Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII C 562/18

*$%$VIII/C/562/18*

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 września 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Martyniec

Protokolant: Alicja Winiarska

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2019 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy

z powództwa A. C.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) i ul. (...) we W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 562/18

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu I Wydziału Cywilnego
w dniu 28 lipca 2017 r. powódka A. C. domagała się zasądzenia na swoją rzecz
od strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) nieruchomości położonej przy ul. (...) i ul. (...) we W. kwoty 2.460 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, jak również zasądzenia od strony pozwanej na swą rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wskazała, iż strony łączyła umowa zlecenia, na podstawie której powódka wykonać miała wniosek aplikacyjny zgodnie z ofertą i umową w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O. Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”
za wynagrodzeniem określonym w kwocie 3.444 zł brutto. Jak wskazała, w ramach umowy wykonała szereg czynności, m.in. wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego
za gospodarkę wodną, wniosek o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy wniosek o wydanie deklaracji NATURA 2000. W czasie realizacji umowy została poinformowana przez zarządcę nieruchomości, że wspólnota nie jest zainteresowana dalszym udziałem w procedurze aplikacyjnej o dofinansowanie. W związku
z tym powódka wystawiła i przesłała stronie pozwanej fakturę VAT obejmującą połowę umówionego wynagrodzenia w wysokości 1.400 zł netto za czynności dotychczas podjęte
w ramach łączącej strony umowy zlecenia. Mimo tego strona pozwana powódce nie zapłaciła.

W odpowiedzi na pozew z dnia 11 stycznia 2018 r. strona pozwana wniosła
o oddalenie powództwa, podnosząc zarzuty braku roszczenia objętego żądaniem pozwu
z uwagi na nie zawarcie przez strony umowy, jak i nieudowodnienia roszczenia objętego żądaniem pozwu co do istoty jak i wysokości, a także przedawnienia roszczeń. Przyznała, że pomiędzy stronami toczyły się negocjacje co do warunków takiej umowy, jednak warunkiem dającego zlecenie był brak obowiązku partycypacji w kosztach planowanej inwestycji
oraz uzależnienie obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz powódki od uzyskania
przez stronę pozwaną na podstawie wniosku sporządzonego przez powódkę pełnego dofinansowania bez udziału własnego strony pozwanej. Strona pozwana oczekiwała, że wniosek o dofinansowanie będzie się opierał na refinansowaniu całości inwestycji termomodernizacyjnej planowanej przez stronę pozwaną, i otrzymała stosowne zapewnienie od powódki, jednak w dniu 18 maja 2017 r. ta poinformowała stronę pozwaną przesyłając jej odpowiedni załącznik w formie e-mailowej, z którego wynikało, że dofinansowanie polegać miało na przyznaniu pożyczki niskooprocentowanej, po czym strona pozwana poinformowała powódkę pismem z dnia 14 czerwca 2017 r., że nie jest zainteresowana taką metodą dofinansowania.

Postanowieniem z dnia 9 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu I Wydział Cywilny uznał się niewłaściwym, przekazując sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu
dla W. we W..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka A. C. świadczy usługi polegające na pomocy w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych, kontaktując się
z administratorami wspólnot mieszkaniowych.

W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O. Priorytetowej I o dofinansowanie ubiegać się mogły, po raz pierwszy, wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowanie miało mieć charakter zwrotny, a skuteczność ubiegania się o nie opierała się o przeprowadzenie audytu energetycznego. Kwota graniczna dofinansowania jeszcze przed ogłoszeniem szczegółowych warunków konkursu wskazywana była na kwotę ok. 3 mln zł.

Dowód: przesłuchanie powódki A. C., k. 122.

W połowie marca 2017 r. powódka spotkała się z (...) – administratorem strony pozwanej B. S.
i przedstawiła jej propozycję współpracy mającej polegać na świadczeniu przez powódkę usług mających umożliwić skuteczne ubieganie przez m.in. stronę pozwaną o dofinansowanie remontu budynków. Aby skorzystać z tego programu, niezbędne było wskazanie określonej liczby budynków wymagających remontu o charakterze termomodernizacyjnym.

Dowód:

- zeznania świadka B. S., k. 105;

- zeznania świadka P. S., k. 105-106;

- przesłuchanie powódki A. C., k. 122;

- uchwała nr 8/2017 w sprawie przystąpienia strony pozwanej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, k. 126;

- zeznania świadka J. J., k. 205-206;

- zeznania świadka R. Ż., k. 206.

W wykonywaniu zlecenia powódce pomagała jej ówczesna pracownica, J. J..

Dowód: zeznania świadka J. J., k. 205-206.

Wiadomością elektroniczną (e-mailową) z dnia 16 marca 2017 r. skierowaną
do P. S., pracownika administratora (...), powódka przesłała regulamin konkursu oraz kryteria naboru, wraz z referencjami związanymi ze wspólnotami mieszkaniowymi. E-mail miał temat: dotacje na termomodernizację. Wiadomość ta została odczytana przez odbiorcę tego samego dnia.

W regulaminie konkursu zdefiniowano dofinansowanie jako pomoc zwrotną udzieloną ze środków UE lub współfinansowanie krajowe udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie (§ 2 pkt 3).

Dowód:

- regulamin konkursu nr (...).01.03.02-IW.03-00-002/17, k. 67-84;

- korespondencja mailowa powódki z dnia 16 marca 2017 r., k. 85;

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 16 marca 2017 r., k. 87;

- zeznania świadka P. S., k. 105-106.

Powódka złożyła B. S. ofertę, w której zaproponowała wynagrodzenie w kwocie 2.800 zł netto za przygotowanie: wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, analizy ekonomicznej, analizy finansowej, deklaracji NATURA 2000, deklaracji Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz umowy współpracy (partnerstwa), jak i za wydruk jednego egzemplarza wniosku w wersji papierowej oraz przygotowanie ewentualnych wyjaśnień bądź uzupełnień na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Dowód:

- oferta powódki skierowana do (...), k. 86.

P. S. zrozumiała z wyjaśnień powódki, że pomoc w ramach programu operacyjnego będzie się opierać na refinansowaniu inwestycji. Po wyłożeniu przez wspólnoty kosztu inwestycji, koszt ten miał być w jej ocenie zwrócony odpowiednio do zakresu uzyskanej oszczędności w zużyciu energii.

Dowód : zeznania świadka P. S., k. 105-106.

W dniu 27 marca 2017 r. P. S. podziękowała drogą mailową powódce, prosząc ją zarazem o informację o ocenę prawidłowości uchwały intencyjnej. Jak wskazała, chciała poddać tą uchwałę pod głosowanie, podobnie jak uchwałę w sprawie wykonania audytu oraz uchwałę w sprawie przyznania powódce wynagrodzenia. Wiadomość ta została odczytana przez powódkę tego samego dnia.

Dowód:

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 27 marca 2017 r., k. 88;

- korespondencja mailowa powódki z dnia 27 marca 2017 r., k. 88.

W dniu 28 marca 2017 r. P. S. zwróciła się do powódki z prośbą
o wyjaśnienie szczegółów co do sposobu ustalenia wynagrodzenia. Otrzymała wyjaśnienie tego samego dnia.

Dowód:

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 28 marca 2017 r., k. 89;

- korespondencja mailowa powódki z dnia 28 marca 2017 r., k. 89.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) i ul. (...) we W. podjęła w drodze indywidualnego zbierania głosów rozpoczętego w dniu 29 marca 2017 r. uchwałę, w której:

1) postanowiła przystąpić do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki i wystąpić o dotację na sfinansowanie kosztu realizacji termomodernizacji elewacji oraz innych prac zwiększających energooszczędność budynków, zgodnie z wykonanymi audytami;

2) upoważniła administratora budynków Panią B. S. do:

- do podpisania dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami) i złożenia wniosków o dofinansowanie termomodernizacji,

- do podpisania umowy o dofinansowanie projektów na wykonanie prac termomodernizacyjnych,

- do podpisywania wszelkich wniosków związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych,

- do podpisania umowy współpracy (partnerskiej) z nieruchomościami biorącymi udział partnerski w projekcie,

- do wyboru Lidera Projektu,

- do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji aplikacyjnej,

- do prowadzenia wszelkiej korespondencji dotyczącej ubiegania się o dofinansowanie,

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej;

3) zobowiązała B. S. do podpisania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami planowanych termomodernizacji na podstawie wykonanych audytów;

4) postanowiła, że koszt robót przewidzianych do wykonania w ramach prac termomodernizacyjnych wskazanych przez audyty energetyczne stanowiący wkład własny, zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz zaciągniętego kredytu bankowego.

W dniu 3 kwietnia 2017 r. P. S. poinformowała powódkę, że pięć
z dziewięciu wspólnot podjęło uchwały w związku z ofertą.

Dowód :

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 3 kwietnia 2017 r., k. 90;

- uchwała nr 8/2017 w sprawie przystąpienia strony pozwanej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, k. 126.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. powódka zaproponowała przygotowanie regulaminu wewnętrznego dla wspólnot z wynagrodzeniem w kwocie 2.000 zł, na co P. S. wyraziła zgodę.

Dowód :

- korespondencja mailowa powódki z dnia 3 kwietnia 2017 r., k. 90;

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 4 kwietnia 2017 r., k. 90;

W dniu 7 kwietnia 2017 r. powódka przesłała P. S. projekt umowy
o przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Wskazała, że przygotuje umowę dotyczącą rozliczania projektu zawierającego klauzulę, iż wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Dowód : korespondencja mailowa powódki z dnia 7 kwietnia 2017 r., k. 91, 92;

Z projektu umowy wynikało, że obowiązkiem powódki jest wykonanie wniosku planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O. Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”
w wersji drukowanej oraz elektronicznej wraz z arkuszem kalkulacyjnym w M. E. zawierającym aktywne formuły oraz przeniesienie na zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowego dokumentu. W ramach swoich obowiązków powódka miała także przygotować analizę ekonomiczną, analizę finansową, deklarację NATURA 2000, deklarację Oceny Oddziaływania na Środowisko, umowę współpracy, studium wykonalności oraz ewentualne wyjaśnienia bądź uzupełnienia na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej. W projekcie umowy wskazywano, że powódka otrzyma wynagrodzenie
w kwocie 3.444 zł brutto (2.800 zł netto), na które składała się kwota 369 zł brutto
za wypełnienie wniosku aplikacyjnego oraz kwota 3.075 zł brutto za studium wykonalności.

Dowód:

- projekt umowy zlecenia, k. 11-13;

- przesłuchanie powódki A. C., k. 122.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. P. S. zawiadomiła powódkę, że do podpisania umowy upoważnione są zarządy wspólnot, wobec czego po dokonaniu poprawek zajmie się zbieraniem podpisów pod umowami. Jednocześnie poprosiła o przygotowanie projektu regulaminu wewnętrznego dla wspólnot wskazując, że osiem wspólnot podjęło uchwały
w tym zakresie. Projekt ten powódka przesłała następnego dnia.

Dowód:

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 11 kwietnia 2017 r., k. 92;

- korespondencja mailowa powódki z dnia 12 kwietnia 2017 r., k. 93.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. P. S. powiadomiła powódkę, że w dniu tym zostaną przygotowane do podpisania umowy o przygotowanie regulaminu.

Dowód : korespondencja mailowa P. S. z dnia 20 kwietnia 2017 r., k. 93-95.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. powódka zapytała P. S. o możliwość podpisania umów o przygotowanie wniosków. W odpowiedzi ta wskazała, że wspólnoty chcą
w pierwszej kolejności ustalić, czy ze zleconego audytu wynikać będzie ustalenie
oszczędności w zakresie zużycia energii.

Dowód :

- korespondencja mailowa powódki z dnia 21 kwietnia 2017 r., k. 93-94;

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 21 kwietnia 2017 r., k. 93-95.

Audyty energetyczno-budowlane, jak i opracowania związane w postaci inwentaryzacji budowlanej oraz opinii dotyczącej stanu technicznego, zostały wykonane przez współpracującego z firmą (...). Aby osiągnąć wsparcie finansowe, wynikające z rzeczonego projektu, koniecznym było osiągnięcie 25% poprawienia efektywności energetycznej; wysokość wsparcia była tym większa, im wyższy był wskaźnik efektywności.

Dowód:

- zeznania świadka P. S., k. 105-106;

- zeznania świadka R. Ż., k. 206.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. P. S. poinformowała powódkę, że wszystkie wspólnoty przekazały umowy na wykonanie regulaminu, prosząc jednocześnie
o przygotowanie regulaminu wspólnot w kwocie 2.000 zł netto. W odpowiedzi powódka skierowała zapytanie o możliwość przesłania jej tych umów drogą pocztową.

Dowód :

- korespondencja mailowa P. S. z dnia 26 kwietnia 2017 r., k. 95;

- korespondencja mailowa powódki z dnia 26 kwietnia 2017 r., k. 95.

Poza sporządzeniem regulaminu powódka podjęła dalsze czynności związane
ze złożeniem wniosku mimo niepodpisania umowy, albowiem spodziewała się jej podpisania. Informacje przedłożone przez kontrahenta nie wystarczyły na sporządzenie przez powódkę analizy finansowej. Nie otrzymała ona bowiem finalnego audytu, jedynie audyty wstępne.

Dowód : przesłuchanie powódki A. C., k. 122.

W dniu 15 maja 2017 r. powódka złożyła do (...) Dyrektora Ochrony Środowiska we W. dwa wnioski o wydanie zaświadczenia w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dowód :

- wniosek strony pozwanej o wydanie zaświadczenia w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2017 r. dot. nieruchomości przy ul. (...) we W., k. 15-16;

- wniosek strony pozwanej o wydanie zaświadczenia w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2017 r. dot. nieruchomości przy ul. (...) we W., k. 22-23.

Tego samego dnia złożyła ponadto dwa wnioski o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Wydziału (...) i (...) we W..

Dowód :

- wniosek strony pozwanej o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 15 maja 2017 r.
wraz z załącznikiem – kartą informacyjną, k. 17-19;

- wniosek strony pozwanej o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 15 maja 2017 r.
wraz z załącznikiem – kartą informacyjną, k. 24-26;

- zeznania świadka P. S., k. 105-106.

Również i tego samego dnia skierowała do (...) Dyrekcji Ochrony (...) we W. dwie prośby o wydanie dwóch deklaracji NATURA 2000, uzasadniając to koniecznością przedłożenia deklaracji do wniosku przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dowód :

- wniosek strony pozwanej z dnia 15 maja 2017 r. o wydanie dwóch deklaracji NATURA 2000, k. 20-21;

- wniosek strony pozwanej z dnia 15 maja 2017 r. o wydanie dwóch deklaracji NATURA 2000, k. 27-28.

W dniu 18 maja 2017 r. powódka skierowała do P. S. korespondencję mailową zawierającą załącznik nr 7 do regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O. Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, zawierający metodykę wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania w ramach tego programu. Załącznik ten stanowił, że pomoc w ramach programu będzie miała charakter pomocy zwrotnej – o charakterze oprocentowanym, z możliwością umorzenia części kapitału w zależności od osiągnięcia zakładanego efektu w postaci zmniejszenia zużycia energii, zaś stopę dyskontową określono na 4 %.

Dowód:

- korespondencja mailowa powódki z dnia 18 maja 2017 r., k. 45;

- załącznik nr 7 do regulaminu konkursu nr (...).01.03.02-IW.03-00-002/17,
k. 46-51;

- regulamin konkursu nr (...).01.03.02-IW.03-00-002/17, k. 67-84;

- zeznania świadka B. S., k. 105;

- zeznania świadka P. S., k. 105-106.

W dniu 14 czerwca 2017 r. administrator wspólnoty B. S. poinformowała powódkę, że warunki otrzymania dotacji w ramach wyżej wskazanego Programu Operacyjnego nie zostały zaakceptowane przez wspólnotę.

Dowód: pismo strony pozwanej z dnia 14 czerwca 2017 r., k. 29.

W dniu 14 czerwca 2017 r. powódka wystawiła stronie pozwanej fakturę na kwotę 2.460 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 14 czerwca 2017 r., k. 14.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powódka domagała się w pozwie zasądzenia na jej rzecz wynagrodzenia wynikającego z zawartej z reprezentującą stronę pozwaną firmą (...) umowy
o wykonanie wniosku planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 O. Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.3 „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach”, poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.

Kwestią kluczową dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy było ustalenie, czy strony zawarły skutecznie umowę o przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

W oparciu o załączony do pozwu projekt umowy o wykonanie wniosku planowanego
do aplikowania o dofinansowanie (k. 11-13) Sąd doszedł do przekonania, że umowa ta była umową o dzieło w rozumieniu art. 627 k.c. Obowiązkiem powódki miało być bowiem sporządzenie określonych dokumentów opisanych szczegółowo w ofercie. Zgodnie z powołanym przepisem przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Sąd uznał za uzasadniony zarzut strony pozwanej, że do zawarcia tej umowy pomiędzy stronami nie doszło. Niespornym było, że umowa taka nie została przez strony podpisana, a w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie – nie można było przyjąć, że doszło do jej zawarcia w sposób dorozumiany.

Zarząd w pozwanej Wspólnocie był wybrany w osobach K. N. i J. K. (vide uchwała 2/2016 z 22 kwietnia 2016 r., k. 44), a zatem był to zarząd własny a nie powierzony osobie fizycznej lub prawnej. Ten właśnie zarząd miał kompetencje do podejmowania w imieniu Wspólnoty czynności zwykłego zarządu samodzielnie (zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) oraz – po podjęciu przez właścicieli lokali uchwały wyrażającej zgodę – czynności przekraczających zwykły zarząd (art. 22 ust. 2 powołanej ustawy). A zatem do zawarcia umowy z powódką konieczne było złożenie oświadczenia woli przez tenże zarząd. Zarząd Wspólnoty takiego oświadczenia nie złożył, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany, a pismem z dnia 14 czerwca B. S. poinformowała powódkę, że Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zainteresowana przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie na takich warunkach, jak przedstawione przez powódkę.

B. S. była administratorem tej nieruchomości, co nie jest równoznaczne z powierzeniem zarządu i powódka nie udowodniła, aby Wspólnota umocowała administratora do składania oświadczeń woli co do umowy, która miała być zawarta z powódką. Przedłożona na wniosek powódki do akt sprawy uchwała pozwanej Wspólnoty nr (...) obejmowała upoważnienie administratora B. S.:

- do podpisania dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami) i złożenia wniosków o dofinansowanie termomodernizacji,

- do podpisania umowy o dofinansowanie projektów na wykonanie prac termomodernizacyjnych,

- do podpisywania wszelkich wniosków związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych,

- do podpisania umowy współpracy (partnerskiej) z nieruchomościami biorącymi udział partnerski w projekcie,

- do wyboru Lidera Projektu,

- do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji aplikacyjnej,

- do prowadzenia wszelkiej korespondencji dotyczącej ubiegania się o dofinansowanie,

w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej;

a także zobowiązanie B. S. do podpisania i złożenia wniosków o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami planowanych termomodernizacji na podstawie wykonanych audytów. Wśród wymienionych czynności brak było jednak umocowania do zawarcia umowy z powódką. Oznacza to, że B. S. nie mogła złożyć takiego oświadczenia woli w imieniu strony pozwanej, o czym powódka została powiadomiona w e-mailu z 11 kwietnia 2017 r. przez pracownika administratora P. S..

Przepisy normujące umowę o dzieło nie przewidują podstawy do wypłaty wynagrodzenia za wykonane czynności czy też za gotowość do wykonania umowy, jeśli nie miało miejsca zawarcie umowy. W szczególności nie stanowi takiej podstawy art. 639 k.c., zgodnie z którym zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie gotów był je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Dotyczy on bowiem sytuacji, w której umowa o dzieło została zawarta, a jedynie nie dochodzi do wykonania tego dzieła.

Gdyby nawet uznać teoretycznie umowę pomiędzy stronami za umowę
o świadczenie usług, do której należy stosować przepisy o zleceniu (por. art. 750 k.c.) – jak wskazała powódka w uzasadnieniu pozwu - to i tak roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za wykonane czynności nie powstałoby. Wbrew stanowisku powódki nie mógł mieć zastosowania przepis art. 746 § 1 k.c., zgodnie z którym w przypadku wypowiedzenia zlecenia przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie odpowiadające jego dotychczasowym czynnościom, gdyż żadna umowa nie został zawarta między stronami. Zatem brak było stosunku prawnego podlegającego wypowiedzeniu.

Odrębną kwestią pozostawało, czy powódce należało się odrębnie ustalone wynagrodzenie za czynności faktycznie wykonane na rzecz wspólnoty w postaci przygotowania i złożenia trzech wniosków do organów administracji. W pierwszej kolejności wykluczyć należało, aby pomiędzy stronami doszło do zawarcia ustnej umowy o złożenie tych wniosków o charakterze umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c. z tego samego powodu, dla którego bezskuteczne było zawarcie umowy o wykonanie wniosku planowanego do aplikowania o dofinansowanie, a więc braku oświadczenia woli zarządu wspólnoty wyrażonego nawet w sposób dorozumiany. Brak jest także dowodów na to,
by strony umówiły się odrębnie co do wynagrodzenia za przygotowanie i złożenie tych wniosków. Zgodnie z oczekiwaniami samej powódki, wyrażonymi w przedstawionym przez nią projekcie umowy, wynagrodzenie za przygotowanie wniosku aplikacyjnego miało obejmować również przygotowanie deklaracji NATURA 2000 i deklaracji Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Powódce nie należało się także wynagrodzenie za prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, albowiem zgodnie z art. 753 § 2 k.c. w takim przypadku co najwyżej można żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów.

Mając na uwadze powyższe, Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność wysokości roszczenia, tj. wartości prac wykonanych przez powódkę, zmierzających do uzyskania dofinansowania – jako dowód zbędny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Dla Sądu niezrozumiałym pozostaje ponadto, dlaczego powódka przedstawiła administratorowi wspólnoty załącznik do regulaminu dopiero w połowie maja 2017 r.
Z załącznika tego wynikał w sposób ewidentny charakter pomocy zwrotnej, w tym fakt jej oprocentowania oraz możliwość umorzenia jedynie części jej kapitału. W ocenie Sądu działanie powódki mogło wprowadzać w błąd co do rzeczywistych warunków pomocy finansowej w ramach programu, albowiem treść informacji, które odbierane były przez kontrahentów, była odmienna od faktycznych warunków konkursu. Z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu bezsprzecznie wynika, że warunkiem zawarcia przez stronę pozwaną rzeczonej umowy była możliwość uzyskania przez nią bezzwrotnego wsparcia finansowego. Stąd też uzyskanie przez pozwaną informacji, iż projekt przewiduje jedynie dofinansowanie zwrotne wiązało się z fiaskiem negocjacji pomiędzy stronami. W świetle powyższego nie mogło być zatem mowy o odstąpieniu od umowy, skoro do jej faktycznego zawarcia nie doszło. Powódka tymczasem, pomimo braku akceptacji strony pozwanej,
na własne ryzyko przystąpiła do realizacji czynności składających się na ofertę w przedmiocie przygotowania wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Wobec powyższego Sąd uznał powództwo jako nieuzasadnione i oddalił je w całości jak w pkt I sentencji orzeczenia.

Konsekwencją uwzględnienia powództwa przez Sąd, zgodnie z regułą wynikającą
z art. 98 § 1 k.p.c., według którego treści strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony, jest obciążenie strony pozwanej kosztami procesu w całości,
a więc i kosztami poniesionymi przez stronę przeciwną. Strona pozwana poniosła w toku postępowania koszty w postaci kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 900 zł, ustalonych na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1668) oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd orzekł jak w pkt II sentencji.