Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 113/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 grudnia 2019 r.

  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący: sędzia Artur Fornal

Sędziowie: (del.) Eliza Grzybowska

Marek Tauer

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. S. i R. M.

przeciwko S. B. i T. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej S. B. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2019 r., sygn. akt VIII GC 414/19

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

Marek Tauer Artur Fornal Eliza Grzybowska

Sygn. akt VIII Gz 113/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił wniesiony przez pozwanych sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w dniu 24 października 2018 r. przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (sygn. akt VIII GNc 5953/18).

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2018 r. pełnomocnik pozwanych został wezwany do przedłożenia odpisu sprzeciwu wraz z załącznikami – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Sąd Rejonowy podkreślił, że przepis art. 128 § 1 k.p.c. zobowiązuje stronę, wnoszącą pismo procesowe do dołączania do niego zarówno odpisów tego pisma, jak i załączników, dla podmiotów biorących udział w sprawie. W wyznaczonym terminie pełnomocnik pozwanych przedłożył wprawdzie dwa odpisy sprzeciwu od nakazu zapłaty (dla powodów), jednakże do sprzeciwu nie załączył wszystkich załączników. Przedłożono bowiem tylko jedną kartę wydruku oferty z portalu zamiast pięciu, a i to w wersji nieczytelnej. Tym samym nie zostały prawidłowo uzupełnione braki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty, co uzasadniać miało jego odrzucenie (art. 504 § 1 k.p.c.).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł w dniu 11 marca 2019 r. w imieniu pozwanych ich pełnomocnik. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił naruszenie przepisów postępowania, domagając się uchylenia ww. postanowienia.

Uzasadniając swoje stanowisko pełnomocnik pozwanych wskazał, że po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, zobowiązanie to zostało wykonane. Niezbędne dokumenty złożono w terminie w biurze podawczym Sądu, gdyby bowiem nie było wymaganych załączników, to w ww. biurze nie przyjęto by tego pisma.

W odpowiedzi na zażalenie powodowie wnieśli o oddalenie zażalenia w całości oraz o obciążenie pozwanych kosztami postępowania zażaleniowego.

Powodowie podkreślili, że brak choćby jednego załącznika powoduje, że zobowiązanie Sądu nie zostało wykonane, a sprzeciw powinien zostać odrzucony. Pracownicy biura podawczego Sądu nie sprawdzają przy tym kompletności pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników lub też pracowników ich kancelarii.

Postanowieniem z dnia 22 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zawiesił postępowanie w stosunku do pozwanego T. K. – w związku z jego zgonem, który nastąpił w dniu 18 lutego 2019 r. (art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c.). W związku z powyższym do rozpoznania Sądowi drugiej instancji przedstawione zostało wyłącznie zażalenie w części odnoszącej się do pozwanej S. B..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej nie podlegało uwzględnieniu.

Na wstępie należy wyjaśnić, że do rozpoznania przedmiotowego zażalenia zastosowanie znajdują przepisy w brzmieniu sprzed dnia 7 listopada 2019 r. (art. 9 ust. 4 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r., poz. 1469). Także w dalszym toku postępowania stosować należy, aż do czasu zakończenia postępowania w instancji, przepisy dotychczasowe, skoro w sprawie przed tym dniem wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Trzeba również uznać, że zawieszenie postępowania względem jednego z pozwanych – T. K., nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu przedmiotowego zażalenia w stosunku do drugiej z pozwanych S. B., pomimo tego, że przedmiotowe zażalenie wniósł pełnomocnik procesowy, działający w imieniu obojga z pozwanych (do czego, pomimo wcześniejszej śmierci T. K., był uprawniony w myśl art. 96 zd. 2 k.p.c.). W przedmiotowej sprawie – zgodnie z żądaniem pozwu – pozwani odpowiadać mają względem powodów solidarnie, nie zachodzi więc przypadek łączącego ich współuczestnictwa jednolitego, w ramach którego samodzielność działania poszczególnych uczestników jest ograniczona (art. 73 § 2 k.p.c.), a nadto niemożliwe jest wydanie wcześniejszego lub innego rozstrzygnięcia w stosunku do poszczególnych współuczestników (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1974 r., II CZ 195/74, OSP 1976, nr 5, poz. 94 oraz wyrok tego Sądu z dnia 24 stycznia 2017 r., V CSK 215/16, OSNC 2017, nr 9, poz. 104).

Zgodnie z art. 128 § 1 w zw. z art. 503 § 1 k.p.c. do sprzeciwu, będącego pismem procesowym, należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronie przeciwnej. W niniejszej sprawie do sprzeciwu załączony został – jako dowód – wydruk oferty OLX/otomoto (zob. sprzeciw - k. 43 i załącznik - k. 45-49 akt). Tymczasem w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu do przedstawienia także odpisu tego załącznika, przedłożony został wydruk niekompletny, bo obejmujący tylko jedną (pierwszą) z pięciu stron ww. oferty, do tego nie w pełni czytelną.

Brak odpisu załączonej do sprzeciwu kopii dokumentu mającego stanowić dowód w sprawie – który powinien stanowić wierne odwzorowanie jego treści (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1994 r. III CZP 37/94, OSNC 1994, z. 11, poz. 206, a także uzasadnienie postanowienia tego Sądu z dnia 27 sierpnia 1998 r., III CZ 107/98, OSNC 1999, Nr 3, poz. 52) – uzasadnia twierdzenie, że braki formalne sprzeciwu nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Mając na względzie regulację zawartą w art. 504 § 1 k.p.c. – zgodnie z którą sąd odrzuca sprzeciw, którego braków nie uzupełniono w terminie – należy więc uznać, że rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji było prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy oddalił zażalenie pozwanej na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Marek Tauer Artur Fornal Eliza Grzybowska