Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 432/19

POSTANOWIENIE

Dnia 19 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w G. III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego:

Sędziowie Sądu Okręgowego:

Andrzej Dyrda

Henryk Brzyżkiewicz

Barbara Braziewicz

Sędziowie Sądu Okręgowego:

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 r. w G. na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie o sygn. akt I Co 4/18 Sądu Rejonowego w G.

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III S 432/19

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. skargą datowaną na 23 września 2019r. domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania sądowego w sprawie I Co 4/18 Sądu Rejonowego w G..

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 75) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 12 maja 2005r., (...) 76/05, zam. OSNP 2005/21/345, celem skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania. Dlatego dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania przed sądem powszechnym jedynie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Skarga wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lipca 2005r., (...) 127/05, zam. (...) 2005/11/25).

Zwrócić przy tym należy, że ten środek prawny nie służy kontrolowaniu postępowań incydentalnych jak również postępowań w kwestiach dotyczących uprawnień procesowych strony przed wszczęciem postępowania co do istoty sprawy, a taki charakter mają niewątpliwie postępowania w przedmiocie zabezpieczenia, zwolnienia od kosztów sądowych jak również ustanowienia pełnomocnika z urzędu przez wniesieniem pozwu/wniosku (porównaj: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2018r., (...) 2/17; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2012r., III S 7/12).

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wobec tego, że postępowanie to dotyczy kwestii ubocznych, uznać należało, że skarga jest niedopuszczalna i podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 75).

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz