Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 318/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Arkadiusz Kuta (spr.)

Sędziowie: SO Krzysztof Nowaczyński

SO Teresa Osowicka

Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. w Elblągu na rozprawie

sprawy z powództwa M. N. i Ł. N.

przeciwko Gminie M. E.

z udziałem interwenientki ubocznej A. G.

o ustalenie

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu

z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt IX C 2933/18

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie 1 (pierwszym) i oddala powództwo;

b)  w punkcie 5 (piątym) i nie obciąża powoda M. N. kosztami procesu;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  nie obciąża powoda M. N. kosztami procesu za drugą instancję.

(SSO Arkadiusz Kuta) (SSO Teresa Osowicka) (SSO Krzysztof Nowaczyński)