Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GC 80/19

UZASADNIENIE

Sprawa była rozpoznawana w postępowaniu „zwykłym”

Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w dniu 4 listopada 2014 roku wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego M. F. kwoty 4 436,11 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 27 marca 2018 roku do dnia zapłaty, a nadto o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu swego roszczenia wskazała, iż dnia 12 lutego 2018 r. otrzymała informację o uszkodzeniu przez pozwanego gazociągu średniego ciśnienia w zasilającego miejscowość P., pomiędzy miejscowością O. a miejscowością P.. Powódka usunęła uszkodzenia i sporządziła na tę okoliczność dokumentację, wskazując zakres wykonanych praz oraz wyceniła ich wartość, wystawiając na rzecz pozwanego notę obciążeniowa na kwotę 4436,11 zł tytułem odszkodowania obejmującego naprawę uszkodzonego gazociągu i strat gazu.

Mimo wezwania pozwanego do zapłaty, pozwany nie spełnił roszczenia.

Nakazem zapłaty z dnia 17 grudnia 2018 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie pozwany wniósł sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych oraz wnosząc o wezwanie do udziału (...) w W.. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany uchylił się od odpowiedzialności za szkodę, wskazując na nienależyte oznaczenie gazociągu przez pozwaną oraz zbyt płytkie umieszczenie go pod dnem cieku wodnego za utrzymanie którego pozwany był odpowiedzialny.

W odpowiedzi na sprzeciw powódka wskazała, że gazociąg został prawidłowo wykonany, oznaczony, zainwentaryzowany oraz naniesiony na mapy. W ocenie powódki pozwany nie dołożył należytej staranności w realizacji prac, prowadząc mechaniczne roboty ziemne z naruszeniem przepisów BHP, które to prace z uwagi na bliskość gazociągu winny zostać wykonane ręcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 lutego 2018 r., podczas wykonywania prac ziemnych przez M. F., doszło do awarii w postaci uszkodzenia gazociągu w miejscowości P.. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. została poinformowana o awarii, którą następnie zlikwidowała. W sporządzonym protokole awarii, pozwany M. F. wskazał na nieoznakowanie gazociągu, niezabezpieczenie rury gazociągu oraz zbyt płytkie umiejscowienie przewodu w gruncie.

W zakresie prowadzonej działalności rolnej, pozwany posiadał ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawadą z (...) w W..

Dowód:

- protokół awarii z dnia 13 lutego 2018 r. k. 14;

- protokół usunięcia awarii k. 15;

- dokumentacja fotograficzna k. 16-17, płyta DVD k. 78;

- mapy k. 18-19;

- polisa k. 34-35;

- akta szkody (...), płyta CD k. 82 ;

- zeznania świadka P. T. k. 72-73;

- zeznania świadka G. S. k. 73-74;

Powódka dokonała wyliczenia kosztów usunięcia awarii oraz ubytku paliwa gazowego. Łączny koszt awarii wyniósł 4436,11 zł, na który składały się kwoty 3128,64 zł tytułem utraconego paliwa oraz kwota 1307,47 zł tytułem wykonanych prac naprawczych.

Dowód:

- zał. nr 6 k. 20;

- wyliczenie ilości paliwa gazowego k. 21-22;

- zeznania świadka P. T. k. 72-73;

W dniu 13 marca 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystawiła na rzecz pozwanego notę obciążeniową nr (...) na kwotę 4436,11 zł tytułem odszkodowania za usunięcie awarii na sieci gazowej wg. kalkulacji, z terminem płatności do dnia 26 marca 2018 r.

Dowód:

- nota, k. 13;

- pismo z dnia 15 marca 2018 r. k. 12;

Decyzją z dnia 12 kwietnia 2018 r. ubezpieczyciel poszkodowanego odmówił przyznania odszkodowania, wskazując, iż gazociąg przesyłowy który uległ uszkodzeniu, przebiega prostopadle do linii rowu melioracyjnego, przecinając go na głębokości 10-20 cm pod dnem rowu oraz równolegle do drogi gminnej pomiędzy miejscowością P. a miejscowością O.. Nadto zgodnie z oświadczeniem pozwanego brak było oznaczenia gazociągu. Wobec niezastosowania minimalnej głębokości przebiegu gazociągu od nieruchomego dna przeszkody wodnej oraz jego nieoznakowania towarzystwo ubezpieczeń odmówiło przyjęcia odpowiedzialności co do zasady.

Dowód:

- decyzja (...) z dnia 12 kwietnia 2018 r. k. 36;

W dniu 25 lipca 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wezwała M. F. do zapłaty kwoty 4522,89 zł tytułem noty obciążeniowej wraz z odsetkami.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty z dnia 25 lipca 2018 r. k. 11;

Uszkodzony gazociąg nie spełniał wymogów przepisów w zakresie głębokości posadowienia pod dnem rowu melioracyjnego to znaczy nie był zagłębiony 1,0m pod dnem rowu melioracyjnego i trwałego oznaczenia w terenie trasy gazociągu np. poprzez słupki znacznikowe na trasie sieci umieszczone w osi istniejącego gazociągu. Przedmiotowy gazociąg położony został wadliwie.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego Z. S. k. 93-103;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Strona powodowa dochodziła od pozwanego odszkodowania za wyrządzoną szkodę w postaci uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Zgodnie z art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Strona powodowa wskazała, iż w wyniku wykonywania przez pozwanego prac ziemnych, doszło do uszkodzenia gazociągu, czego nie kwestionował również sam pozwany. Powódka uzyskała informację o wystąpieniu awarii, którą następnie naprawiła. Powyższymi kosztami natomiast, został obciążony pozwany.

Należy wskazać, iż strona pozwana konsekwentnie już w protokole szkody wskazywała na nieprawidłowe oznaczenie gazociągu jak również na jego zbyt płytkie posadowienie w stosunku do dna cieku wodnego.

Strona pozwana finalnie kwestionowała zasadności roszczenia powódki.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego w postaci protokołów zgłoszenia szkody i jej usunięcia, dokumentacji fotograficznej, zeznań świadków, akt szkodowych a w szczególności opinii biegłego sądowego Z. S. niekwestionowanej przez strony, Sąd stanął na stanowisku, iż brak jest winy pozwanego w uszkodzeniu omawianego gazociągu a tym samym brak jest podstaw do obciążenia pozwanego kosztami jego naprawy i ubytku paliwa. Jak wskazał biegły, gazociąg został posadowiony wadliwie. Gazociąg nie spełniał wymogów przepisów w zakresie głębokości posadowienia pod dnem rowu melioracyjnego, to znaczy nie był zagłębiony 1,0m pod dnem rowu melioracyjnego i brak było trwałego jego oznaczenia w terenie trasy gazociągu np. poprzez słupki znacznikowe na trasie sieci umieszczone w osi istniejącego gazociągu.

Powołany przepis art. 415 k.c. statuuje odpowiedzialność na zasadzie winy. Doktryna stoi w większości na stanowisku, że wina łączy się z koniecznym wystąpieniem dwóch jej elementów: obiektywnego, czyli bezprawności zachowania i subiektywnego, zakładającego podstawy do postawienia zarzutu z punktu widzenia powinności i możliwości przewidywania szkody oraz przeciwdziałania jej wystąpieniu co określić można jako subiektywno-obiektywną teorię winy (por. Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją Edwarda Gniewka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, wyd. 4, s. 706). W konsekwencji subiektywny element winy może stanowić umyślność (zamiar bezpośredni lub zamiar ewentualny) lub zarzucalną nieumyślność (lekkomyślność, niedbalstwo). Dopiero czyn bezprawny może być oceniany w kategoriach czynu zawinionego w rozumieniu art. 415 k.c. Bezprawność czynu oznacza jego sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Winę można natomiast przypisać sprawcy czynu w sytuacji, w której istnieją podstawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia zarówno obiektywnego, jak i subiektywnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2008 roku, II CSK 4/08, LEX nr 424363). Nieodzowną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 415 k.c. jest istnienie związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. między zawinionym zachowaniem danej osoby, a wyrządzoną szkodą. Zgodnie z treścią powołanego przepisu zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Istota regulacji art. 361 § 1 k.c. pozwala na przyjęcie odpowiedzialności sprawcy szkody na podstawie art. 415 k.c. tylko za typowe, a więc normalne skutki jego zawinionych zachowań, a nie za wszelkie możliwe ich następstwa, które w ciągu zdarzeń dają się nawet połączyć w jeden łańcuch przyczynowo-skutkowy. Za adekwatne, typowe następstwo określonego zachowania można więc uznać występowanie tylko takiego skutku, który daje się przewidzieć w zwykłym porządku rzeczy, a więc takiego, który - przy uwzględnieniu zasad doświadczenia życiowego - jest charakterystyczny dla danej przyczyny, jako normalny rezultat określonego zachowania, w tym także zawinionego deliktu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2004 roku, IV CK 395/03 LEX nr 182102).

Spór w niniejszej sprawie w rzeczywistości rozgrywał się na poziomie ustalenia winy pozwanego za zaistniałe zdarzenia. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa oraz zeznań świadków, wobec posadowienia uszkodzonego gazociągu zbyt płytko oraz nieoznaczenia go w sposób odpowiedni, w ocenie Sądu brak jest podstaw do uznania działań pozwanego za zawinione a tym samym do obciążenia go kosztami usunięcia awarii.

Mając powyższe na uwadze powództwo podlegało oddaleniu o czym orzeczono w pkt I pozwu.

Stan faktyczny ustalony został na podstawie ww. dowodów. Żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności. Na czoło w sprawie wysuwa się opinia biegłego z zakresu budownictwa Z. S., która w przekonywujący sposób uzasadnia wadliwe położenie gazociągu i opinia ta nie była kwestionowana.

Pozwany wygrał proces w całości, w związku z czym powódka zobowiązana jest do zwrotu pozwanemu wszystkich celowych kosztów procesu zgodnie z art. 98 k.p.c.. Na koszty procesu po stronie pozwanej składa się kwota 900 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłata skarbowa w kwocie 17 złotych. Wynagrodzenie pełnomocnika Sąd ustalił zgodnie z treścią § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Zarządzenia:

1. (...)

2. (...)

3. (...)