Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 374/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy w G. (...) II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Leszek Osiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Romanowska

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. - -------

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku, 17 czerwca 2019 roku

sprawy J. C.

syna S. i H. z domu B.

urodz. (...) w D.

oskarżonego o to, że: w dniu 14 lutego 2017 roku w G. (...) woj. (...)- (...) w Starostwie Powiatowym posłużył się jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci mapy do celów informacyjnych, obręb (...) działka (...), na której to działce o nr (...) został wrysowany przez nieznaną osobę nieistniejący budynek oraz wprowadzono oznaczenie przeznaczenia budynku w/w działki o symbolu (...) w celu uzyskania poprzez Urząd Marszałkowski Województwa (...) dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej w postaci dotacji w wysokości 9.690,54 złotych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce (...) zlokalizowanej w m. (...) stanowiącej własność małżeństwa E. i J. C., gdzie łączny koszt wymienionej budowy wyniósł 10.767,73 złotych przy 10% udziale własnym tych interesów w wysokości 1.076,73 złotych pomimo nie spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania dotacji do budowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków z uwagi na brak pozwolenia na budowę, a działka była niezabudowana,

tj. o przestępstwo z art. 270 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

ORZEKA:

I.  uniewinnia oskarżonego J. C. od zarzutu popełnienia czynu opisanego w akcie oskarżenia;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego J. C. kwotę 5.040,00 zł (pięć tysięcy czterdzieści) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego:

III.  wydatkami w sprawie obciąża Skarb Państwa.

II K 374/18

UZASADNIENIE

W latach 2014-2018 J. C. po raz kolejny pełnił urząd wójta Gminy C.. W 2014 roku J. C. wraz z żoną kupili od K. K. działkę niezabudowaną położoną na terenie gminy C. w miejscowości (...), o powierzchni 0,3813 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym(...)

dowód:

- zaświadczenie o wyborze – k. 7;

- zeznania świadka K. K. – k. 76v.-77, k. 428-429;

- mapa ewidencji gruntów – k. 21;

- dokumentacja dotycząca działki (...) – k. 29-35

Na zakupionej działce J. C. zamierzał wybudować dom jednorodzinny.

Uchwałą nr XIV/65/2004 z 16 marca 2004 roku Rada Gminy C. postanowiła o przystąpieniu do realizacji zadania polegającego na budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W uchwale określono udział właściciela nieruchomości zainteresowanego budową oczyszczalni na 10 % wartości inwestycji. Na tej podstawie w Urzędzie Gminy w C. prowadzono listy osób zainteresowanych budową oczyszczalni na swych działkach. Przyznawanie środków zainteresowanym odbywało się według kryterium kolejności zapisów. J. C. wniósł o wpisanie go na listę oczekujących. Zapisu J. C. w dokumentach Urzędu Gminy dokonano z datą 20 stycznia 2015 roku.

dowód:

- uchwała Rady Gminy C. – k. 82;

- listy osób oczekujących na realizację budowy oczyszczalni – k. 84-93;

- zeznania świadka L. J. – k. 430, k. 119v.-120 .

W omawianym okresie Gmina C. prowadziła projekt pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy C. w zakresie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w E. i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W listopadzie 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa (...) ogłosił konkurs na dofinansowanie inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, objęty pomocą finansową na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. (...) i (...)- (...) określił w związku z tym w ramach porozumienia limit kwoty 700 tysięcy złotych, o którą może się ubiegać jednostka samorządu terytorialnego. Gmina C. postanowiła przystąpić do konkursu. W ramach ustalonego limitu ustalono, iż priorytetowy charakter będzie miało wystąpienie o środki na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w E.. W wyniku analiz finansowych okazało się, że w ramach limitu będzie również możliwe sfinansowanie budowy 5-8 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W związku z tym na podstawie prowadzonych w urzędzie gminy list osób zainteresowanych wytypowano właścicieli 7 działek. Zgodnie z przyjętym zwyczajem o zakwalifikowaniu decydowała kolejność zapisów na listach. Wśród zakwalifikowanych do udziału w inwestycji znalazł się na 7. pozycji J. C..

dowód:

- zeznania świadka L. J. – k. 119v.-120;

- pisma z urzędu gminy C. – k. 72-73; k. 80-81

- listy osób oczekujących na realizację budowy oczyszczalni – k. 84-93.

W związku z przystąpieniem do konkursu, w Urzędzie Gminy w C. przystąpiono do prac poprzedzających wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Gmina jako beneficjent środków z programu gospodarki wodno-ściekowej dokonała wyliczenia kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ściekowych oraz udziału własnego każdego z mieszkańców w inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania w tym zakresie ustalono na 131.899,05 złotych. W ramach tych środków całkowity koszt budowy oczyszczalni na działce J. C. określono na 10.767,27 złotych, z udziałem zainteresowanego na poziomie 1.076,73 złotych.

dowód:

- zeznania świadka L. J. – k. 119v.-120, k. 430-433;

- wyliczenie wysokości kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – k.83.

Osobą zajmującą się pozyskiwaniem środków zewnętrznych w gminie C. był Kierownik Referatu Inwestycji, (...) i Ochrony (...). Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o finansowanie wymagało między innymi prac projektowych dotyczących lokalizacji budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym gmina udzieliła zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej firmie (...) we W.. Firma (...), po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w G. (...) map, wykonała w grudniu 2016 roku projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie prac na pozyskane ze starostwa mapy naniesiono oznaczenia elementów projektowanych oczyszczalni. Na mapie działki (...) w miejscowości (...) naniesiono ponadto posadowienie budynku, oznaczając go literą (...). Dokumentacja projektu budowlanego sporządzona w firmie E. (...)została następnie przedłożona projektantowi A. M.. A. M. dokonał oceny technicznej projektu oczyszczalni, opatrując go własnoręcznym podpisem. Jednocześnie do projektu budowlanego firmyE. (...)dołączył w trybie art. 20 ust. 4 prawa budowlanego oświadczenie, iż projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dowód:

- pisma z firmy E. (...)– k. 128; k. 275

- wydruk z bazy REGON – k. 98-99;

- pisma z gminy C. – k. 156; k. 328;

- projekt budowlany firmyE. (...)– k. 208-246;

- oświadczenie projektanta – k. 11;

- zeznania świadka A. M. – k. 95v.-96, k. 429-430;\

- zeznania świadka L. J. – k. 431;

- wniosek E.-B. do starostwa o wydanie map –k. 330-331;

- mapa działki nr (...) naniesionym budynkiem i projektem oczyszczalni – k. 346.

Wykonany projekt budowlany firma E. (...)przekazała zleceniodawcy Gminie C.. Projekt budowlany wraz z załącznikami stał się podstawą wystąpienia gminy do Starostwa Powiatowego w G. (...)ze zgłoszeniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosowne zgłoszenie w trybie art. 30 ustawy – Prawo budowlane złożono 14 lutego 2017 roku. Do zgłoszenia dołączono mapki dla celów informacyjnych, w tym mapkę działki (...) wraz z naniesionym budynkiem mieszkalnym. Zgłoszenie wraz z załącznikami zostało podpisane przez Wójta Gminy C.. Starosta Powiatu zaświadczeniem z 17 lutego 2017 roku nie stwierdził podstaw do wniesienia sprzeciwu.

dowód:

- zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z załącznikami –k. 4-18;

- zaświadczenie Starosty G. (...)– k. 19.

W związku z zakwalifikowaniem przez gminę działki J. C. do udziału w programie pomocy, L. J. powzięła wątpliwość co do możliwości wystąpienia o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce niezabudowanej. O swej wątpliwości poinformowała J. C.. Ustalono wówczas, iż L. J. dokona stosownych ustaleń w tej kwestii w Urzędzie Marszałkowskim. Następnie L. J. w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego uzyskała zapewnienie, iż istnienie budynku mieszkalnego na działce zakwalifikowanej do ubiegania się o środki na budowę oczyszczalni ścieków nie jest konieczne. Rozmowa miała miejsce jeszcze przed zleceniem firmie E. (...)wykonania projektu budowlanego oraz wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

dowód:

- zeznania świadka L. J. – k. 120, k. 431;

- zeznania świadka M. K. – k. 159.

15 lutego 2017 roku Gmina C. wystąpiła do Marszałka Województwa (...) z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wniosek objął budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach wytypowanych mieszkańców gminy oraz przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w E.. Po uzupełnieniu wniosku, 6 lipca 2017 roku doszło do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa (...) a Gminą C.. Pomoc obejmowała przyznanie środków związanych z inwestycjami wyszczególnionymi we wniosku Gminy C.. Gminie będącej beneficjentem środków przyznano łączną kwotę 489.137 złotych, stanowiącą 63,3 % kosztów kwalifikowanych operacji. W umowie określono warunki płatności oraz obowiązki stron w związku z realizacją inwestycji.

dowód:

- wniosek o przyznanie pomocy – k. 278-286;

- zeznania świadka M. K. – k. 158v.; k. 433;

- umowa o przyznaniu pomocy – k. 294-323.

Po zawarciu umowy z samorządem województwa, Gmina C. przystąpiła do wyłonienia wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków. 22 lutego 2018 roku opublikowano zapytanie ofertowe. W wyniku prowadzonego postępowania wykonawcą został Zakład Usług (...) sp.z.o.o. w O..

dowód:

- zapytanie ofertowe – k. 41-54;

- informacja komisji przetargowej o otwarciu ofert – k. 55.

Po wyłonieniu wykonawcy Gmina C. zawarła umowy z mieszkańcami gminy zakwalifikowanymi do udziału w operacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Stosowna umowa z J. C. została zawarta 9 kwietnia 2018 roku. Na jej podstawie J. C. jako współinwestor zobowiązał się do zapłaty na rzecz gminy kwoty 1076,73 złotych tytułem udziału w 10 % wartości inwestycji.

dowód:

- umowa – k. 261.

Prace związane z budową oczyszczalni zostały wykonane w całości. Zakład Usług (...) w O. po wybudowaniu oczyszczalni wystawił Gminie C. fakturę VAT na kwotę 131.899,05 złotych. 28 maja 2018 roku Gmina uiściła wskazaną kwotę. J. C. zapłacił zaś na rzecz gminy kwotę stanowiącą jego udział w przeprowadzonej inwestycji. Na tej podstawie Gmina C. wystąpiła do Samorządu Województwa (...) z wnioskiem o płatność na łączną kwotę 487.854 złote.

dowód:

- wniosek o płatność wraz z załącznikami – k.324-326.

Wniosek o przyznanie płatności został zweryfikowany pozytywnie i zakwalifikowany do dalszego etapu oceny pod postacią tzw. kontroli krzyżowej. W trakcie rozliczenia operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Wniosek o płatność był dwukrotnie uzupełniany poprzez dołączenie map geodezyjnych powykonawczych oraz protokołu odbioru i przekazania do użytku przydomowej oczyszczalni ścieków na działce (...)w miejscowości (...), a także poprzez dołączenie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce J. C.. Podczas oceny wywiązania się beneficjenta środków (Gminy C.) z warunków umowy ustalono, iż § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz.U. 2016, poz. 1182 z późn. zm.) nie przewiduje, aby działka, na której realizowano inwestycję była zabudowana. W związku z powyższym na etapie przyznania pomocy zweryfikowano pozytywnie roboty związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce niezabudowanej, nawet w przypadku braku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych na tej działce. Na tej podstawie weryfikujący wniosek o płatność nie znalazł podstaw do niezaliczenia do wskaźników osiągnięcia celu przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej na działce (...) w miejscowości (...).

dowód:

- pismo z Urzędu Marszałkowskiego wraz z dokumentacją weryfikacji wniosku - k. 441-442 oraz załącznik.

20 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski poinformował Wójta Gminy C. o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność pod względem kompletności i poprawności, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy oraz pod względem rachunkowym. Jednocześnie wstrzymano rozliczenie wniosku ze względu na toczące się przed sądem postępowanie przeciwko J. C. – do czasu jego zakończenia.

dowód:

- pismo z Urzędu Marszałkowskiego – k. 420.

Oskarżony J. C. nie był dotychczas karany, wyrokiem w sprawie II K 255/16 tutejszego sądu z 23 marca 2017 roku warunkowo umorzono wobec niego postepowanie karne na okres 2 lat za czyn z art. 271 § 1 kk, wykształcenie wyższe, nauczyciel, bezrobotny, emeryt, dochód ok. 2.800 złotych miesięcznie, żonaty, bez osób na utrzymaniu, w poradni zdrowia psychicznego nie leczył się.

dowód:

- karta karna – k. 362;

- dane osobopoznawcze – k. 366, k. 425.

Na przestrzeni całego postępowania oskarżony J. C. prezentował konsekwentne stanowisko, nie przyznając się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W trakcie postępowania przygotowawczego wyjaśnił, iż nie miał nic wspólnego z naniesieniem na mapę rysunku budynku mieszkalnego. Wyraził przypuszczenie, iż do naniesienia tego doszło prawdopodobnie podczas prac projektowych w firmie E. (...)zatrudnionej przez gminę. Podkreślił także, że realizacja budowy oczyszczalni przydomowej przy wykorzystaniu środków unijnych nie wymagała na dzień budowy oczyszczalni istnienia budynku mieszkalnego (k. 357). Podczas rozprawy głównej oskarżony podtrzymał swe stanowisko w sprawie. Dodał, iż miał zaufanie do biura projektowego oraz swoich pracowników. Zaznaczył także, że na żadnym etapie realizacji inwestycji nie weryfikował map przekazanych ze starostwa w dokumentacji projektowej. Wyjaśnił, iż nie posiada wiedzy kto na mapie wyrysował budynek na jego działce. Posiadał natomiast wiedzę, iż właściciel nieruchomości ma prawo ubiegać się o dofinasowanie bez konieczności posiadania budynku, pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia budowy. Wiedza na ten temat została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego. J. C. wyjaśnił przy tym, iż gdyby posiadał wiedzę na temat orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie to albo złożyłby rezygnację z udziału w programie, albo wniósł o wydłużenie czasu na uzyskanie pozwolenia na budowę. Oskarżony wskazał zarazem, że wniosek o wydanie warunków zabudowy złożył 4 sierpnia 2017 roku. Pozwolenie na budowę uzyskał 28 czerwca 2018 roku. Inwestycja budowy oczyszczalni ścieków została zaś zrealizowana w połowie maja 2018 roku (k. 426-427).

Dokonując oceny wyjaśnień oskarżonego, sąd dał im wiarę. Już na wstępie należy przy tym zaznaczyć, iż generalnie ustalony przez sąd stan faktyczny nie był przedmiotem sporu w sprawie. Okoliczności przystąpienia Gminy C. do procedury ubiegania się o pomoc zewnętrzną oraz towarzyszące temu procesy projektowe i wykonawcze znajdują swoje odzwierciedlenie w przedłożonej dokumentacji. Żadna ze stron postępowania nie kwestionowała materiału dowodowego w tym zakresie. Istota sporu w sprawie dotyczyła posłużenia się przez oskarżonego J. C. – ówczesnego Wójta Gminy C. – podrobionym dokumentem w postaci mapy do celów informacyjnych, na którym został wrysowany przez nieustaloną osobę nieistniejący budynek mieszkalny. Zabieg ten z ocenie oskarżyciela publicznego miał na celu uzyskanie z funduszy europejskich dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 9.690,54 złotych. Tak przedstawione rozumowanie nie znajduje potwierdzenia w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym. Zakłada ono bowiem, iż oskarżony wiedział, że brak budynku mieszkalnego na działce dyskwalifikuje jej właściciela z udziału w procesie ubiegania się o przyznanie środków na budowę oczyszczalni ścieków. Wówczas to można by przyjąć, że oskarżony doprowadził do zamieszczenia (wrysowania) na mapie budynku mieszkalnego w celu ubiegania się o dofinansowanie. Tymczasem w sprawie ustalono ponad wszelką wątpliwość stan zupełnie odmienny. Sam oskarżony przyznał wszak, iż wiedział, że ubieganie się o dofinansowanie tego rodzaju nie wymaga posiadania zabudowanej działki. Informacja w tym zakresie została pozyskana w Urzędzie Marszałkowskim. Wyjaśnienia w tym zakresie otrzymują wsparcie ze strony świadka L. J., a więc osoby odpowiedzialnej w urzędzie gminy za pozyskiwanie środków unijnych. W obszernych zeznaniach świadek L. J. opisała cały proces ubiegania się o pomoc w przedmiotowej sprawie, szczegółowo opisując jego poszczególne etapy. Wskazała także, że miała świadomość, iż działka J. C. była niezabudowana. W związku z tym wyraziła wątpliwość, czy stan ten pozwala na wystąpienie o dofinansowanie. Wątpliwość tę podzielił także J. C.. Wobec tego świadek L. J. jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych i wystąpieniem z wnioskiem o pomoc dokonała ustaleń w tym względzie w Urzędzie Marszałkowskim. Pozyskana informacja wskazywała na brak przeszkód w ubieganiu się o dofinansowanie (k. 119v.-121, k. 431). O tym, iż zeznania świadka L. J. w tym zakresie nie stanowią jedynie kłamliwej próby odciążenia oskarżonego świadczą pisma Urzędu Marszałkowskiego zgromadzone w aktach sprawy oraz zeznania pracownika tegoż urzędu M. K.. W piśmie Urzędu Marszałkowskiego z 12 czerwca 2018 roku wskazano wszak wprost, iż możliwe jest zakwalifikowanie działki do dofinansowania, na której brak jest budynku mieszkalnego nawet w przypadku braku pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego lub zgłoszenia robót budowlanych na tej działce (k. 150). Stanowisko to zostało powtórzone także w piśmie urzędu z 7 czerwca 2019 roku. Wskazano w nim ponadto na pozytywną weryfikację wniosku o płatność, również w odniesieniu do inwestycji na niezabudowanej działce oskarżonego (k. 441-442). W identycznym tonie wypowiadał się także świadek M. K. (k. 159). Na tej podstawie należy ponad wszelką wątpliwość przyjąć, iż L. J. pozyskała w Urzędzie Marszałkowskim taką właśnie wiedzę, którą następnie podzieliła się z oskarżonym. Jak już sygnalizowano powyżej, wskazywał na to J. C., mówiąc, iż wiedzę tę posiadał właśnie z Urzędu Marszałkowskiego. Z tego też należy wyciągnąć jedyny logiczny wniosek, że podrobienie mapy poprzez wrysowanie budynku mieszkalnego nie było oskarżonemu potrzebne, a już z całą pewnością było całkowicie zbędne z punktu widzenia ubiegania się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni. W tym miejscu jeszcze raz należy podkreślić, że wiedza o braku warunku posiadania zabudowanej działki została pozyskana przez oskarżonego oraz pracowników gminy jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Analiza materiału dowodowego związanego z etapami procesu inwestycyjnego wskazuje, że do podrobienia mapki i wrysowania budynku na działce (...) doszło podczas sporządzania projektu budowlanego w firmie E. (...) Co istotne, to firma E. (...)zwracała się bezpośrednio do Starostwa Powiatowego o wydanie mapek, które posłużyły następnie do sporządzenia projektu. Świadczy o tym wniosek znajdujący się na stronie 330 akt sprawy. To wyklucza przedstawienie projektantowi podrobionej mapki przez inwestora – Gminę C. (a w domyśle – oskarżonego, który był wówczas wójtem tej gminy). W toku postępowania przygotowawczego dwukrotnie zwracano się w związku z tym do właścicielki firmy E. (...)o informację w sprawie. Nie była ona jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące osoby, która naniosła na mapie projektowaną oczyszczalnię, ani też udzielić odpowiedzi, czy w trakcie prac projektowych naniesiono budynek mieszkalny oznaczony literą (...). A. Ż. wskazała przy tym, iż jej firma wykonuje rocznie około 500-600 projektów oczyszczalni przydomowych. Przyznała zarazem, że w przypadku braku budynku na działce, na której zgłoszono zapotrzebowanie na oczyszczalnię przydomową dopuszczalne było zaprojektowanie oczyszczalni z zamieszczeniem na mapie budynku oznaczonego literą (...) (dom w budowie) w celu wykonania przejrzystego projektu dla budowy oczyszczalni. W związku z tym wysoce prawdopodobne, że budynek został naniesiony przez jej firmę (k. 128, k. 275). Odpowiedzi na zadane pytania nie przyniosły również zeznania świadka A. M., projektanta, który dokonał oceny technicznej sporządzonego projektu. Świadek ów zeznał, że nie nanosił na mapę żadnego budynku. Gotowy projekt został mu przedstawiony przez firmę E. (...)do weryfikacji i akceptacji. Świadek nie posiadał wiedzy kto naniósł na mapę budynek mieszkalny. Wyraził stanowisko, iż na mapie orientacyjnie wskazano odległość oczyszczalni od mającego powstać budynku mieszkalnego (k. 95v.). Dla oceny technicznej dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków wrysowanie budynku było bez znaczenia (k. 429). Zeznania świadka sąd uznał za wiarygodne. Wskazują one na jego udział w procesie powstawania projektu budowlanego oczyszczalni. Dowodzą zarazem, iż oskarżony nie miał żadnego interesu, aby nalegać na umieszczenie na mapie budynku mieszkalnego. Nie brał też udziału w podrobieniu mapy.

Przedstawiona dotychczas ocena materiału dowodowego prowadzi do przyjęcia braku związku pomiędzy podrobieniem mapy oraz posłużeniem się nią a ubieganiem się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce J. C.. Oskarżony, co już kilkakrotnie podkreślano, wiedział bowiem, iż wystąpienie o środki unijne nie jest uzależnione od posiadania zabudowanej działki. Skoro tak, to rozumowanie przedstawione w zarzucie uznać należy za obarczone istotną wadą logiczną. Akt oskarżenia wskazuje wszak, iż posłużenie się mapką z wrysowanym budynkiem miało na celu pozyskanie środków w postaci dotacji. W świetle stanowiska przedstawionego przez Urząd Marszałkowski zupełnie niezrozumiałe jest również twierdzenie zarzutu, iż wniosek nie spełniał wymogów ze względu na brak zabudowy działki. Jest ono sprzeczne z argumentacją prawną przedstawioną w pismach Samorządu Województwa zawartych w aktach sprawy, opartą o treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz.U. 2016, poz. 1182 z późn. zm.). Okoliczności tej oskarżyciel publiczny ewidentnie nie dostrzegł formułując oskarżenie w sprawie.

Jak się wydaje, powyższe nieporozumienie wynikło w związku ze stanowiskiem Starostwa Powiatowego w G. (...)przedstawionym w sprawie. Rzecz bowiem w tym, iż wykonany przez E.-B. projekt budowlany przedłożony Gminie C. stał się podstawą zgłoszenia przez Wójta Gminy C. J. C. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w G. (...)w trybie art. 30 ustawy – Prawo budowlane (k. 4). Rozważania w tym zakresie należy jednak poprzedzić ustaleniami co do wiedzy oskarżonego na temat podrobienia mapy dotyczącej działki (...) i wrysowania na niej budynku mieszkalnego. Zarzut dotyczy wszak posłużenia się podrobionym dokumentem podczas wystąpienia ze zgłoszeniem do starostwa. W tym zakresie sąd uznał wiarygodność wyjaśnień oskarżonego. Jeszcze raz w związku z tym należy wskazać, iż oskarżony jako wójt gminy jedynie podpisywał dokumentację przesyłaną do starostwa. Projekt budowlany wraz z mapkami i naniesionymi nań instalacjami oczyszczalni przydomowych został wykonany przez podmiot zewnętrzny. Firma E. (...)sama występowała o mapy działek. Sporządzona przez nią dokumentacja zawiera prawie 40 stron. W prace nad wnioskiem o dofinansowanie i poprzedzające go czynności związane z uzyskaniem projektu budowlanego oraz sporządzeniem zgłoszenia do starostwa byli zaangażowani pracownicy Referatu Inwestycji, (...) i Ochrony (...) Urzędu Gminy. Co oczywiste, oskarżony jako wójt gminy nie brał bezpośredniego udziału w tych pracach. Przedstawiono mu już gotową dokumentację wraz z załącznikami, którą J. C. w zaufaniu do współpracowników podpisał. Dokumentacja wśród załączników zawierała mapę dla celów informacyjnych działki (...) z wrysowanym budynkiem mieszkalnym. W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie nie sposób przyjąć, iż oskarżony uczynił to świadomie, celowo. Po pierwsze, nie miał ku temu powodu z punktu widzenia ubiegania się o dofinansowanie unijne skoro uprzednio powziął informację o braku wymogu posiadania zabudowanej działki. Po drugie, zgłoszenia do starostwa dokonano mając na uwadze treść art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, według którego pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m ( 3 )(wszystkie oczyszczalnie spełniały to kryterium). W takim wypadku obowiązkiem gminy było zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy oczyszczalni, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy. W tym miejscu należy wskazać na wyjaśnienia oskarżonego, który podał, iż nie znał orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepisów dotyczących oczyszczalni przydomowych (k. 426). Oskarżony był zatem pewny, iż zgłoszenia dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Nie posiadał w tym zakresie wiedzy ściśle specjalistycznej, czerpanej na dodatek nie wprost z przepisów prawa, ale z ich interpretacji dokonywanej przez sądy administracyjne. Okoliczność ta w przekonaniu sądu wyklucza intencjonalne działanie oskarżonego. Odmienne stanowisko, do którego bez żadnej analizy zdaje się przychylać oskarżyciel publiczny, zasadza się na twierdzeniu, iż ma mapie działki nr (...)celowo wrysowano budynek by uniknąć wystąpienia o pozwolenie na budowę. Towarzyszy temu argumentacja przedstawiona przez Starostwo Powiatowe w G. (...), według którego oczyszczalnia ścieków może zostać zrealizowana na zgłoszenie, jeżeli jej zadaniem jest zapewnienie użytkowania budynku mieszkalnego zgodnie z przeznaczeniem, nawet w przypadku, gdy nie zrealizowano jeszcze budynku mieszkalnego na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. Starostwo podkreśliło przy tym, iż aby przydomowa oczyszczalnia ścieków mogła być wybudowana na podstawie zgłoszenia musi mieć wydajność do 7,5 m ( 3) na dobę oraz być usytuowana bezpośrednio przy budynku mieszkalnym. Może ona zostać również wybudowana na niezabudowanej działce, dla której decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego stała się ostateczna (k. 28). W sprawie nie budziło natomiast wątpliwości, iż J. C. nie posiadał w momencie zgłoszenia pozwolenia na budowę, a jego działka była niezabudowana. Fakt ten w przekonaniu sądu nie może przeto automatycznie przesądzać o przypisaniu mu przestępczego posłużenia się podrobionym dokumentem. Jak już wskazano, oskarżony nie miał świadomości wrysowania budynku na mapie dotyczącej działki (...). Nie był tym też zainteresowany ze względu na posiadaną wiedzę co do braku konieczności posiadania zabudowanej działki w procedurze ubiegania się o dofinansowanie budowy oczyszczalni. Ponadto przedstawiona mu do podpisania dokumentacja zgłoszenia budowy oczyszczalni przydomowych bazowała na literalnym brzmieniu art. 29 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego. Na tej podstawie oskarżony miał prawo pozostawać w przekonaniu, iż tryb zgłoszenia dotyczy także działki niezabudowanej i nie jest w tym wypadku wymagane posiadanie zezwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Na marginesie należy przy tym wskazać, iż powołanie się przez Starostwo Powiatowe na orzecznictwo sądów administracyjnych również zdaje się nie przynosić jednoznacznie stanowiska odmiennego od przyjętego przez Urząd Gminy w C. (a tym samym i oskarżonego). Orzecznictwo to wskazuje wszak, iż warunkiem uznania za indywidualną przydomową oczyszczalnię ścieków, jest nie tylko określona w art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego maksymalna wydajność, ale i jej charakter określony jako „przydomowy”, tj. znajdujący się w pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkiwania osób (por. np. wyrok NSA z 2.7.2010 r., II OSK 1033/09; wyrok WSA Kielce z 18.12.2017 r., II SA/Ke 685/17). W żadnym z przedstawionych judykatów nie ma mowy o istniejącym budynku. Wykładnia przeprowadzona przez sądy administracyjne odnosiła się natomiast do oczyszczalni ścieków, które były planowane przy budynkach o innym przeznaczeniu niż mieszkalne. Wówczas to sądy przyjęły konieczność uzyskania zezwolenia na budowę takiej oczyszczalni jako niebędącej oczyszczalnią (...)W realiach niniejszej sprawy oczywiście nie może być o tym mowy. Nie ulega wszak wątpliwości, że na działce (...)oskarżony planował budowę domu jednorodzinnego, a nie budynku o innym przeznaczeniu. Przekonuje o tym również późniejsza sekwencja wydarzeń, kiedy to J. C. uzyskał pozwolenie na budowę domu. Stosowna dokumentacja została przedstawiona do akt sprawy. Sąd zwrócił także uwagę, iż oskarżony nie miał żadnego interesu, aby doprowadzić do podrobienia mapki i posłużenia się nią. Gdyby miał bowiem świadomość, iż w przypadku jego działki potrzebne było pozwolenie na budowę domu, to mógł spokojnie o takie pozwolenie wystąpić. Informację o konkursie na dofinansowanie unijne powzięto w urzędzie gminy w listopadzie 2016 roku. Zgłoszenie o budowie oczyszczalni do starostwa przedłożono natomiast 14 lutego 2017 roku, a więc po ponad 3 miesiącach. Oskarżony miał zatem czas, by w razie wiedzy o konieczności posiadania pozwolenia na budowę wystąpić o nią.

W trakcie postepowania dowodowego sąd przesłuchał również w charakterze świadka Ł. W., radnego gminy C., który złożył w sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego zeznania wskazywały na posłużenie się przez oskarżonego podrobioną mapą działki (...) z czego świadek wysnuł wniosek o intencjonalnym działaniu w celu uzyskania dotacji na budowę oczyszczalni ścieków. W sferze faktograficznej zeznania te nie budziły zastrzeżeń. Sąd nie podzielił natomiast prawnej oceny zachowania oskarżonego zaprezentowanej przez świadka.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka K. K.. Świadek ów wskazał, iż w 2014 roku sprzedał działkę oskarżonemu i jego żonie. Podkreślił, iż była ona niezabudowana. Depozycje w tym zakresie nie stanowiły przedmiotu sporu w sprawie.

Szerszego omówienia wymagają z kolei zeznania świadka A. C., Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w G. (...). A. C. w obszernej wypowiedzi wskazała, iż gdyby na mapie działki nr(...) nie wrysowano budynku mieszkalnego to wówczas starosta wyraziłby sprzeciw wobec zgłoszenia budowy i zobowiązał inwestora do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę zgłaszanego urządzenia. Sprzeciw dotyczyłby całego zgłoszenia, a więc odnosiłby się także do innych działek, na których gmina zaplanowała budowę oczyszczalni przydomowych. Wskazanie budynku na mapie działki (...) spowodowało natomiast, że starosta nie zgłosił sprzeciwu. To umożliwiło Gminie C. wystąpienie z wnioskiem o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego. Świadek A. C. przyznała przy tym, iż kwestia konieczności wystąpienia o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w przypadku działki oskarżonego została ustalona na podstawie analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. Obowiązujące przepisy obowiązku takiego nie przewidują (k.435). Przypomnieć w tym miejscu trzeba, iż obowiązujące przepisy prawa budowlanego wprost wskazują natomiast, iż budowa oczyszczalni przydomowej podlega procedurze zgłoszeniowej, czego Urząd Gminy C. dopełnił. Generalnie sąd nie znalazł podstaw, aby zeznania świadka A. C. zakwestionować. Mają one charakter sprawozdawczy, relacjonując znany również z innych środków dowodowych stan faktyczny związany ze zgłoszeniem budowy oczyszczalni. Sąd nie podzielił natomiast tezy zawartej w ocenianych zeznaniach, według której posłużenie się sfałszowaną mapą miało umożliwić wystąpienie o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego. Jest to rozumowanie nieuprawnione w świetle pozostałych dowodów omówionych już wcześniej w sprawie. Świadek A. C. nie wiedziała ponadto, iż oskarżony sprawdzał przed zgłoszeniem budowy do starostwa, czy może ubiegać się o dofinansowanie na działce niezabudowanej. Wiedza, którą posiadał w momencie zgłoszenia sprawiała, iż kwestia braku zabudowy działki była dla niego bez znaczenia. Oskarżony (a raczej pracownicy gminy, którzy przygotowali zgłoszenie robót budowlanych do starostwa) działał również w zaufaniu do literalnego brzmienia przepisu art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Warto w tym miejscu podkreślić, iż powołany przepis nie mówi nic o charakterze zagospodarowania działki (zabudowana, niezabudowana), której ma dotyczyć procedura zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Z tego też względu na zasadzie lege non distinquente organ zgłaszający budowę nie prowadził w tym zakresie szczegółowej analizy. Z całą pewnością zatem oskarżony nie przypuszczał nawet, że zgłoszenie budowy oczyszczalni w odniesieniu do jego działki wymagało uprzedniego zezwolenia na budowę. To wyklucza zaś jego intencjonalne działanie i co za tym idzie – umyślne posłużenie się sfałszowaną mapą w celu uzyskania pozytywnej decyzji starostwa i w następstwie tego – dofinansowania na budowę oczyszczalni. Wsparcie dla tego poglądu przynosi także konfrontacja zeznań świadka A. C. ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzona podczas rozprawy głównej. Oskarżyciel publiczny okoliczności tych nie zna ponieważ nie uczestniczył w postępowaniu dowodowym, pozbawiając się tym samym możliwości dowodzenia w tej sprawie. W trakcie rozprawy sąd zestawił zeznania świadka z treścią pisma Urzędu Marszałkowskiego z karty 150 akt. Z pisma tego jednoznacznie wynika, iż możliwe jest zakwalifikowanie do dofinansowania działki, na której brak jest budynku mieszkalnego lub zgłoszenia robót budowlanych na tej działce. Jeszcze raz należy wskazać, iż oskarżony w momencie zgłoszenia robót do starostwa znał stanowisko Urzędu Marszałkowskiego. Skoro tak to retorycznym pozostaje pytanie o sens celowego wystąpienia do starostwa ze sfałszowaną mapą. Dla uzyskania środków na budowę oczyszczalni na swojej działce oskarżony nie potrzebował przecież „potwierdzenia” przez starostwo zabudowy działki. Posłużenie się sfałszowaną mapą nie było zatem środkiem wiodącym do pozyskania środków. Jak już sygnalizowano, stanowisko to podtrzymał podczas swych zeznań pracownik Urzędu Marszałkowskiego M. K..

W aktach sprawy zgromadzono obszerną dokumentację dotyczącą prac związanych z przygotowaniem wniosku o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego (projekt budowlany budowy oczyszczalni przydomowych wraz z załącznikami), związaną z wystąpieniem ze zgłoszeniem do starostwa prac budowlanych oraz odnoszącą się do procesu zawarcia umowy pomiędzy Gminą C. a Samorządem Województwa (...). Sąd analizował także umowę zawartą przez gminę z oskarżonym na dofinansowanie budowy oczyszczalni. Przedstawione dokumenty nie budziły wątpliwości stron procesu oraz sądu. Wskazują one w sposób obiektywny na etapy procesu ubiegania się przez gminę o dofinansowanie ze środków unijnych. Dają także wiedzę na temat prac temu towarzyszących (wyłonienie wykonawcy projektu oczyszczalni oraz wykonawcy prac budowlanych). Dowodzą także, że budowa oczyszczalni na działce oskarżonego została przeprowadzona w terminie i zgodnie z umową. Oskarżony wywiązał się z płatności tytułem 10 % udziału w inwestycji. Obszerna dokumentacja została przedłożona także przez Urząd Marszałkowski Województwa (...). Chodzi tu przede wszystkim o weryfikację wniosku o płatność, przedstawionego przez beneficjenta środków Gminę C.. Trzeba podkreślić w związku z tym, iż wniosek ten został zweryfikowany pozytywnie, przechodząc do kolejnego etapu tzw. kontroli krzyżowej (sprawdzanie czy inwestycja nie była zasilana z wykluczających się dotacji). Inwestycja zrealizowana na działce oskarżonego została zaliczona do wskaźników osiągnięcia celu operacji, co wynika wprost z pisma Samorządu Województwa (k. 441-442). Sąd dał wiarę powyższej dokumentacji, nie znajdując żadnych podstaw do jej zakwestionowania. Nie kwestionowały jej także strony procesu. Pozwala ona na dokonanie ustaleń faktycznych w sprawie, korelując z zeznaniami świadków i oskarżonego.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej materiał dowodowy, sąd uniewinnił oskarżonego J. C. od zarzutu popełnienia czynu opisanego w akcie oskarżenia. W sprawie nie budziło przy tym wątpliwości, iż dokonując zgłoszenia robót budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w G. (...), J. C. dołączył do zgłoszenia mapę działki (...) z wrysowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym literą (...). Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło przeto ponad wszelką wątpliwość ustalić, iż dołączenie sfałszowanej mapy nie było elementem procesu prowadzącego do uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce oskarżonego. Skoro bowiem ubieganie się o dofinansowanie nie było związane z koniecznością posiadania działki zabudowanej to wrysowanie na mapie budynku mieszkalnego nie miało z tego punktu widzenia żadnego znaczenia. Przeprowadzone postępowanie dowodowe dowiodło, iż wrysowanie budynku nastąpiło na etapie projektowania oczyszczalni ścieków. Umieszczenie na mapie miało charakter pomocniczy, orientując w terenie planowaną oczyszczalnię ścieków względem zabudowy mającej powstać w przyszłości. Wyjaśniło to pismo właścicielki firmy wykonującej projekt budowlany. O wrysowaniu budynku na mapę oskarżony nie wiedział. Nie interesował się tym, gdyż prace związane z ubieganiem się o środki unijne prowadził jeden z wyspecjalizowanych referatów podległego mu urzędu gminy. Przed zakwalifikowaniem działki oskarżonego do udziału w programie ustalono również, że brak zabudowy mieszkalnej nie stanowi przeszkody w pozyskaniu środków unijnych. Skoro tak to nie sposób przyjąć, iż posłużenie się sfałszowaną mapką miało na celu pozyskanie dofinansowania. Oskarżyciel publiczny nie dokonał w tym zakresie stosownej analizy, wyciągając w sprawie wnioski sprzeczne z zasadami logiki.

Dokonując oceny prawnej zachowania oskarżonego, już na wstępie należy wskazać, iż oskarżyciel publiczny błędnie kwalifikował opisany czyn jako wypełniający znamiona występków z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Ustalona linia orzecznicza oraz dorobek doktryny wskazują tymczasem, iż zbieg przepisów art. 297 § 1 KK i art. 270 § 1 KK jest pomijalny. Posłużenie się fałszywym lub stwierdzającym nieprawdę dokumentem przez ubiegającego się o pożyczkę bankową, kredyt lub inne świadczenie wymienione w art. 297 § 1 KK, zostało bowiem uwzględnione w znamionach tego przestępstwa, co przesądza o redukcji wielości ocen opartej na zasadzie konsumpcji. (…) W sytuacji, gdy sprawca ubiegający się o kredyt użył fałszywego dokumentu, wcześniej przez siebie podrobionego lub przerobionego czyn sprawcy należy zakwalifikować z art. 270 § 1 KK i art. 297 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK (tak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyr. z 3.12.2008 r. II AKa 254/08, KZS 2009, Nr 11, poz. 60, za: Art. 297 KK red. Stefański 2019, wyd. 23/J. Potulski, Legalis/el, por. również wyr. SA w Katowicach z 6.12.2012 r., II AKa 426/12, OSA 2013, Nr 11, poz. 41; wyr. SA w Katowicach z 7.3.2013 r., II AKa 25/13, KZS 2013, Nr 7–8, poz. 71; wyr. SA we Wrocławiu z 28.1.2014 r., II AKa 421/13, Legalis; wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2017 r., II AKa 53/17). W sprawie ustalono ponad wszelką wątpliwość, iż oskarżony nie dokonał wrysowania budynku na mapie, co nakazywało prawnokarną redukcję oceny kwalifikacji prawnej czynu. Przestępstwo oszustwa kredytowego (finansowego) stypizowane w art. 297 § 1 kk może być popełnione tylko umyślnie. Jest przestępstwem kierunkowym; do jego znamion należy cel , którego treść określono jako uzyskanie wymienionych w art. 297 § 1 KK instrumentów finansowych (wyr. SA w Katowicach z 13.4.2017 r., II AKa 59/17, Biul. SA w Katowicach 2017, Nr 2, s. 9, za Art. 297 KK red. Grześkowiak 2019, wyd. 6/Gałązka, Legalis/el.). Przekładając przedstawione stanowisko na realia niniejszej sprawy, wskazać trzeba, iż dla przyjęcia sprawstwa oskarżonego należałoby ustalić, iż posłużenie się sfałszowanym dokumentem w postaci mapy działki (...) było znamienne celem uzyskania środków na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Dodów w tym zakresie nie powiódł się. Pozyskanie środków unijnych nie było uzależnione od posiadania zabudowy na działce, na co wskazał wprost w opisie zarzutu oskarżyciel publiczny. Stąd też podrobienie mapy było z tego punktu widzenia zupełnie bez znaczenia. Potwierdziło to jednoznacznie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego. Oskarżony nie przygotowywał dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni. Nie pozyskiwał też ze Starostwa Powiatowego map działek biorących udział w inwestycji. Nie miał świadomości na temat wrysowania budynku, który zresztą został tam zaznaczony tylko i wyłącznie dla przejrzystości projektu oczyszczalni. Trudno zarzucić mu również, iż nie wystąpił uprzednio o pozwolenie na budowę skoro obowiązek taki Starostwo Powiatowe opierało na wnioskach płynących z orzecznictwa sądów administracyjnych. Przepisy prawa budowlanego w tym zakresie zdawały się nie budzić wątpliwości nie tylko oskarżonego, ale również pracowników Urzędu Gminy C. przygotowujących dokumentację zgłoszenia robót budowlanych. W tym stanie rzeczy nie sposób uznać, iż działanie oskarżonego cechowała umyślność. To zaś prowadzi do zdekompletowania znamion czynu zabronionego z art. 297 § 1 kk, skutkując wydaniem wyroku uniewinniającego.

O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 632 pkt 2 kpk w zw. z § 11 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800), zasądzając od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego kwotę 5040 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie oraz obciążając Skarb
Państwa wydatkami w sprawie. Rozstrzygnięcie w tym zakresie uwzględnia wynik procesu, w którym uniewinniono oskarżonego. Skarb Państwa był w związku z tym obowiązany ponieść wydatki związane z występowaniem w sprawie obrońcy oskarżonego oraz pozostałe wydatki poniesione w sprawie.