Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 422/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 październik 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marek Raszkiewicz

Protokolant: p.o. sekr. sądowego Kamila Szarniak

po rozpoznaniu dnia 16/04/2019r., 07/08/2019r., 16/10/2019r. sprawy

Z. C. syna J. i K. z domu B.,

ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

W dniu 11 grudnia 2018 roku w C. znieważył słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe K. K. (2),

tj. o przestępstwo z art. 216 § 1 k.k.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego Z. C. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

II. Na podstawie art. 632 pkt 1 k.p.k. koszty procesu ponosi oskarżyciel prywatny i zasądza od K. K. (2) na rzecz oskarżonego Z. C. kwotę (...),43 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem 43/100) złotych.

Sygnatura akt II K 422/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Oskarżony Z. C. stanął pod zarzutem, że w dniu 11 12 2018 roku w C. znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe K. K. (2) .

W tej sprawie Sąd ustalił istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności . Mianowicie, pomiędzy stronami, tj. rodziną C. a K. K. (2) istniał silny konflikt dotyczący sposobu wychowania córki oskarżyciela prywatnego a w szczególności kontaktów ww. z córką. W okresie zarzutu nie były ustalone sądownie terminy ani sposób kontaktowania się K. K. (2) z córką. K. K. (2) dnia 11 . 12 2018 roku w godzinach południowych udał się do przedszkola, w którym przebywała jego córka. Po chwili, w związku z informacją o powyższym od wychowawczyni przedszkola pojawili się tam oskarżony i jego żona T. C.. Dziadkowie małoletniej, tj. oskarżony i jego żona ostatecznie odebrali dziecko z przedszkola. W trakcie tego zdarzenia doszło do wymiany słów pomiędzy stronami związanymi z opieką nad dzieckiem. K. K. (2) udał się samochodem do miejsca zamieszkania oskarżonego, który w to miejsce zabrał wnuczkę. W okolicy posesji pomiędzy oskarżonym a K. K. (2) doszło do wymiany słów. K. K. (2) w tym czasie miał włączone urządzenie nagrywające dźwięk. Około godziny 12:59 K. K. (2) zgłosił interwencję policyjną na okoliczność utrudniania mu kontaktów z dzieckiem. W tym samym czasie telefonicznie o interwencję wnosiła T. C. związku z nachodzeniem przez K. K. (2). O godzinie 13:15 interwencję na miejscu podjął policjant Ł. B.. W trakcie interwencji oskarżyciel zgłaszał fakt utrudniania mu kontaktów z dzieckiem. Nie zgłaszał popełnienia na jego szkodę innych przestępstw. Interwencja została zakończona około godziny 14 :00.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dowody osobowe ujawnione na rozprawie oraz dokumenty w postaci : krótkiego raportu działań k. 52-53, notatnika służbowego k. 55 -57 ujawnionych na rozprawie (k 85), dokumentu k. 26 wywiad środowiskowy, k. 28 karta karalności, oględziny k. 63-64, oględziny zapisu płyty CD na k. 43 i na k. 78- na rozprawie.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i w świetle zgromadzonego i analizowanego materiału dowodowego jego wyjaśnieniom należy dać wiarę. Na wstępie podnieść należy, że bezpośrednio w zdarzeniu zaangażowani byli oskarżony jego małżonka oraz K. K. (2). Z uwagi na widoczne interesy stron, co do rozstrzygnięcia, dowody te Sąd ocenia z ostrożnością tak po stronię oskarżenia jak i po stronie obrony. W tym zakresie weryfikacją przebiegu zdarzenia mogły być dowody obiektywne, w tym nagranie z płyty CD jak i w takim rozumieniu Sąd uznaje dowody z dokumentów, tj. zapisów policyjnych i zeznań policjanta Ł. B.. Analiza dowodu w postaci zapisu nagrania płyty CD nie prowadzi do ustalenia by oskarżony wobec oskarżyciela użył słów powszechnie uznanych za obelżywe. W tym zakresie procesowo przeprowadzono dowód na k. 43. Następnie wykonana został kopia nagrania w trybie art. 448§2kpk w laboratorium (...) związana z korekcją sygnału przy użyciu instrumentów elektronicznych. Ponowne odtworzenie zapisu płyty Cd nie doprowadziło do ustalenia, że użyto słów obraźliwych wobec oskarżyciela (k. 63-64). Sąd ponownie dokonał oględzin zapisu płyty, po jej korekcji dźwięku ( k. 78) i również nie były słyszalne słowa będące przedmiotem zarzutu. Weryfikację przebiegu zdarzenia dokonano również poprzez analizę dokumentów tworzonych bezpośrednio w trakcie jego przebiegu. Tak z treści raportu policyjnego, na k. 52-53, nie wynika by oskarżyciel zgłaszał popełnienie przestępstwa zniewagi. Także z zapisu notatki interwencyjnej policjanta nie wynika by przedmiot interwencji obejmował zniewagi. Świadek Ł. B. –policjant interweniujący- w zeznaniach podkreśla, że gdyby zgłoszono popełnienie przestępstwa prywatnoskargowego informowałby o środkach prawnych a ta informacja zawarta byłaby w jego notatce. Świadek B. natomiast nie przypomina sobie żeby oskarżyciel zgłaszał jakiekolwiek inne zdarzenie niż związane z utrudnianiem kontaktu z córką. W tym stanie oceny dowodów Sąd daje wiarę tak wyjaśnieniom oskarżonego jak i zeznaniom T. C. na okoliczność przebiegu zdarzenia z dnia 11 12 2018 roku w C.. Dowody te wzajem się uzupełniają a w szczególności zbieżne są z dowodami w postaci zapisu płyty CD, zeznaniami świadka Ł. B. i dowodami z dokumentów ujawnionymi powyżej.

Przechodząc do oceny dowodów osobowych ujawnionych w sprawie to siłą rzeczy dowody te nie mogą stanowić opisu zdarzenia z dnia 11. 12. 2018 roku przebiegającego w C.. Natomiast dowody te wskazują na istniejący konflikt, dotyczący tak zakresu i sposobu wychowania małoletniego dziecka K. K. (2) oraz S. C.. W szczególności dowody służą do ustalenia tła zdarzenia i w tym zakresie należy im dać wiarę. Natomiast dowody te nie rozstrzygają jak przebiegało zdarzenie z dnia 11 12 2018 roku gdyż opisy znajdujące się w nich oparte są na wypowiedziach bądź oskarżyciela – w przypadku osób związanych pokrewieństwem czy powinowactwem czy też jak w przypadku S. C., z opisu zdarzenia przekazanego jej przez jej ojca i matkę.

W sprawie brak jest dowodu na popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu dlatego został on niego uniewinniony . Zasądzono koszty jak wyroku od oskarżyciela, na podstawie spisu kosztów- k. 82, zgodnie z art. 632 pkt.1 k.pk.