Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 218/19

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Kala

Sędzia Jacek Wojtycki

Sędzia Marek Tauer

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w B.

przeciwko (...) w C.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

30 września 2019 r., sygn. akt VIII GC 2345/19

postanawia:

1.  sprostować oznaczenie pozwanego w rubrum zaskarżonego orzeczenia w ten sposób że zamiast (...) w B. ” wpisać : „(...) w W.

2.  oddalić zażalenie.

Elżbieta Kala Marek Tauer Jacek Wojtycki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 września 2019r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zawiesił postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że na podstawie odpisu pełnego z KRS, znajdującego się na k. 34-43 ustalił, ze w dniu 21.08.2018 r. wykreślono z rejestru jedynego członka zarządu pozwanej spółki. Najpóźniej od tej daty zatem spółka posiada braki w składzie organu uprawnionego do jej reprezentacji.

Sąd Rejonowy powołał się na art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. zgodnie, z którym sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora na podstawie art. 69 § 1 k.p.c. lub art. 42 § 1 k.p.c.

Sąd I instancji podkreślił, że z treści powołanego przepisu wynika, że Sąd w tej sprawie jest zobligowany zawiesić postępowanie. Oceny tej nie zmienia fakt, że w spółce ustanowiono prokurenta. Sąd zaznaczył, że zgodnie z treścią art. 109(1) § 1 k.c. prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent nie jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jedynie jej pełnomocnikiem. Organami są bowiem tylko: zarząd spółki, rada nadzorcza, komisja rewizyjna i zgromadzenie wspólników. Wobec tego, w ocenie Sądu Rejonowego - nie może budzić wątpliwości, że w składzie zarządu pozwanej spółki występują braki uniemożliwiające mu działanie.

Zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego wniósł pozwany, zaskarżając przedmiotowe postanowienie w całości. Zaskarżonemu postanowieniu pozwany zarzucił:

- naruszenie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. poprzez niezasadne zawieszenie postępowania w sprawie mimo, że brak członków zarządu nie jest przeszkodą w działaniu pozwanej spółki w sytuacji, gdy w pozwanej spółce został ustanowiony prokurent samoistny.

Ponadto pozwany wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu zażalenia pozwany podniósł, że w jego ocenie nieposiadanie w toku procesu zarządu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie daje podstaw do stwierdzenia braku należytej reprezentacji pozwanej spółki i orzeczenia o konieczności zawieszenia postępowania sądowego, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prokurenta, który ustanowił pełnomocnika procesowego reprezentującego w toku postępowania pozwaną spółkę. Ponadto pozwany wskazał, że interesy, które chroni art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. są w takim przypadku zabezpieczone przez działanie prokurenta i ustanowionego przez niego dla pozwanej spółki pełnomocnika procesowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie, zauważyć należy, że w niniejszym postępowaniu zaszła potrzeba sprostowania z urzędu przez Sąd Okręgowy oznaczenia strony pozwanej w zaskarżonym postanowieniu i oznaczenia pozwanego zgodnie z wpisem figurującym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dalszej kolejności wymaga podkreślenia, iż zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. jest chybiony. Oczywiście zasadne jest stanowisko, że braki w składzie właściwego organu uprawnionego do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uniemożliwiające takiemu podmiotowi działanie w postępowaniu sądowym, uzasadniają zawieszenie z urzędu postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. W ocenie Sądu Okręgowego z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Nie można zgodzić się z argumentacją pozwanego podniesioną w przedmiotowym zażaleniu, że nieposiadanie w toku procesu zarządu, nie daje podstaw do stwierdzenia braku należytej reprezentacji pozwanej spółki, ze względu na fakt, iż pozwana spółka ma pełnomocnika. Bowiem należy podkreślić, że przez brak w składzie organu rozumieć należy zarówno sytuację, w której z uwagi na zmniejszenie się liczby członków kolegialnego organu zarządzającego poniżej liczby określonej we właściwych przepisach (ustawy, statutu, umowy spółki itp.) organ ten nie może podejmować czynności, jak też przypadek całkowitego braku organu.

W przedmiotowej sprawie - z analizy odpisu pełnego z KRS (zob. k. 34-43 akt), jak również aktualnego odpisu pozyskanego przez Sąd Okręgowy (k-87 akt) jednoznacznie wynika, że w pozwana spółka posiada braki w składzie organu uprawnionego do jej reprezentacji, bowiem w dniu 21 sierpnia 2018r. wykreślono z rejestru członka zarządu pozwanej spółki i brak ten nie został uzupełniony.

Nie można przyznać racji pozwanemu, że w sprawie niniejszej nie było konieczności zawieszenia postępowania z tego względu, że pozwana spółka ma prokurenta, który ustanowił pełnomocnika reprezentującego w toku postępowania pozwaną spółkę. W tym zakresie Sąd Okręgowy podziela w pełni stanowisko Sądu I instancji oraz jeszcze raz podkreśla, że prokurent jest tylko pełnomocnikiem pozwanej spółki, nie jest zaś organem spółki. Innymi słowy, jeżeli pozwana spółka posiada braki w składzie organu uprawnionego do jej reprezentacji Sąd jest zobligowany do zawieszenia postępowania. Odmienne stanowisko w tym zakresie jest sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. i oznacza jego wykładnię contra legem.

Mając zatem wszystkie okoliczności i rozważania na względzie Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. oddalił zażalenie pozwanego.

Elżbieta Kala Marek Tauer Jacek Wojtycki