Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 265/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Katarzyna Kamińska – Krawczyk

Protokolant: sekr. sąd. Malwina Kosak

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 7 stycznia 2019 roku, sygn. akt V GC 610/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz A. C. kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne.

Jolanta Jachowicz Tomasz Bajer Katarzyna Kamińska-Krawczyk