Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 850/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Katarzyny Posak

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r.

sprawy P. S. syna Z. i C. z domu B., urodzonego (...) w K.

oskarżonego o czyn z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 6 sierpnia 2019 r. sygn. akt II K 960/18

na podstawie art. 437 § 2 kpk, art. 438 pkt 3 kpk, art. 440 kpk i art. 454 § 1 kpk

uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do P. S. i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Radomsku.