Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 496/19

POSTANOWIENIE

Dnia 6 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny -Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Renata Stępińska (sprawozdawca)

Sędziowie: Beata Kurdziel

Joanna Czernecka

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przy udziale Skarbu Państwa–Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa –Krowodrzy w Krakowie

o stwierdzenie przewlekłości postępowania sądowego, prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie pod sygn. akt I Nc 9369/17/K

postanawia: 1. stwierdzić, że w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie pod sygn. I Nc 9369/17/K nastąpiła przewlekłość postępowania;

2. przyznać od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie na rzecz skarżącego Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych,

3. oddalić skargę w pozostałym zakresie;

4. polecić Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Krakowa–Krowodrzy
w Krakowie zwrot na rzecz skarżącego Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwoty 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonej opłaty od skargi;

5. zasądzić od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie na rzecz skarżącego Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym.

SSO Beata Kurdziel SSO Renata Stępińska SSO Joanna Czernecka

UZASADNIENIE

Skarżący w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 ze zm.), domagał się stwierdzenia przewlekłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie w sprawie do sygn. akt I Nc 9369/17/K, zasądzenia z tego tytułu od Skarbu Państwa kwoty 5.000 zł oraz zwrotu kosztów postępowania skargowego. Skarżący wniósł także o wydanie zaleceń w trybie art. 12 ust. 3 w/w ustawy, niezwłocznego rozpoznania sprawy w zakresie dotkniętym bezczynnością, tj. złożonego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnego wydanemu w sprawie objętej skargą.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż skarżący w dniu 31 stycznia 2019 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanego w sprawie objętej skargą, a wniosek ten do dnia złożenia skargi nie został rozpoznany, choć w świetle art. 781 1 k.p.c. winien zostać rozpoznany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia. Bezczynność Sądu w tym przedmiocie prowadziła do nieuzasadnionej zwłoki w rozpatrzeniu sprawy, która powodowała po stronie skarżącego szkodę związaną z brakiem możliwości wyegzekwowania świadczenia objętego wydanym na jego rzecz tytułem wykonawczym. Wysokość żądanego z tego tytułu zadośćuczynienia uwzględnia rażąco długi czas zwłoki Sądu w tym zakresie.

Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie w piśmie z dnia 21 listopada 2019 r. przyznał, iż w sprawie I Nc 9369/17/K, objętej skargą miała miejsce przewlekłość postępowania.

Sąd Okręgowy przeprowadził analizę akt o sygn. I Nc 9369/17/K, która przedstawia się następująco:

Pozew inicjujący przedmiotowe postępowanie wpłynął do Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie w dniu 19 grudnia 2017 r. W dniu 27 czerwca 2018 r. wydany został w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym Sąd nakazał pozwanej J. G. zapłatę na rzecz strony powodowej Raport Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. kwoty 28,19 zł, tytułem należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kosztami procesu, nakazując zarządzaniem z dnia 27 czerwca 2018 r. doręczyć odpis powyższego nakazu zapłaty stronom. Orzeczenie to uprawomocniło się z dniem 4 września 2018 r., wobec braku jego zaskarżenia. Wnioskiem z dnia 29 stycznia 2019 r., który wpłynął do Sądu w dniu 7 lutego 2019 r., powód Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł o doręczenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności oraz o zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego. Klauzula wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 czerwca 2018 r. została nadana w dniu 8 października 2019 r. i odpis powyższego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności został ekspediowany do powoda w dniu 9 października 2019 r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843) określa w art. 2 ust. 1 pojęcie przewlekłości postępowania stanowiąc, że przewlekłość zachodzi wówczas gdy postępowanie w danej sprawie trwa dłużej niż to jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne do rozstrzygnięcia sprawy, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenia dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron. Normatywna treść powołanego przepisu wskazuje zatem, że przewlekłość postępowania ma miejsce wówczas gdy trwa ono ponad konieczność niezbędną do wyjaśnienia istotnych dla końcowego rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych i prawnych, leżących w związku przyczynowym z działaniem lub bezczynnością sądu.

Analiza przebiegu postępowania objętego skargą wskazuje, że w zakresie wskazywanym przez skarżącego, tj. złożonego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wydanemu w sprawie nakazowi zapłaty doszło do przewlekłości postępowania - w rozumieniu art. 2 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika bowiem, że złożony przez skarżącego w tym przedmiocie wniosek z dnia 29 stycznia 2019 r., wpłynął do Sądu w dniu 7 lutego 2019 r., tymczasem klauzula wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 czerwca 2018 r. została nadana w dniu 8 października 2019 r., a odpis powyższego orzeczenia wraz z klauzulą wykonalności został ekspediowany do powoda w dniu 9 października 2019 r. Jednocześnie w okresie tym nie były podejmowane przez Sąd żadne inne czynności, które uzasadniałby zaistniałą zwłokę w zakresie rozpoznania przedmiotowego wniosku, co czyniło wniesioną w tym przedmiocie skargę zasadną, albowiem bezczynność Sądu w tym zakresie nie znajdowała usprawiedliwienia w okolicznościach niniejszej sprawy, co przyznał także Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie w piśmie z dnia 21 listopada 2019 r.

Chociaż Sąd Okręgowy uznał skargę za zasadną co do istoty, to nie znalazł wystarczających przesłanek, przemawiających za przyznaniem skarżącemu żądanej z tego tytułu kwoty. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, sąd może w razie uwzględnienia skargi, na żądanie skarżącego, przyznać od Skarbu Państwa odpowiednią sumę pieniężną w wysokości od 2.000 do 20.000 zł. Wysokość sumy pieniężnej, w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym, wynosi nie mniej niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość. Sąd może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania. W niniejszej sprawie postępowanie zostało wszczęte w czerwcu 2017 roku, a zatem trwało 2 lata, co w myśl powołanego przepisu uzasadnia przyznanie na rzecz skarżącego z tytułu stwierdzonej przewlekłości postępowania kwoty 2000 zł. Sąd Okręgowy określając wysokość powyższego zadośćuczynienia, wziął pod uwagę powołane wyżej unormowania oraz poczynione ustalenia, nie znajdując podstawy do uznania, iż zachodziły w sprawie szczególne okoliczności, uzasadniające przyznanie na rzecz skarżącego wyższej kwoty zadośćuczynienia, mając na uwadze także wysokość dochodzonego pozwem roszczenia – 29.19 zł.

Z powyższych względów, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 12 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.). Kosztach postępowania orzeczono przy zastosowaniu art. 17 ust. 2 w/w ustawy oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

SSO Beata Kurdziel SSO Renata Stępińska SSO Joanna Czernecka