Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 225/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

2.

S. G.

B. G.

Czyn zarzucony jako II.

Czyn zarzucony jako II.

P2.rzy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.Czyn zarzucony S. G. jako II.

Nie zostało udowodnione, że w czasie rozpatrywanego zdarzenia oskarżony S. G. wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec T. M. i I. S.

2.Czyn zarzucony B. G. jako II.

Nie zostało udowodnione, że w czasie rozpatrywanego zdarzenia oskarżony B. G. wypowiadał groźby pozbawienia życia wobec T. M. i I. S.

Zeznanie I. S.

Zeznanie T. M.

Wyjaśnienia oskarżonych S. G., Ł. G. i B. G.

Zeznanie J. A.

Zeznanie I. S.

Zeznanie T. M.

Wyjaśnienia oskarżonych S. G., Ł. G. i B. G.

Zeznanie J. A.

k. 38v,279-279v

k.45v-46,279v-280

k.142,154v-155,136,146v-147,214v-215,130,150v-151,217v-218,277v-279

k.86v-87,281-281v

k. 38v,279-279v

k.45v-46,279v-280

k.142,154v-155,136,146v-147,214v-215,130,150v-151,217v-218,277v-279

k.86v-87,281-281v

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1 oraz 2

Zeznanie I. S.

Zeznanie T. M.

Istnieją poważne wątpliwości odnośnie tego czy świadek był w stanie dokonać dokładnych spostrzeżeń odnośnie tego czy oskarżeni S. i B. G. wypowiadali groźby karalne.

Do zajścia doszło w porze nocnej

Zdarzenie miało charakter dynamiczny.

Pokrzywdzony był bity po całym ciele przez trzech sprawców.

I. S. był nietrzeźwy.

Oskarżeni oraz pokrzywdzeni nie znali się wcześniej.

Uczestnicy zdarzenia wykrzykiwali słowa wulgarne.

Groźby karalne podczas zdarzenia wypowiadał Ł. G.

Pokrzywdzony nie był w stanie dokonać również innych, precyzyjnych spostrzeżeń np. który ze sprawców posługiwał się pałką.

Istnieją poważne wątpliwości odnośnie tego czy świadek był w stanie dokonać dokładnych spostrzeżeń odnośnie tego czy oskarżeni S. i B. G. wypowiadali groźby karalne.

Do zajścia doszło w porze nocnej.

Pokrzywdzony słyszał groźby z ust oskarżonego Ł. G..

Zdarzenie miało charakter dynamiczny.

Pokrzywdzony był bity po całym ciele przez trzech sprawców.

T. M. był nietrzeźwy.

Oskarżeni oraz pokrzywdzeni nie znali się wcześniej.

Uczestnicy zdarzenia wykrzykiwali słowa wulgarne.

Pokrzywdzony nie był w stanie dokonać również innych, precyzyjnych spostrzeżeń np. który ze sprawców posługiwał się pałką.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Punkt II wyroku (czyn zarzucony jako drugi)

Punkt X wyroku (czyn zarzucony jako drugi)

Oskarżony S. G.

Oskarżony B. G.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Uniewinnienie S. G. od zarzutu z art.190 § 1 kk nastąpiło na podstawie art.414 § 1 kpk w zw. z art.17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że oskarżony nie popełnił zarzuconego mu czynu. W sprawie brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających sprawstwo. Zeznania pokrzywdzonych I. S. i T. M., wobec wynikających z nich wątpliwości, nie mogą stanowić podstawy skazania. W sprawie brak jest innych możliwości dowodowych aby usunąć powstałe wątpliwości.

Uniewinnienie B. G. od zarzutu z art.190 § 1 kk nastąpiło na podstawie art.414 § 1 kpk w zw. z art.17 § 1 pkt 1 kpk wobec stwierdzenia, że oskarżony nie popełnił zarzuconego mu czynu. W sprawie brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających sprawstwo. Zeznania pokrzywdzonych I. S. i T. M., wobec wynikających z nich wątpliwości, nie mogą stanowić podstawy skazania. W sprawie brak jest innych możliwości dowodowych aby usunąć powstałe wątpliwości.

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Podpis