Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 312/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marek Raszkiewicz

Protokolant: p.o. sekr. sądowego Kamila Szarniak

w obecności prokuratora Prok. Rej. Ewy Nowickiej

po rozpoznaniu dnia 07/11/2019 r. sprawy

M. S. syna M. i H. z domu C.,

ur. (...) w K.,

oskarżonego o to, że:

W dniu 10 maja 2019 roku na trasie R.S., gm. M., na drodze (...), kierując samochodem osobowym marki R. (...), nr rej. (...), w którym pasażerami byli A. B., D. K., S. K. i H. C., nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym, zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób, w ten sposób, że nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wymienione w art. 3 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, podejmując manewr wyprzedzania bezpośrednio przed nadjeżdżającym samochodem P. o nr rej. (...), kierowanym przez D. G., w którym pasażerami byli A. T., I. G. i A. G. i jadącymi przed nim samochodem A. o nr rej. (...), kierowanym przez M. R., w którym pasażerem był K. R. i V. (...) o nr rej. (...), kierowanym przez Z. M., w którym pasażerem był S. L., bez upewnienia się o możliwości bezpiecznego wykonania tego manewru, powodując zderzenie się wymienionych pojazdów, a następnie uderzenie samochodu marki P. w drzewo i jego wywrócenie się, w wyniku czego obrażeń ciała doznali: pasażerka samochodu marki P. A. T. w postaci obrzęku mózgu, rany tłuczonej głowy okolicy czołowej, złamania kości nosa, stłuczenia płuca lewego z niewielką odmą, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, pasażerka samochodu marki P. I. G. w postaci obustronnego złamania żeber, złamania trzonu, łuku i wyrostka poprzecznego (...), złamania łopatki prawej, stłuczenia twarzoczaszki, dłoni prawej i uda prawego, naruszających prawidłową czynność narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni, Kierowca pojazdu marki P. (...) w postaci stłuczenia biodra prawego, stłuczenia ramienia lewego, powierzchownego urazu szyi, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, pasażer pojazdu P. A. G. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia klatki piersiowej, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, kierowca pojazdu marki A. M. R. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia głowy naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, kierowca pojazdu V. (...) Z. M. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia barku prawego, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni oraz pasażer pojazdu marki V. (...) S. L. w postaci stłuczenia głowy i stłuczenia okolicy L/S, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, zaś pozostali pasażerowie pojazdów nie doznali żadnych obrażeń, będąc jednak w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu,

tj. o przestępstwo z art. 173 § 2 k.k.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 173 § 2 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k., art. 71 § 1 k.k. , art. 73§1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech), wymierza mu nadto grzywnę w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych, w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

III. Na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązki przez wpłacenie kwot po 3000 (trzy tysiące) złotych na rzecz pokrzywdzonych D. G. oraz A. G., kwoty 8000 (osiem tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej I. G. oraz kwoty 7000 (siedem tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej A. T.;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych: D. G., A. G., I. G., A. T. kwoty po 1000 (jednym tysiącu) złotych tytułem zwrotu wydatków;

V. Na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia pozostałych kosztów sądowych w całości.

Sygnatura akt II K 312/19

U Z A S A D N I E N I E w trybie art.422§3kpk.

Sąd meriti uznał oskarżonego M. S. syna M. i H. z domu C., ur. (...) w K., za winnego popełnienia czynu, takiego że:

w dniu 10 maja 2019 roku na trasie R.S., gm. M., na drodze (...), kierując samochodem osobowym marki R. (...), nr rej. (...), w którym pasażerami byli A. B., D. K., S. K. i H. C., nieumyślnie spowodował katastrofę w ruchu lądowym, zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób, w ten sposób, że nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wymienione w art. 3 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, podejmując manewr wyprzedzania bezpośrednio przed nadjeżdżającym samochodem P. o nr rej. (...), kierowanym przez D. G., w którym pasażerami byli A. T., I. G. i A. G. i jadącymi przed nim samochodem A. o nr rej. (...), kierowanym przez M. R., w którym pasażerem był K. R. i V. (...) o nr rej. (...), kierowanym przez Z. M., w którym pasażerem był S. L., bez upewnienia się o możliwości bezpiecznego wykonania tego manewru, powodując zderzenie się wymienionych pojazdów, a następnie uderzenie samochodu marki P. w drzewo i jego wywrócenie się, w wyniku czego obrażeń ciała doznali: pasażerka samochodu marki P. A. T. w postaci obrzęku mózgu, rany tłuczonej głowy okolicy czołowej, złamania kości nosa, stłuczenia płuca lewego z niewielką odmą, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, pasażerka samochodu marki P. I. G. w postaci obustronnego złamania żeber, złamania trzonu, łuku i wyrostka poprzecznego (...), złamania łopatki prawej, stłuczenia twarzoczaszki, dłoni prawej i uda prawego, naruszających prawidłową czynność narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni, Kierowca pojazdu marki P. (...) w postaci stłuczenia biodra prawego, stłuczenia ramienia lewego, powierzchownego urazu szyi, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, pasażer pojazdu P. A. G. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia klatki piersiowej, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, kierowca pojazdu marki A. M. R. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia głowy naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, kierowca pojazdu V. (...) Z. M. w postaci stłuczenia szyi i stłuczenia barku prawego, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni oraz pasażer pojazdu marki V. (...) S. L. w postaci stłuczenia głowy i stłuczenia okolicy L/S, naruszających prawidłową czynność narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni, zaś pozostali pasażerowie pojazdów nie doznali żadnych obrażeń, będąc jednak w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu, tj. występku z art. 173 § 2 k.k. Sąd orzekł, że:

I. Oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 173 § 2 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k., art. 71 § 1 k.k. , art. 73§1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 3 (trzech), wymierza mu nadto grzywnę w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych, w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora;

III. Na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego nawiązki przez wpłacenie kwot po 3000 (trzy tysiące) złotych na rzecz pokrzywdzonych D. G. oraz A. G., kwoty 8000 (osiem tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej I. G. oraz kwoty 7000 (siedem tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej A. T.;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych: D. G., A. G., I. G., A. T. kwoty po 1000 (jednym tysiącu) złotych tytułem zwrotu wydatków;

V. Na podstawie art. 624§1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia pozostałych kosztów sądowych w całości.

Oskarżony czynu dopuścił się nieumyślnie. Wyczerpał swoim działaniem znamiona art. 173 § 2 k.k. Jego wina nie budzi wątpliwości.

Przy określaniu wymiaru kary wymierzonej oskarżonej Sąd kierował się wskazanymi w art. 53 k.k. dyrektywami wymiaru kary, biorąc pod uwagę cele kary w zakresie jej społecznego oddziaływania oraz cele wychowawcze i zapobiegawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. W szczególności Sąd uwzględnił rodzaj i charakter naruszonego dobra prawnego, którym było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, w zakresie której Sąd uwzględnił rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował stosunkowo młody wiek oskarżonego , nieumyślność w działaniu, ustabilizowaną sytuację życiową oskarżonego.

Zdaniem Sądu dolegliwość tak wymierzonej kary, określona zgodnie z zasadą indywidualizacji odpowiedzialności karnej, nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości przestępstwa popełnionego przez oskarżonego oraz wywrze na niego prawidłowy wpływ wychowawczy i zapobiegawczy, czyniąc jednocześnie, jak już powyżej podkreślano, zadość potrzebom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Przedstawione wyżej przesłanki przemawiają jednocześnie za zastosowaniem wobec oskarżonego środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności .

Karą efektywnie wykonywaną jest kara grzywny i to w jej , wynikającym z ustawy , bezwzględnym charakterze.

Orzeczono nadto nawiązki jak w punkcie III. wyroku.

O fakultatywnej a nie bezwzględniej potrzebie orzeczenia obowiązków środka probacji w postaci wskazanej w art.72 kk , w ocenie sadu meriti, decyduje fakt wykonywania kary grzywny w bezwzględnym charakterze obok kary pozbawienia wolności orzeczonej z jej warunkowym zawieszeniem.

Zasądzono opłaty i koszty jak w pkt. IV i V. wyroku.