcie, że przypisanego mu czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat od odbycia z dniem 24.12.2016 r. w całości kary roku pozbawienia wolności orzeczonej w/w wyrokiem sygn. II K 219/15 za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu z art. 158§ 1 k.k. w zw. z art. 57a§ 1 k.k. popełnione w warunkach art. 64 § 1 k.k., to jest przed upływem pięciu lat po uprzednim odbyciu z dniem 07.08.2013 r. w całości kary łącznej roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem SR Wągrowiec z dnia 22.11.2010 r. sygn. II K 621/10, a powstałej z połączenia m.in. kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - to jest popełnienia przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 57a § 1 k.k. i art. 64 § 2 k.k. i za przestępstwo to na podstawie art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. przy zastosowaniu art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 57 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 600 złotych na rzecz pokrzywdzonego P. D.;

3.  na podstawie art. 41 a § 1 zd. 1 i § 4 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego na okres 2 (dwóch) lat zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego P. D. na odległość mniejszą aniżeli pięć metrów;

4.  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w wysokości 120 zł i wymierza mu opłatę w wysokości 300 zł.

SSR Anna Filipiak