Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 825/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko A. S.

o zapłatę

zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. kwotę 716,47 (siedemset szesnaście złotych czterdzieści siedem groszy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2019 roku oraz kwotę 300,00 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, przy czym zapłatę powyższych kwot rozkłada na 10 (dziesięć) równych rat, płatnych miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się wyrok z dalszymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie niedochowania terminu płatności którejkolwiek z rat, przy czym brak zapłaty którejkolwiek z rat powoduje natychmiastową wykonalność pozostałej do spłaty kwoty.