Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1014/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. D.

w okresie od 18 czerwca 2019 do 8 sierpnia 2019 roku w m. S., woj. (...), nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Nysie wyroku sygn.. akt II K 280/19 z dnia 28 maja 2019 roku tj. nakazu opuszczenia na okres 1 roku lokalu położonego w S. przy ul. (...), zajmowanego wspólnie z K. D. oraz H. B. – w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się przedmiotowego wyroku, oraz zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 20 metrów do w/wymienionych pokrzywdzonych przez okres 1 roku,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. D.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 244 k.k. popełnia m.in ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz zakazu zbliżania się do określonych osób.

Dobrem chronionym przez ten przepis jest wymiar sprawiedliwości, szczególnym zaś respektowanie rozstrzygnięć zawartych w prawomocnych orzeczeniach sądowych. Ochronie tej podlegają wyłącznie rozstrzygnięcia sądu i tylko w zakresie przewidzianym w tym przepisie.

Odnośnie niezastosowania się do danego nakazu lub złamania zakazu, sprawcą może być każdy, kogo dany nakaz lub zakaz dotyczy.

Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sąd stwierdził, iż oskarżony nie stosował się ani do zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych ani do nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego, pomimo że został orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym, a tym samym swoim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 244 k.k.

Jednocześnie wina oskarżonego nie budziła wątpliwości, gdyż zdecydował się on na zachowanie niezgodne z prawem, chociaż miał inną możliwość, gdyż bezprawność czynu była rozpoznawalna i mógł działać zgodnie z normą prawną. Jednocześnie nie zachodziły żadne okoliczności ograniczające lub wyłączające winę.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. D.

1

1

- za popełnione przestępstwo sąd na podstawie art. 244 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- przy wymiarze kary sąd miał na uwadze wszelkie okoliczności podmiotowe i przedmiotowe, leżące w granicach cech przypisanego oskarżonemu przestępstwa, a także dotyczące osoby sprawcy i mające znaczenie dla wymiaru kary wynikające z dyrektyw wskazanych w art. 53 k.k.,

- wymierzona kara dolegliwością swoją nie przekraczała stopnia winy, który był znaczny, gdyż oskarżony będąc osobą o normalnym stopniu rozwoju, świadomie złamał orzeczone wobec niego zakazy i nakazy sądowe,

- wysoki był równie stopień społecznej szkodliwości czynu, który godził w dobro wymiaru sprawiedliwości i powagę orzeczeń sądowych, gdyż oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim,

- sąd nie dopatrzył się jednocześnie okoliczności łagodzących.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Brak było podstaw do zastosowania wobec oskarżonego warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Zgodnie z art. 69 § 1 k.k. sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

W chwili popełnienia czynu oskarżony był już trzykrotnie skazany na karę pozbawienia wolności wyrokami Sądu Rejonowego w Nysie, sygn. VI K 277/09, II K 679/11 i II K 280/19. Okoliczność ta wykluczała możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2, 3

- na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono z budżetu Skarbu Państwa na rzecz adw. E. F. opłatę w wysokości 516 złotych i 60 groszy, w tym podatek VAT, z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu,

- na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

1.1Podpis