Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 454/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. A.

Oskarżony w dniu 10 sierpnia 2019 roku w miejscowości P. województwa (...), w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny w postaci motoroweru marki (...) o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym I-0,83 mg/l, II-0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego – funkcjonariusza policji, który przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydając polecenie zatrzymania się, kontynuował jazdę przedmiotowym pojazdem nie zatrzymując się do kontroli, co wyczerpuje dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 10 sierpnia 2019 roku sierżant D. Z. pełniła służbę patrolową wraz z sierżant M. B. w godzinach 8.00 – 16..00 na terenie KPP Ł.

Zeznania. D. Z.

Zeznania M. B.

k. 16

k. 19v

Tego samego dnia A. A. pojechał motorowerem marki (...) o numerze rejestracyjnym (...) do swojego kolegi J. K. mieszkającego podobnie jak on w miejscowości P.. Oskarżony nie zastał kolegi i postanowił wrócić do domu.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 22

Około godziny 13.30 D. Z. i M. B. poruszając się oznakowanym radiowozem przez miejscowość P. zauważyły przed sobą jadącego w tym samym kierunku na motorowerze A. A.. Postanowiły zatrzymać go do kontroli drogowej. W tym celu włączyły w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe. Ponadto zbliżyły się do kierującego i wydały mu polecenie zatrzymania się. A. A. nie zastosował się do tych poleceń. Spojrzał się na policjantki, po czym przyśpieszył i wjechał motorowerem na teren swojej posesji. Zsiadł z motoroweru i udał się do budynków gospodarczych. Przeszedł przez stodołę, za którą czekały na niego funkcjonariuszki policji.

Zeznania. D. Z.

Zeznania M. B.

k. 16

k. 19v

Od A. A. wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Oskarżony początkowo twierdził, że jest trzeźwy i odmawiał poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Później zmienił zdanie oświadczając, że około godziny 12.00 wypił 4 piwa. Zgodził się na badanie urządzeniem A., a następnie urządzeniem A. i Alkometr A 2.0.

Zeznania. D. Z.

Zeznania M. B.

k. 16, 44v

k. 19, 46v

Przeprowadzone o godzinie 13.41 badanie stanu trzeźwości wykazało obecność 0,78 miligrama alkoholu w wydychanym powietrzu, badanie z godziny 14.01 wykazało 0,90 mg/l, z godziny 14,15 wykazało 0,83 mg/l, zaś badanie z godziny 14.18 – 0,87 mg/l. Urządzenie, którym przeprowadzono badania miało ważne świadectwo wzorcowania.

Protokoły badania stanu trzeźwości

Świadectwo wzorcowania

k. 2, 4

k. 3, 5

A. A. był w przeszłości karany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie II K 339/12 został on skazany za czyn z art. 207 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 3 lata próby. Ponadto został zobowiązany do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i oddany pod dozór kuratora. Postanowieniem z dnia 18 października 2013 roku Sąd zarządził wykonanie kary warunkowo zawieszonej.

Dane o karalności

k. 9

A. A. ma obecnie niespełna 60 lat. Posiada wykształcenie zawodowe. Nigdzie nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu rodziny. Jest żonaty, ma dwoje pełnoletnich dzieci. Jest właścicielem budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. Nie leczy się psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo.

Dane co do osoby

k. 40

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Zeznania D. Z.

Świadek konsekwentnie i logicznie przedstawiła znane sobie okoliczności zdarzenia. Wskazała, że oskarżonemu zostały podane wyraźne sygnały do zatrzymania i że A. A. musiał je zauważyć, skoro zareagował przyśpieszając. .

Zeznania D. Z. są konsekwentne, zgodne z zasadami logicznego rozumowania, układają się w spójną całość.

1

Zeznania M. B.

Zeznania te korespondują i uzupełniają się z relacją D. Z. tworząc logiczną całość.

Funkcjonariuszki policji nie miały żadnego powodu, aby fałszywie pomawiać oskarżonego, którego wcześniej nie znały. M. B. wprost stwierdziła, że nie miała wcześniej służbowo do czynienia z A. A.. Dla niej i dla D. Z. była to rutynowa kontrola, jedna z wielu podobnych czynności służbowych. Obie doskonale wiedziały, że podając nieprawdę narażają się na odpowiedzialność karną i dyscyplinarną.

1

Protokoły badania stanu trzeźwości, świadectwa wzorcowania

Prawidłowość przeprowadzenia badań oraz ich wyniki nie były kwestionowane przez strony. Oskarżony nie miał też zastrzeżeń do stanu technicznego urządzeń pomiarowych. Urządzenia posiadają ważne świadectwa wzorcowania. Badania zostały przeprowadzone przez osoby posiadające w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie

1.

Dane o karalności

Dane co do osoby

Wiarygodność tych dowodów oraz wynikające z nich okoliczności nie były kwestionowane w toku procesu.

2.2.  .dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

Wyjaśnienia A. A.

Oskarżony nie zaprzeczał, że kierował motorowerem w dniu 10 sierpnia 2019 roku w miejscowości P.. Twierdził on jedynie, że w tym czasie był trzeźwy, a wódkę w ilości 300 ml wypił po wjechaniu na teren swojej posesji. Ponadto poprzedniego dnia wypił 4 piwa. A. A. wyjaśnił też, że nie słyszał i nie widział sygnałów podawanych przez policjantki a nakazujących zatrzymanie. Badaniu poddał się po dłuższej rozmowie, ponieważ został zastraszony.

Wyjaśnienia te pozostają w sprzeczności nie tylko z zeznaniami świadków, ale też z zasadami doświadczenia życiowego. Co prawda A. A. jadą motorowerem miał założony na głowę kask, ale M. B. i D. Z. wskazały, że dawały wyraźne sygnały do zatrzymania, nie tylko świetlne i dźwiękowe, ale także wydały mu osobiście polecenie i nie jest możliwe, by oskarżony tego wszystkiego nie zauważył. Nie jest też prawdopodobne, by w krótkim okresie czasu A. A. wypił 300 gram wódki, skoro policjantki miały go cały czas w zasięgu wzroku i zaprzeczyły, by spożywał on alkohol w czasie pobytu na posesji.

Wiarygodne są jedynie twierdzenia oskarżonego dotyczące miejsca, z którego oskarżony wracał przed zatrzymaniem. Twierdzenia w tym zakresie nie zostały skutecznie podważone przez inne dowody. Okoliczność ta ma drugorzędne znaczenie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czynu z art. 178 a § 1 k.k. dopuszcza się ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (art. 1 ustawy). (...) zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Pojazd mechaniczny w ruchu lądowym to każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower oraz pojazdy szynowe (wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33; także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 r., III KK 270/07, Prok. i Pr.-wkł. 2008, nr 5, poz. 2). Prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza zgodne z jego konstrukcją wprawienie w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 115 § 16 k.k. zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

A. A. w dniu 10 sierpnia 2019 roku poruszał się po drodze publicznej prowadzącej przez miejscowość P. pojazdem mechanicznym to jest motorowerem marki (...) o numerze rejestracyjnym (...).

Przeprowadzone badania stanu trzeźwości oskarżonego wykazały: o godzinie 13.41 - 0,78 ml/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 14.01 - 0,90 mg/l, o godzinie 14,15 - 0,83 mg/l, zaś o godzinie 14.18 – 0,87 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania te potwierdzają, że oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu art. 115 § 16 k.k.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że A. A. swoim zachowaniem w dniu 10 sierpnia 2019 roku wyczerpał znamiona występku z art. 178 a § 1 k.k.

Przestępstwo z art. 178 b k.k. popełnia ten, kto pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

A. A. w dniu 10 sierpnia 2019 roku poruszał się po drodze prowadzącej przez miejscowość P. motorowerem marki (...) o numerze rejestracyjnym (...) policji D. Z. i M. B. jechały za nim radiowozem oznakowanym, były umundurowane i dały oskarżonemu wyraźne sygnały nakazujące zatrzymanie. Włączyły sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie. Ponadto M. B. podała sygnał do zatrzymania z odległości około 1 metra. Mimo to A. A. nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował jazdę, po czym skręcił na swoją posesję i udał się do stodoły nie reagując na wezwania policjantek.

Ponieważ zachowanie oskarżonego wyczerpało dyspozycję dwóch przepisów ustawy karnej, konieczne stało się zastosowanie art. 11 § 2 k.k. Zgodnie z art. 11 § 2 k.k. jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W takiej sytuacji sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów (art. 11 § 3 k.k.).

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. A.

1

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Okolicznością obciążającą jest wyczerpanie znamion aż dwóch przepisów ustawy karnej oraz znaczny stopień nietrzeźwości sprawcy.

Okolicznością łagodzącą jest fakt, że A. A. przejechał stosunkowo niewielki odcinek drogi (kolega mieszka w tej samej miejscowości) i w chwili podania sygnałów do zatrzymania znajdował się w sąsiedztwie swojego domu. Nie można uznać, że uciekał przed funkcjonariuszkami policji i tym samym stworzył dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze także fakt, że A. A. był już w przeszłości karany i odbywał karę pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd uznał, że okoliczności czynu, a także fakt, że oskarżony nie utrudniał wykonania czynności służbowych, współpracował z funkcjonariuszkami, zgodził się ostatecznie poddać badaniu na zawartość alkoholu przemawiają przeciwko wymierzeniu mu kary pozbawienia wolności . Dlatego przy zastosowaniu art. 37a k.k. Sąd wymierzył karę, która nie będzie się łączyć z izolacją penitencjarną uznając, że zastosowana dolegliwość spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego

A. A.

2

Stwierdzony stopień nietrzeźwości, dwie niezależne podstawy do orzeczenia obligatoryjnego środka karnego (art. 42 § 2 k.k. i art. 42 § 1a pkt 1 k.k.) skłoniły Sąd do przekonania o konieczności orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 lat. Oskarżony nie posiada obecnie prawa jazdy, więc okres obowiązywania zakazu rozpocznie się od daty uprawomocnienia się wyroku

A. A.

3

Na podstawie art. . 43 a § 2 k.k. Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej obligatoryjne świadczenie pieniężne w minimalnej kwocie 5.000 złotych. Oskarżony nigdzie nie pracuje, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych, pozostaje na utrzymaniu rodziny. Kwota świadczenia stanowić będzie dla niego realną dolegliwość.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Sąd obciążył oskarżonego kosztami procesu zasądzając na rzecz Skarbu Państwa kwotę poniesionych wydatków oraz opłatę, której wysokość została ustalona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych

6.  1Podpis