Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 669/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Ławnicy: W. G., A. H.

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa (...) w S.

o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

I.  przywraca powoda do pracy u pozwanego na poprzednich warunkach i zasądza od pozwanego na rzecz powoda 9 692 zł (dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, pod warunkiem zgłoszenia gotowości podjęcia pracy w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku,

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

III.  oddala wniosek o nakazanie zatrudnienia powoda do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

IV.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 1 000 zł (tysiąc złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

V.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) 5 216 zł (pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.