Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 558/18

PR Ds. 1340/2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Mariusz Popławski

Protokolant:

st. sekr. sąd. Rafał Gryglik

Przy udziale Prokuratora : -----------------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 lutego oraz 27 listopada 2019 r sprawy przeciwko

M. C. s. L. i G. zd. P. ur. (...) w P.

oskarżonemu o to, że:

W dniu 23 czerwca 2018 r. około godziny 15:00, na ul. (...) w O., okręgu (...) prowadził w ruchu lądowym samochód marki D. (...) o nr. rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości na poziomie powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie.

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

o r z e k a:

I.  Oskarżonego M. C. w ramach zarzuconego czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 23 czerwca 2018 r około godz. 21.00 na ul (...) w O., okręgu (...) prowadził w ruchu lądowym samochód D. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie po użyciu alkoholu ze stężeniem alkoholu w organizmie prowadzącym do stężenia 0,3 promila we krwi i czyn ten kwalifikuje jako wykroczenie z art. 87 § 1 kw i za to na tej podstawie skazuje go na karę 700 (siedmiuset) złotych grzywny.

II.  Na podstawie art. 87 § 3 kw orzeka wobec oskarżonego M. C. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 8 (ośmiu) miesięcy.

III.  Na podstawie art. 118 § 1 i 2 kpw, § 2 i § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2017 roku poz. 2467) oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późn. zm.) zasądza od oskarżonego M. C. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 644,29 (sześciuset czterdziestu czterech 29/100) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawie oraz kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem opłaty sądowej.