Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE WYROKU

z dnia 10 stycznia 2020 roku, sygn. akt II. K 222/18

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II. K 222/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Ł. N.

W bliżej nieustalonym okresie do 3 kwietnia 2018 roku w S. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem wprowadził w błąd S. W. co do sprzedaży sprawnego i kompletnego silnika do pojazdu A. (...), a następnie doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 7150,00 złotych w ten sposób, że na portalu allegro.pl zamieścił ogłoszenie nr (...), dotyczące sprzedaży „Silnik Kompletny A. (...) 225KM” za kwotę 6900,00 złotych, z którego to ogłoszenia skorzystał pokrzywdzony, który to skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym uzgadniając szczegóły zakupu i warunki dostawy, a następnie w dniu 03.04.2018 roku odebrał od kuriera zapakowaną przesyłkę z silnikiem i za jego pośrednictwem dokonał zapłaty pieniędzy w kwocie łącznej 7150,00 złotych dla Ł. N., a po rozpakowaniu okazało się, że silnik był niezgodny z opisem, nie zgadzał się jego stan techniczny, nie był kompletny i nie było możliwości zamontowania silnika, czym to działał na szkodę S. W..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Zamieszczenie przez oskarżonego oferty sprzedaży na portalu allegro.pl nr (...), dotyczącej „Silnika Kompletnego A. (...) 225KM” za kwotę 6900,00 złotych wraz z gwarancją rozruchowa. Przebieg silnika - 189 tyś km. Oferta sprzedaży nie dotyczyła turbiny i turbosprężarki, gdyż nie są to części silnika.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 112

Zeznania świadka S. W.,

k. 1 – 2, 113 – 114

Wydruk oferty

k. 6

Zeznania świadka D. C.,

k. 176 – 177

Zeznania świadka M. W.

k. 177 – 178

Informacja od Allegro.pl

k. 31 – 32

Rachunek

k. 167 – 168

Opinia biegłego sadowego M. K.

k. 209 - 238, 248 - 249

Zeznania świadka D. W.

k. 256 - 257

Sprzedaż silnika S. W. za kwotę 7100 zł. Brak rozrusznika, który był objęty umową sprzedaży. Oskarżony chciał ją dosłać, gdyż przez nieuwagę nie została dołączona do silnika.

Wyjaśnienia oskarżonego

k.112

Zeznania S. W.

k. 1– 2, 113 – 114

Zeznania W. G.

k. 195 – 196

Potwierdzenie wpłaty

k. 7–10

Zewnętrzny stan zakupionego silnika:

– brak jednej śruby od koła zapasowego,

– biały nalot na wykonanych ze stopów aluminium detalach związany z normalnym zjawiskiem utleniania się metalu,

– elementy ze stali i żeliwa pokryte powierzchniową korozją ( efekt użytkowania silnika)

– zniszczone gniazdo elektryczne sprężarki ( część turbiny) nosi ślady przerysowania lub nacisku z dużą siłą,

– silnik nie jest zatarty ani zablokowany, gdyż można poruszać wałem korbowym,

– uszkodzona turbina ( stan jej zużycia odpowiada przebiegowi i wiekowi silnika)

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 112

Opinia biegłego sądowego M. K.

k. 209 –238, 248 –249,

Zeznania świadka D. W.

k. 256–257

Zeznania świadka A. M.

k. 196 – 197

Protokół oględzin

k. 50–51

Częściowo zeznania świadka S. W.

k. 1 –2, 113 – 114

Brak możliwości sprawdzenia stanu technicznego silnika bez uprzedniego jego zamontowania.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 112

Opinia biegłego sądowego M. K.

k. 209 –238, 248 – 249,

Zeznania świadka D. W.

k. 256 – 257

Zeznania świadka J. S.

k. 114 – 115

S. W. wezwał oskarżonego do odbioru na własny koszt silnika oraz zwrot kwoty 7150 złotych. Strony umowy kupna – sprzedaży silnika nie doszły do porozumienia w zakresie poniesienia zwrotu kosztów odesłania silnika orasz sposobu zwrotu pieniędzy za silnik.

Zeznania świadka S. W.

k. 1– 2, 113 – 114

Zeznanie świadka Z. N.

k. 178 – 179

Korespondencja SMS

k. 12 – 22

Ł. N. prowadząc firmę za pośrednictwem Internetu stale sprzedaje części do samochodów.

Wydruk z Allegro

k. 169 – 173

Oskarżony jest osobą karaną

Karta karna

k. 165

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Ł. N.

W bliżej nieustalonym okresie do 3 kwietnia 2018 roku w S. powiatu (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem wprowadził w błąd S. W. co do sprzedaży sprawnego i kompletnego silnika do pojazdu A. (...), a następnie doprowadził go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 7150,00 złotych w ten sposób, że na portalu allegro.pl zamieścił ogłoszenie nr (...), dotyczące sprzedaży „Silnik Kompletny A. (...) 225KM” za kwotę 6900,00 złotych, z którego to ogłoszenia skorzystał pokrzywdzony, który to skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym uzgadniając szczegóły zakupu i warunki dostawy, a następnie w dniu 03.04.2018 roku odebrał od kuriera zapakowaną przesyłkę z silnikiem i za jego pośrednictwem dokonał zapłaty pieniędzy w kwocie łącznej 7150,00 złotych dla Ł. N., a po rozpakowaniu okazało się, że silnik był niezgodny z opisem, nie zgadzał się jego stan techniczny, nie był kompletny i nie było możliwości zamontowania silnika, czym to działał na szkodę S. W..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Działanie oskarżonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem poprzez wprowadzenie w błąd S. W. co do sprzedaży sprawnego i kompletnego silnika do pojazdu A. (...), a następnie doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 7150,00 złotych, gdyż silnik był niezgodny z opisem, nie zgadzał się jego stan techniczny, nie był kompletny i nie było możliwości zamontowania silnika, czym to oskarżony działał na szkodę S. W. .

Opinia biegłego sądowego M. K. k. 209 – 238, 248 – 249,

k. 209 – 238, 248 – 249

Zeznania świadka D. W.

k. 256 – 257

Zeznania świadka J. S.

k. 144 –145

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 112

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków: D. W., J. S., A. M., W. G., D. C., M. W., opinia biegłego sądowego M. K., zeznania S. W. w zakresie kupna silnika, prowadzonej korespondencji z oskarżonym, częściowo stanu technicznego silnika

Powyższe dowody są spójne, wzajemnie ze sobą korespondują, znajdują potwierdzenie w dowodach w postaci wydruku oferty, wiadomościach SMS, dowodów zakupu silnika oraz pojazdu, w którym silnik ten był zamontowany.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Działanie oskarżonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z góry powziętym zamiarem poprzez wprowadzenie w błąd S. W. co do sprzedaży sprawnego i kompletnego silnika do pojazdu A. (...), a następnie doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 7150,00 złotych, gdyż silnik był niezgodny z opisem, nie zgadzał się jego stan techniczny, nie był kompletny i nie było możliwości zamontowania silnika, czym to oskarżony działał na szkodę S. W. .

Zeznania świadka S. W.

Zeznania świadka w tym zakresie niezgodne są z opinią biegłego sądowego M. K. oraz wyjaśnieniami oskarżonego, zeznaniami świadków D. W., J. S., A. M.. Z powyższych dowodów jednoznacznie wynika, iż stan techniczny silnika można sprawdzić jedynie po jego zamontowaniu, czego w sprawie nie dokonano, zaś turbiny, turbosprężarki oraz gniazda elektrycznego sprężarki (część turbiny) oferta nie obejmowała, gdyż nie stanowią one części silnika. Uszkodzenia tych elementów wynikały z eksploatacji silnika, który miał już przebieg 189 tyś km. Oskarżony nie sprzeciwiał się zwrotowi silnika, a zwrot nie nastąpił, gdyż strony nie dogadały się co do osoby, która ma ponieść koszty jego zwrotu. Brak jednej śruby od koła zapasowego z uwagi na rodzaj braku ( niewielki koszt śruby) nie może stanowić dowodu, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. Należy zauważyć, iż był to jedyny brak w zakupionym silniku.

Zeznania P. K. k. 144

Sąd pominął zeznania świadka, gdyż nie miał on informacji na temat sprawy.

(...) opinie sporządzone na wniosek oskarżonego i S. W..

Sąd pominął powyższe dowody, gdyż nie stanowią opinii sądowej.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

x

3.5.  Uniewinnienie

Pkt I

Ł. N.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Sąd uniewinnił oskarżonego, gdyż brak jest dowodów, na podstawie których można byłoby ustalić, iż Ł. N. sprzedał S. W. uszkodzony silnik, wprowadzając go w błąd co do sprawności tego silnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Stan techniczny silnika nie został sprawdzony, gdyż nie został on zamontowany. Pokrzywdzony otrzymał gwarancję rozruchową, z czego nie skorzystał, mimo, że mechanik samochodowy J. S. zeznał, iż mógł sprawdzić ten silnik, ale wymagało to dodatkowego dnia pracy. Uszkodzona turbina, turbosprężarka oraz gniazdo elektryczne sprężarki nie stanowiły przedmiotu umowy kupna sprzedaży. Pokrzywdzony wiedział, że kupuje stary silnik. Powyższe okoliczności wskazują, iż oskarżony nie dopuścił się zarzucanego mu czynu nie wprowadził bowiem w błąd pokrzywdzonego co do sprawności silnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Skoro oskarżony chciał dosłać brakujący rozrusznik, to brakująca śruba zdaniem Sądu nie może stanowić dowodu, na podstawie którego można byłoby uznać, iż Ł. N. popełnił zarzucany mu czyn..

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Z uwagi na uniewinnienie oskarżonego kosztami postępowania Sąd obciążył Skarb Państwa.

6.  1Podpis

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć:

- Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie wraz z aktami sprawy,

- oskarżycielowi posiłkowemu z pouczeniem o apelacji.

SSR Małgorzata Pirga