Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 1668/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018r.

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: SSR Małgorzata Nożykowska

Protokolant: Maciej Przesmycki

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa S. S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o premię

1.  zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powoda S. S. kwotę 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) brutto z ustawowymi odsetkami od dnia 31 maja 2015r. do dnia zapłaty tytułem premii za okres od 1 października 2013r. do 31 grudnia 2013r.

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 4.752 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.  oddala wniosek pełnomocnika pozwanej o zwrot kosztów zastępstwa w pozostałym zakresie;

5.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy kwotę 1.300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) tytułem części opłaty od pozwu, od wniesienia której powód był zwolniony z mocy ustawy;

6.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych).