Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 124/14

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO. Jacek Kępa

Sędziowie : SO. Elżbieta Gawryszczak , SO. Sławomir Zieliński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 24 lutego 2014 r.

w Łodzi

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz W. S. i M. S.

o wpis w dziale III księgi wieczystej (...)

na skutek apelacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 października 2013 r.

sygn. akt Dz.Kw.7510/13

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację .