Pełny tekst orzeczenia

I C 698/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2019r

SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY I WYDZIAŁ CYWILNY

w składzie:

PRZEWODNICZĄCY : A. K.

PROTOKOLANT : KATARZYNA MILEWSKA

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2019r.

na rozprawie

sprawy z powództwa P. W.

przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w C.

o zapłatę

I.  powództwo oddala;

II.  zasądza od powoda P. W. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w C. kwotę 240 / dwieście czterdzieści/ złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.