Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 229/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

G. G.

czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. oskarżony G. G. w dniu 05 listopada 2017 r około godziny 13.10 na ul. (...) w O. kierował samochodem M. nr rej. (...)

2. w czasie kierowania samochodem G. G. znajdował się w stanie nietrzeźwości ze stężeniem powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Wyjaśnienia G. G.

Zeznanie R. P.

Zeznanie J. Ż.

Zeznanie A. K.

Zeznanie R. P.

Zeznanie A. K.

Zeznanie L. K.

Zeznanie Ł. K.

Zeznanie D. P.

Protokół użycia A. A 2.0

Świadectwo wzorcowania

Protokoły odtworzenia nagrań

Opinia sądowo psychologiczna dotycząca A. K.

Opinia biegłej z zakresu medycyny sądowej M. H.

k.188v-189

k. 7v-8,189-189v

k.27v-28,189v-190

k. 34v-35,190v-191

k. 7v-8,189-189v

k.34v-35,190v-191

k.30v-31,191-191v

k.13v,191v-192

k. 11v,192-192v

k.3

k.4

k.38-40,286

k.233-236

k. 308-318

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

P2.rzy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

1.1.2

Wyjaśnienia G. G. , zeznania świadków R. P., J. Ż. i A. K.

Zeznania świadków R. P., A. K., L. K., opinia sądowo psychologiczna dot. A. K., protokoły odtworzenia nagrań

Zeznanie Ł. K.

Zeznanie D. P., protokół użycia A.

Opinia biegłej M. H.

Fakt kierowania przez oskarżonego G. G. samochodem M. nr rej. (...) w czasie zdarzenia jest bezsporny.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków w szczególności odnośnie spożywania przez oskarżonego G. G. wódki przed zdarzeniem i w efekcie znajdowania się pod znacznym działaniem alkoholu w chwili czynu. Zeznania świadków korespondują wzajemnie. G. G. skończył się alkohol w związku z czym postanowił jechać do sklepu (...) celem zakupu wódki. Świadek R. P. widząc kierującego samochodem oskarżonego, znajdującego się pod znacznym działaniem alkoholu, zawiadomił Wojewódzkie Centrum (...) . Dowodowe nagranie w pełni koresponduje z zeznaniem świadka.

Zeznania funkcjonariuszy Policji korespondują z informacjami zawartymi w protokole użycia A.. Zeznania policjantów korespondują również z zeznaniem J. Ż. i wyjaśnieniami oskarżonego w części, w której wymienione osoby stwierdziły, że oskarżony spożywał wódkę po powrocie ze sklepu (...). Sąd dał wiarę stwierdzeniu wynikającemu z zeznania Ł. K., że oskarżony siedział w domu przed „napoczętą” butelką wódki oraz napełnionym kieliszkiem. W ocenie sądu brak jest racjonalnych podstaw aby zdyskwalifikować dowód z protokołu użyciu A..

Biegła na podstawie całości zebranego materiału dowodowego dokonała rachunku prospektywnego dochodząc do słusznego wniosku, że w chwili zdarzenia oskarżony musiał znajdować się w stanie nietrzeźwości. Biorąc pod uwagę, że oskarżony po swym powrocie ze sklepu zdołał jedynie napocząć butelkę wódki (zeznanie Ł. K.) , najbliższa prawdy jest okoliczność wynikająca z zeznania J. Ż. złożonego na rozprawie , że G. G. wypił po swym powrocie do 150 gram wódki. W związku z tym, że badania wykonane urządzeniem Alkometr wykazały znaczny stan nietrzeźwości , niepodobieństwem jest aby oskarżony był w chwili czynu trzeźwy, ewentualnie w stanie po użyciu alkoholu. Opinia została sporządzona w sposób fachowy i została przez biegłą w sposób przekonujący uzasadniona.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.2

Wyjaśnienia G. G.

Zeznanie J. Ż.

Oskarżony nie wyjaśniał prawdziwie twierdząc, że w dniu 05 listopada 2017 r spożywał alkohol dopiero po swym powrocie ze sklepu (...). Niniejsze stwierdzenie oskarżonego sprzeczne jest z zeznaniem świadków: R. P. , A. K. oraz L. K., którym to dowodom dano wiarę. Gdyby oskarżony był trzeźwy, nie prosiłby J. Ż. aby kupił mu wódkę w sklepie.

Nie jest prawdą, że oskarżony nie spożywał alkoholu w dniu 05 listopada 2017 r w godzinach porannych. Przeczą temu zeznania przywołanych wyżej świadków. J. Ż. w toku całego procesu podawał różne wersje odnośnie ilości wódki spożytej przez G. G. po powrocie ze sklepu (...). W ocenie sądu oskarżony wypił mniej niż pół butelki wódki (zob. zeznanie Ł. K.). Swymi niekonsekwentnymi i nieszczerymi zeznaniami świadek ewidentnie próbował wspierać oskarżonego, z którym łączą go przyjacielskie relacje.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Punkt I wyroku

G. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Dowody, którym dano wiarę w sposób niebudzący wątpliwości wskazują , że kierując samochodem oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości. Powyższe uzasadnia kwalifikację prawną czynu jako występek z art. 178a § 1 kk .

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. G.

Pkt I

Pkt II

Pkt III

Pkt I

Pkt I

Pkt I

Wymierzając na podstawie art. 178a§1 kk w zw. art. 33§1 i 3 kk karę grzywny sąd miał na uwadze:

- okoliczności, w których oskarżony podjął decyzję o wybraniu się samochodem do sklepu po alkohol

- niewielki odstęp czasowy od zakończenia spożywania alkoholu do chwili popełnienia czynu

- przejechana odległość w stanie intoksykacji alkoholowej

- jazda samochodem przez centrum miasteczka w porze dziennej a co za tym idzie stworzenie zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz przewożonego pasażera

- dotychczasowy nienaganny sposób życia, w szczególności niekaralność

- stan rodzinny i majątkowy oskarżonego.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych sąd orzekł w dolnych granicach zagrożenia ustawowego (art. 42§2 kk).

Środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej orzeczono w dolnej granicy przewidzianej przez ustawę (art. 43a§2 kk) .

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. G.

Pkt IV

Pkt V

Pkt I

Pkt I

Oskarżony dysponuje dokumentem prawa jazdy wydanym przez Starostę P. (k. 73). W związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów należało nałożyć na G. G. obowiązek zwrotu tego dokumentu (art. 43§3 kk)

Oskarżony był zatrzymany do wyjaśnienia w dniu 05 listopada 2017 r (k. 5) w związku z czym należało dokonać zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary grzywny (art. 63§1 kk)

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt VI

Nie dopatrzono się okoliczności uzasadniających zwolnienie oskarżonego od obowiązku poniesienia kosztów sądowych w związku z czym obciążono G. G. opłatą sądową oraz pozostałymi kosztami sądowymi (art. 627 kpk)

1Podpis