Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 271/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: sekr. sąd. Adam Bęczkowski

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Z.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w Z.

o zapłatę

1.zasądza od Wojewódzkiego Szpitala (...) w Z. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Z.:

a)  kwotę 5678,15 (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 15/100) zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty,

b)  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od kwoty 15715,51 (piętnaście tysięcy siedemset piętnaście 51/100) zł za okres od 18 grudnia 2018 r. do 5 lutego 2019 r.,

c)  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od kwoty 32516,44 (trzydzieści dwa tysiące pięćset szesnaście 44/100) zł za okres od 18 grudnia 2018 r. do 14 maja 2019 r.,

d)  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od kwoty 32516,44 (trzydzieści dwa tysiące pięćset szesnaście 44/100) zł za okres od 18 grudnia 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.,

e)  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od kwoty 32516,44 (trzydzieści dwa tysiące pięćset szesnaście 44/100) zł za okres od 18 grudnia 2018 r. do 14 lipca 2019 r.,

f)  kwotę 11365 (jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.umarza postępowanie w pozostałym zakresie.