Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt 980/17 Dnia 11 października 2019 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Kucharska - Perkowska

Protokolant: Marta Pawińska

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2018 r. 18 czerwca 2018 r. 16 października 2018 r. 14 grudnia 2018 r. 12 kwietnia 2019 r. 31 maja 2019 r. 21 sierpnia 2019 r. 01 października 2019 r.

sprawy z oskarżenia Prokuratora Rejonowego (...) przeciwko:

B. M. s. W. i B. z d. K., ur. (...)r. w W. ,

oskarżonemu o to, że:

w okresie czasu od dnia 14 listopada 2016r do dnia 24 kwietnia 2017r w W. przy ul. (...) na terenie sklepu (...)działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą , w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 20 sztuk dwu - paków odświeżaczy powietrza A. o wartości 14, 99 zł każdy, 6 sztuk dwu-paków szamponu P. (...)o wartości 16, 99 zł każdy, 5 sztuk dwu-paków szampon + odżywka P. (...) o wartości 12, 99 zł każdy, 8 sztuk dwu- paków szamponu H. (...)o wartości 17,49 zł każdy, 2 sztuk dwu-paków szczoteczek do zębów O. (...) o wartości 8,99 zł każdy, powodując tym straty o łącznej wartości 615,60 zł na szkodę (...)S.A, , przy czym B. M. czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

oraz przeciwko

S. M. c. A. i M.z d. M., ur. (...)r. w E.,

oskarżonej o to, że:

w okresie od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. w W. nabyła aparat fotograficzny marki (...)wraz z dwoma obiektywami i osprzętem o łącznej ich wartości 1500zł będąc własnością A. i T. D., przy czym na podstawie towarzyszących okoliczności powinna i mogła przypuszczać, że zostały one uzyskane za pomocą czynu zabronionego,

tj. o czyn z art. 292 § 1 k.k.

orzeka:

I. w ramach zarzuconego czynu oskarżonego B. M. uznaje za winnego tego, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. w W. przy ul. (...) na terenie sklepu (...)działając wspólnie i w porozumieniu T. B. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia cudzego mienia ruchomego w postaci 20 sztuk dwu - paków odświeżaczy powietrza A. o wartości 14,99 zł każdy , 8 sztuk dwu - paków szamponu H. (...) o wartości kilkunastu złotych każdy , 6 sztuk szamponu P. (...) o wartości 15,99 każdy , 4 odżywki do włosów P. (...) o wartości 9,99 każda , 2 odżywki w piance P. (...) o wartości 8,99 każda, 2 sztuk szczoteczek do zębów O. (...) o wartości 8,99 zł każda , powodując tym straty o łącznej wartości przekraczającej 500,00 zł jednak nie większe niż 615,60 zł na szkodę (...) S.A, przy czym oskarżony czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. po odbyciu kary w okresie od 09 kwietnia 2014 r. do 28 września 2015 r. zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie sygn. IV K 808/09 i za tak opisany czyn na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. skazuje oskarżonego, a na podstawie art. 278 §1 kk w zw. z art. 37b kk i art. 34 §1 a pkt 1 k.k. i art. 35 §1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności i karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

II. w ramach zarzuconego czynu oskarżoną S. M. uznaje za winną tego, że w 2014 roku przyjęła aparat fotograficzny marki (...) wraz z dwoma obiektywami i osprzętem o łącznej wartości 1.500,00 zł będący własnością A. i T. D., przy czym na podstawie towarzyszących okoliczności powinna i mogła przypuszczać, że rzeczy te zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego, i za tak opisany czyn na podstawie art. 292 § 1 k.k. skazuje oskarżoną, a na podstawie art. 292 § 1 k.k. w zw. z art. 34 §1 a pkt 1 k.k. i art. 35 §1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżoną do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

III. na podstawie art. 63 §1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej w pkt I kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od 24 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. co odpowiada dwóm dniom stosowania środka przymusu,

IV. na podstawie art. 63 §1 i 5 kk zalicza oskarżonej na poczet orzeczonej w pkt II kary okres zatrzymania w sprawie od 24 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. co odpowiada dwóm dniom stosowania środka przymusu,

V. na podstawie art. 618 §1 pkt 11 k.p.k. zasądza na rzecz adw. D. F. kwotę 924,00 (dziewięćset dwadzieścia cztery) zł, którą to kwotę należy powiększyć o podatek VAT,

VI. na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia oskarżonych z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.