Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1150/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Wójtowicz

Sędziowie : SA Ewa Jastrzębska (spr.)

SA Lucyna Świderska- Pilis

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z wniosku A. B.

z udziałem Komitetu Wyborczego(...) w D.

w trybie art. 111 § 1 Kodeksu Wyborczego

na skutek zażalenia uczestnika postępowania na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 października 2018r., sygn. INs270/18

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie w punkcie 1/ i 2/ i w tym zakresie postępowanie umorzyć.

SSA Lucyna Świderska- Pilis SSA Piotr Wójtowicz SSA Ewa Jastrzębska

Sygn. akt. IACz 1150/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 października 2018r. Sąd Okręgowy w Katowicach:

1/ zakazał rozpowszechniania przez Komitet Wyborczy (...) w D. informacji nieprawdziwych o A. B. z których wynika, że zasłynął on lub miał związek z tak zwaną „aferą karetkową” oraz, że zastraszał pracowników;

2/ nakazał Komitetowi Wyborczemu (...) w D. sprostowanie informacji nieprawdziwych poprzez opublikowanie w (...) oświadczenia o treści: „Nieprawdą są zamieszczone w Biuletynie KW (...) informacje jakoby kandydat na Prezydenta D. Pan A. B. zasłynął aferą karetkową, po której zastraszał pracowników zgłaszających problem do mediów”;

3/ w pozostałej części wniosek oddalił.

Od postanowienia tego wniósł zażalenie uczestnik postępowania. Zaskarżył postanowienie w punkcie 1 i 2 .

Wnosił o zmianę orzeczenia i oddalenie wniosku w całości ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zaskarżone postanowienie zapadło przed dniem 21 października 2018r., kiedy to odbyła się pierwsza tura wyborów na stanowisko Prezydenta Miasta D., natomiast do rozpoznania zażalenia dochodzi w dniu 23 października 2018r., kiedy to wiadomym już jest, że zarówno wnioskodawca A. B. jak i K. Z., której komitet wyborczy jest uczestnikiem postępowania nie uzyskali poparcia, które wystarczyłoby im do udziału w drugiej turze wyborów. Zatem zarówno wnioskodawca A. B. jak i uczestnik postępowania Komitet Wyborczy (...) utracili tym samym przymiot uczestnika kampanii wyborczej, co skutkuje niedopuszczalnością nie tylko rozpoznania zażalenia, ale i rozstrzygnięcia w ogóle o wniosku w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.,- Kodeks wyborczy.

Zatem na mocy art. 111§2 ustawy – Kodeks wyborczy w zw. z art. 13§2 k.p.c. w związku z art. 397§2 k.p.c. i art. 386§3 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

SSA Lucyna Świderska- Pilis SSA Piotr Wójtowicz SSA Ewa Jastrzębska