Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant - sekr. sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2019 roku

na rozprawie

sprawy z odwołania P. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T.

o należności z tytułu składek

na skutek odwołania od decyzji z dnia 11 czerwca 2019 roku znak (...)

1.oddala odwołanie;

2. zasądza od P. P. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu.