Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 303/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Szczecinie

sprawy R. R. reprezentowanego przez P. R.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S.

o ustalenie niepełnosprawności

na skutek odwołania R. R. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: ON. (...).2.129.A.

zmienia zaskarżone orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: ON. (...).2.129.A. w ten sposób, że ustala, iż R. R. wymaga konieczności zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.