Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 350/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Magdalena Taukin

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy M. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania M. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.:

- z dnia 16 maja 2019 r., znak (...)

- z dnia 31 maja 2019 r., znak (...)

- z dnia 6 czerwca 2019 r., znak (...)

- z dnia 19 lipca 2019 r., znak (...)

zmienia zaskarżone decyzje w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu M. J. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 9 marca 2019 r. do dnia 2 sierpnia 2019 r.