Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 717/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 676/18

1.2  Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Błędu w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że pieniądze wpłacane tytułem alimentów przez B. B. ( ojca oskarżonego) pochodziły od oskarżonego

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny lub niezasadny.

Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że słusznie dano wiarę oskarżonemu i B. B., że pieniądze te pochodziły od oskarżonego. Ojciec oskarżonego B. B., będący starym ( 76 lat) schorowanym i biednym człowiekiem (brak dochodów poza świadczeniem emerytalnym), nie byłby w stanie z własnej kieszeni uiszczać co miesiąc alimentów za syna, zwłaszcza, że chodziło o kwoty po 500 zł i wyższe, na które nie byłoby go stać. Nawet gdyby to jakimś cudem robił z własnych pieniędzy, to pochwaliłby się tym przed wnuczką, którą utrzymywał, a on wypełniał przekazy w imieniu oskarżonego. Oskarżony wcale nie musiał dokonywać przelewów na konto ojca, albowiem kilka razy w roku bywa w Polsce, zawsze wtedy jest u ojca, wtedy mógł mu zostawiać gotówkę. Oskarżony nie musi mieć pieniędzy na koncie bankowym, albowiem może je ukrywać przed wierzycielami i zarabiać w gotówce, może również nie być legalnie zatrudniony, więc wszystkie pomysły apelanta na zalecenia dowodowe są pozbawione sensu, albowiem i tak w razie braku potwierdzenia sugerowanych faktów na zasadzie art. 5 § 2 należałoby przyjąć, że pieniądze pochodziły od oskarżonego, a tymi dowodami prokurator i tak nie wykazałby przeciwieństwa tego faktu.

Wniosek

O uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny lub niezasadny.

Brak podstaw do uchylenia – wyrok jest słuszny i podlegał utrzymaniu w mocy

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Wskazać wszystkie okoliczności, które sąd uwzględnił z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia
i podniesionych zarzutów (art. 439 k.p.k., art. 440 k.p.k.).

Brak zarzutów prokuratora co do znamion przestępstwa nie alimentacji z daty czynu, co prowadzi do braku znamion przestępstwa według stanu prawnego z daty czynu, a więc i tak musi prowadzić do uniewinnienia, nawet gdyby podzielić niesłuszny zarzut prokuratora, że wpłacane tytułem alimentów pieniądze nie pochodziły od oskarżonego.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności.

Czyn popełniony do dnia 31 października 2015 roku – a więc należy stosować stan prawny z tej daty bo jest względniejszy ( art. 4 § 1 kk), gdyż wymaga wykazania uporczywości oskarżonego oraz narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osoby alimentowanej. Skoro oskarżony miał świadomość regularnego wpłacania przez swojego ojca kwot alimentów zgodnych z orzeczeniem Sądu ( po kilkaset złotych miesięcznie) i tego chciał, to nie miał ani cechy uporczywości ( nie miał negatywnego stosunku do alimentowania bo chciał i dążył do tego, aby te alimenty były wpłacane) oraz nie naraził pokrzywdzonej na w.w skutek. Skoro bowiem pokrzywdzona regularnie dostawała alimenty w kwotach, jakie Sąd przyznał jej ustalając, iż zaspokoją one jej podstawowe potrzeby życiowe, to nie była narażona na brak możliwości ich zaspokojenia i oskarżony o tym wiedział. Nie sposób mu więc przypisać przestępstwa z art. 209 § 1 kk w brzmieniu Kodeksu Karnego z daty czynu. Prokurator ani tego nie wykazał, ani nie podniósł w tym kierunku żadnych zarzutów. Orzecznictwo przywoływane w apelacji prokuratora dotyczy innych sytuacji – gdy oskarżony nie chciał, nie zabiegał, albo było mu całkowicie obojętne czy ktoś trzeci wypełnia za niego obowiązek alimentacyjny. W sprawie niniejszej oskarżony chce i dba o to, aby ten obowiązek był przez jego ojca wykonywany i aby osoba uprawniona do alimentów miała zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe, więc niezależnie od tego, czy były to jego pieniądze, czy pieniądze ojca, oskarżony nie wyczerpał znamion w postaci uporczywości i narażenia na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, które to znamiona trzeba wyczerpać umyślnie.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.3  1

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Wyrok i wszystkie zawarte w nim rozstrzygnięcia

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy.

Wyrok słuszny

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.3.1  1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia.

4.

Konieczność warunkowego umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i warunkowego umorzenia ze wskazaniem podstawy prawnej warunkowego umorzenia postępowania.

5.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia z wyroku

Lp.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

6.  Koszty Procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

R. B.

2. 

Zgodnie z art. 636 § 1 kpk i art. 9 ustawy o opłatach w sprawach karnych koszty postępowania w przypadku bezzasadnej apelacji prokuratora ponosi Skarb Państwa.

3. 

W związku z uniewinnieniem zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego koszty obrony z tytułu ustanowienia obrońcy z wyboru za dwa terminy wg stawek.

Sąd stosował stawki określone w § 15 ust. 1 w zw. z § 11 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm)

7.  PODPIS