Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1172/18

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie : SA Elżbieta Karpeta (spr.)

SA Ewa Jastrzębska

po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 roku w Katowicach

na rozprawie

sprawy z wniosku K. J.

z udziałem J. M.

w trybie art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego

na skutek zażalenia uczestnika postępowania J. M.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

z dnia 19 października 2018 roku, sygn. akt I Ns 19/18

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie w punktach 2) i 4) i w tym zakresie postępowanie umorzyć.

SSA Ewa Jastrzębska SSA Małgorzata Wołczańska SSA Elżbieta Karpeta

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 19 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie:

1)  odrzucił wniosek w stosunku do uczestnika postępowania Gazety (...);

2)  zakazał uczestnikowi postępowania J. M. rozpowszechniania informacji jakoby K. J.:

a)  w czasie gdy pracowała w Urzędzie Miejskim w M. nagrywała obrady komisji dyktafonem bez poinformowania o tym uczestników,

b)  dostała pracę w B. jako inspektor do spraw oświaty,

3)  oddalił wniosek w pozostałej części,

4)  zasądził od uczestnika postępowania J. M. na rzecz wnioskodawczyni 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem) złotych z tytułu kosztów postępowania.

Zażalenie na to postanowienie złożył uczestnik postępowania J. M., wnosząc o jego uchylenie, wobec braku zawiadomienia uczestnika postępowania o wyznaczonej rozprawie oraz o umorzenie postępowania w związku z zakończeniem wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta Ż. w pierwszej turze.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone postanowienie zapadło przed dniem 21 października 2018 roku, kiedy to odbyła się pierwsza tura wyborów na stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Ż., do rozpoznania zażalenia dochodzi natomiast w dniu 26 października 2018 roku, kiedy wiadomym już jest, że K. J., występująca z wnioskiem w trybie wyborczym, nie uzyskała poparcia, które wystarczyłoby jej do udziału w turze drugiej (w balotażu). Ochrony przewidzianej w art. 111 kodeksu wyborczego nie można dochodzić w każdym czasie, bowiem przewidziany w art. 111 Kodeksu wyborczego tryb postępowania służyć ma zapewnieniu właściwego przebiegu kampanii wyborczej w taki sposób aby rozpowszechniane w materiałach wyborczych w toku kampanii wyborczej nieprawdziwe informacje nie mogły mieć wpływu na wynik wyborów, w zakresie w jakim dotyczą one wnioskodawczyni.

Ponieważ jak wskazano, wybory na burmistrza Gminy i Miasta Ż. zakończyły się w pierwszej turze, cel ochrony, przewidziany w Kodeksie wyborczym odpadł w stosunku do wnioskodawczyni. Celem tym było bowiem usunięcie naruszeń mających wpływ na przebieg jej kampanii wyborczej, w związku z czym po zakończeniu wyborów nie ma podstaw do udzielania takiej ochrony w trybie przewidzianym w Kodeksie wyborczym.

Przede wszystkim zaś podkreślić należy, że K. J. utraciła przymiot uczestnika kampanii wyborczej, co skutkuje niedopuszczalnością nie tylko rozpoznania zażalenia na postanowienie uwzględniające jej wniosek o udzielenie ochrony, ale i rozstrzygnięcia w ogóle o tym wniosku w trybie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy.

Z powyższych względów, na podstawie art. 355 § 1 w związku z art. 13§2 k.p.c. i art. 397§2 k.p.c. i w związku z art. 386§3 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji..

SSA Ewa Jastrzębska SSA Małgorzata Wołczańska SSA Elżbieta Karpeta