Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 1070/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Okręgowego Iwona Nowak

Protokolant:

St. sekretarz sądowy Wioleta Potrząsaj

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania H. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

przy udziale ./.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

na skutek odwołania H. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 17 czerwca 2019 r. Znak (...)- (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż stwierdza, iż H. R. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

od dnia(...)

Sędzia

Sygn. akt IXU 1070/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17.06.2019r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. stwierdził brak podstaw do objęcia H. R. obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą od dnia (...), ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy, działalność gospodarcza nie była prowadzona w celach zarobkowych, a jedynie w celu uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, co potwierdza również zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie znajdująca pokrycia w osiąganych dochodach.

Ubezpieczona odwołała się od powyższej decyzji i wniosła o jej zmianę poprzez ustalenie, iż podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od (...) W uzasadnieniu wskazała, że działalność gospodarcza była i jest nadal prowadzona. Jest to działalność zorganizowana o charakterze stałym i jest ukierunkowana na osiągnięcie zysków w odpowiedniej perspektywie czasowej.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując, iż rzeczywistym celem działań ubezpieczonej wcale nie było prowadzenie w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowy działalności gospodarczej, lecz wyłącznie uwiarygodnienie pozorów jej wykonywania w celu uzyskania niewspółmiernie wysokich nieuzasadnionych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, co bez wątpienia stanowi nadużycie prawa.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił, co następuje:

Odwołująca H. R. urodziła się w dniu (...)

Z wykształcenia jest nauczycielką.

W dniu 01.03.2014r. założyła jednoosobową działalność gospodarczą P. H. R. i zadeklarował podwyższoną wysokość składek. W ramach tej działalności prowadziła zajęcia w szkole (...) oraz udzielała korepetycji z języka polskiego. Od 30.04.2014r. do 22.09.2014r. przebywała na zasiłku chorobowym, a od 23.09.2014r. do 21.09.2015r. na zasiłku macierzyńskim, od 21.12.2015r. do18.12.2016r. ponownie na zasiłku macierzyńskim, od 19.12.2016r. do 21.03.2017r. na zasiłku chorobowym, od 22.03.2017r. do 20.03.2018r. na zasiłku macierzyńskim. Ubezpieczona ponownie zgłosiła roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego od 28.03.2018r. do 01.04.2019r. oraz macierzyńskiego na okres od 02.04.2019r. do 30.03.2020r. W związku z powyższym organ rentowy wszczął postępowanie wyjaśniające, a następnie wydał zaskarżoną decyzję opisaną na wstępie.

W trakcie kolejnych okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona nie zawieszała prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres tej działalności został stopniowo poszerzany kolejno o wykonywanie usług poligraficznych, wynajem sprzętu budowlanego i ogrodniczego, wynajem bagażników i boksów dachowych, sprzedaż sprzętu j.w., koszenie terenów zielonych. W prowadzeniu działalności gospodarczej pomagał ubezpieczonej mąż, który przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie mógł założyć własnej działalności. Usługi poligraficzne wykonywała ubezpieczona, która zakupiła w tym celu laser dla poligrafii. Koszenie trawników wykonywał mąż ubezpieczonej. Ubezpieczona uzyskiwała zlecenia na te usługi od firmy (...). W 2017r. firma osiągnęła przychód około 40 tys. złotych. W 2018r. firma utraciła zleceniodawców (...) i B., a także osiągnęła znacznie niższe dochody ze sprzedaży i wynajmu sprzętu i bagażników. W tym okresie ubezpieczona startowała w różnych przetargach i konkursach na wykonywanie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych, jednak żadnego nie wygrała. Ubezpieczona następnie wynajęła lokal użytkowy, w którym w 2018r. przeprowadziła remont, a następnie otwarła w nim sklep z materiałami biurowymi, punkt wynajmu sprzętu oraz pracownię poligraficzną. Sklep ten funkcjonuje od 9/2019r., a punkt wynajmu od 1/2019r. Obecnie ubezpieczona zamierza poszerzyć działalność o sklep internetowy i jest w trakcie przygotowywania bazy towarów. Swoje usługi reklamowała na facebooku, allegro, olx oraz platformie biznes polska. W 2018r. firma osiągnęła około 7.000 zł przychodu, a w 2019r. do chwili obecnej około 14.00 zł. Powołani w sprawie świadkowie A. P., K. P., T. P., A. C. i J. Z. potwierdzili fakt prowadzenia przez ubezpieczoną działalności gospodarczej w spornym okresie.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, kopii dokumentacji złożonej przez ubezpieczoną do akt sprawy, zeznań świadków R. R., A. P., K. P., T. P., A. C. i J. Z. oraz zeznań ubezpieczonej

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art.6 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2015 poz.121 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art.13 pkt.4 tej ustawy osoby te podlegają ubezpieczeniom od daty rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

W myśl art.36 cytowanej ustawy każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Jak wynika z definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013 poz. 672) działalnością taką jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Spór w niniejszej sprawie sprowadzał się do ustalenia czy ubezpieczona H. R. faktycznie prowadziła działalność gospodarczą w spornym okresie i czy w związku z tym podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu, bowiem w ocenie organu rentowego okoliczności sprawy dają podstawy do twierdzenia, iż działania płatnika związane ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych noszą znamiona czynności prawnej pozornej.

Przede wszystkim należy wskazać, iż Sąd rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżonej decyzji.

Zdaniem Sądu decyzja organu rentowego nie jest prawidłowa.

Jak wykazało przeprowadzone postępowanie dowodowe ubezpieczona w okresie objętym sporem faktycznie prowadziła działalność gospodarczą w ramach założonej przez siebie firmy (...). Pomimo, iż w okresie tym działalność nie przynosiła znacznych dochodów w porównaniu do roku wcześniejszego tj. 2017, odwołująca czyniła starania w celu poprawy jej działania oraz zakresu świadczonych usług, czego efektem było poszerzenie działalności o sklep stacjonarny i internetowy. W związku z czym firma zwiększyła przychody w kolejnym roku.

Powyższe wynika ze zgromadzonych dowodów w postaci dokumentów jakie ubezpieczona złożyła do akt sądowych, a także zeznań powołanych świadków oraz zeznań ubezpieczonej.

Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że działalność ta miała charakter zorganizowany i ciągły oraz była nastawiona na osiąganie dochodu.

Zdaniem Sądu podnoszona przez organ rentowy okoliczność, że działalność ta nie była dochodowa nie ma znaczenia w sprawie, ponieważ fakt ten nie daje podstaw do odmowy objęcia ubezpieczeniem społecznym, które jest zresztą ubezpieczeniem obowiązkowym dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W konsekwencji takiego stanowiska, Sąd z mocy art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w sentencji.

Sędzia