Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 375/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Iwona Godlewska

Sędziowie: SO Ryszard Badio

SO Beata Matysik (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Wereszko

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

z siedzibą w P.

przeciwko M. B. i B. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego M. B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 08 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GC 2000/16

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. B. na rzecz (...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą
w P. kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Iwona Godlewska Ryszard Badio Beata Matysik