Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 955/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Irena Różańska-Dorosz /spr./

Sędziowie: Ireneusz Lejczak

Jacek Witkowski

Protokolant: Katarzyna Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy W. W. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

o emeryturę pomostową

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N.

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 12 czerwca 2019 r. sygn. akt V U 380/19

I.  o d d a l a apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz wnioskodawcy kwotę 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 12 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w punkcie I zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. i przyznał W. W. (1) prawo do emerytury pomostowej od 9 kwietnia 2018 r., a w punkcie II zasądził od organu rentowego na rzecz wnioskodawcy 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd I instancji wydał w oparciu o następująco ustalony stan faktyczny sprawy:

Wnioskodawca urodził się (...) Nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego. W dniu 15 marca 2018 r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury pomostowej. Wnioskodawca posiada ogólny staż pracy w wymiarze 36 lat, 4 miesięcy i 22 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył wnioskodawcy staż pracy w szczególnych warunkach w wymiarze 13 lat, 6 miesięcy i 4 dni. Wnioskodawca w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pracował na stanowisku pilarza w pełnym wymiarze czasu pracy w Przedsiębiorstwie (...) w G.. W wydanych wnioskodawcy świadectwach pracy z 31 grudnia 2016 r. i z 31 grudnia 2017 r., w punkcie 8, jest adnotacja, że wnioskodawca wykonywał w ww. okresach prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, to jest prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośnią pilarką z piłą łańcuchową, pozycja 34 załącznika numer 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Wnioskodawca pracował na stanowisku pilarza w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonywał prace przy ścince drzew i obróbce drewna za pomocą przenośnej piły łańcuchowej.

Przy takich ustaleniach faktycznych Sąd Okręgowy uznał, że odwołanie wnioskodawcy zasługuje na uwzględnienie. Sąd ten, przytaczając przepis art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wskazał, że niesporne było, że wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył 60. rok życia, legitymował się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym w wymiarze przekraczającym co najmniej 25 lat i rozwiązał stosunek pracy. Istota sporu sprowadzała się do tego czy wnioskodawca udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat oraz czy po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Sąd ten stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym m.in. zeznania świadków M. F. i Ł. P. potwierdza, że wnioskodawca pracował na stanowisku pilarza, a do jego stałych obowiązków należało ścinanie drzew piłą łańcuchową, co oznacza, że wykonywał prace opisane w załączniku 1 pod pozycją 34 ustawy o emeryturach pomostowych, to jest prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośnią pilarką z piłą łańcuchową. W konsekwencji Sąd ten uznał, że wnioskodawca spełnia warunek legitymowania się pracą w warunkach szczególnych w wymiarze co najmniej 15 lat pracy przy doliczeniu tych okresów zatrudnienia oraz spełnia warunek wykonywania pracy w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych wykonywanej po dniu 31 grudnia 2008 r.

O kosztach sądowych Sąd I instancji orzekł na podstawie art. 98 i 108 k.p.c. oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kosztów zastępstwa adwokackiego.

Apelację od powyższego wyroku złożył organ rentowy, zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, a to art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przez przyjęcie, że W. W. (1) przysługuje emerytura pomostowa.

Wskazując na powyższe ZUS wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania wnioskodawcy, ewentualnie o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania prze Sąd I instancji.

W odpowiedzi na apelację organu rentowego wnioskodawca wniósł o jej oddalenie w całości jako bezzasadnej oraz zasądzenie od ZUS-u na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego za II instancję według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja organu rentowego nie zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i na ich podstawie przeprowadził wszechstronną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie wykraczając poza granice swobodnej oceny dowodów.

Spór w sprawie dotyczył spełnienia przez W. W. (1) warunków, umożliwiających przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej, przy czym sporna kwestia ograniczała się de facto do oceny okresu zatrudnienia wnioskodawcy w Przedsiębiorstwie (...) w G. w okresie od 4 maja do 31 grudnia 2016 r. i od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. jako pracy wykonywanej w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U.2018.1924 t.j.).

Z przytoczonego przez Sąd I instancji przepisu art. 4 ww. ustawy wynika bowiem, że warunkiem nabycia emerytury pomostowej jest legitymowanie się określonym, 15-letnim, stażem w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych, tj. po 31 grudnia 2008 r.

Ponowna analiza zgromadzonych w sprawie dowodów wskazuje, że słusznie Sąd Okręgowy uznał sporne okresy zatrudnienia wnioskodawcy jako prace w warunkach szczególnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, który zawiera wykaz prac w szczególnych warunkach, pod pozycją 34, gdzie wymieniono prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową. Nie ulega bowiem jakiejkolwiek wątpliwości, że zarówno od 4 maja do 31 grudnia 2016 r., jak i od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r. wnioskodawca był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w G. jako pilarz, którego praca polegała na ręcznej zrywce, a także na ręcznej ścince drzew przy pomocy przenośnej pilarki z piłą łańcuchową. Wynika to nie tylko z przedłożonych przez wnioskodawcę świadectw pracy z 31 grudnia 2016 r. i z 31 grudnia 2017 r., ale przede wszystkim z zeznań świadków - F. P., który w spornych okresach pracował razem z wnioskodawcą oraz M. F., który w spornych okresach nadzorował pracę wnioskodawcy. Zeznania powyższych świadków są jasne i spójne z wyjaśnieniami wnioskodawcy oraz zebranymi w sprawie dokumentami. Wbrew przekonaniu apelującego nie można odmówić im wiarygodności, gdyż mimo tego, że M. F. nie był pracownikiem przedsiębiorstwa zatrudniającego wnioskodawcę, to jednak, z racji swojego zatrudnienia w zakładzie nadzorującym m.in. pracę wnioskodawcy, miał z W. W. (1) bezpośrednią styczność i w związku z tym mógł szczegółowo opisać charakter wykonywanej przez niego pracy.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji, że ww. okresy, w których wnioskodawca wykonywał pracę na stanowisku pilarza, podlegały zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że wnioskodawca wykazał wszystkie przesłanki określone w art. 4 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który Sąd Okręgowy szczegółowo przytoczył i przeanalizował wobec czego nie ma potrzeby powtarzania jego treści.

Z tych motywów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., orzekł o oddaleniu apelacji organu rentowego jako bezzasadnej.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.800 j.t.).

Ireneusz Lejczak Irena Różańska-Dorosz Jacek Witkowski

R.S.